katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Mark | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Mark:13Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 AS HE WAS LEAVING the temple, one of his disciples exclaimed, 'Look, Master, what huge stones! What fine buildings!' The Destruction of the Temple Foretold Mk.13.1-2 (Olivet) - | Mt.24.1-2 | Lk.21.5-6Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἰδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
2 Jesus said to him, 'You see these great buildings? Not one stone will be left upon another; all will be thrown down.'
 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.
3 When he was sitting on the Mount of Olives facing the temple he was questioned privately by Peter, James, John, and Andrew. The Beginning of the Woes Mk.13.3-13 (Olivet) - | Mt.24.3-14 | Lk.21.7-19Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ' ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας,
4 'Tell us,' they said, 'when will this happen? What will be the sign when the fulfilment of all this is at hand?'
 Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἐσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὁταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.
5 Jesus began: 'Take care that no one misleads you.  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἠρξατο λέγειν αὐτοῖς, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
6 Many will come claiming my name, and saying, "I am he"; and many will be misled by them.  πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
7 'When you hear the noise of battle near at hand and the news of battles far away, do not be alarmed. Such things are bound to happen; but the end is still to come.  ὁταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ' οὐπω τὸ τέλος.
8 For nation will make war upon nation, kingdom upon kingdom; there will be earthquakes in many places; there will be famines. With these things the birth-pangs of the new age begin.
 ἐγερθήσεται γὰρ ἐθνος ἐπ' ἐθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἐσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἐσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.
9 'As for you, be on your guard. You will be handed over to the courts. You will be flogged in synagogues. You will be summoned to appear before governors and kings on my account to testify in their presence. Coming Persecutions Mk.13.9-13 (Olivet) - | Mt.10.16-25 | Lk.21.12-17βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἑνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
10 But before the end the Gospel must be proclaimed to all nations.  καὶ εἰς πάντα τὰ ἐθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
11 So when you are arrested and taken away, do not worry beforehand about what you will say, but when the time comes say whatever is given you to say; for it will not be you who will be speaking, but the Holy Spirit.  καὶ ὁταν ἀγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ' ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὡρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦ μα τὸ ἀγιον.
12 Brother will betray brother to death, and the father his child; children will turn against their parents and send them to their death.  καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·
13 All will hate you for your allegiance to me; but the man who holds out to the end will be saved.
 καὶ ἐσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὀνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
14 'But when you see "the abomination of desolation" usurping a place which is not his (let the reader understand), then those who are in Judaea must take to the hills. The Great Tribulation Mk.13.14-23 (Olivet) - | Mt.24.15-28 | Lk.21.20-24 | Dn.9.27 | Dn.11.31 | Dn.12.11Ὅταν δὲ ἰδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὁπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὀρη,
15 If a man is on the roof, he must not come down into the house to fetch anything out;  [δὲ] ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
16 if in the field, he must not turn back for his cloak.  καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
17 Alas for women with child in those days, and for those who have children at the breast!  οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
18 Pray that it may not come in winter.  προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος·
19 For those days will bring distress such as never has been until now since the beginning of the world which God created-and will never be again. - For in those days there will be such tribulation Mk.13.19 | Dn.12.1ἐσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἐκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
20 If the Lord had not cut short that time of troubles, no living thing could survive. However, for the sake of his own, whom he has chosen, he has cut short the time.
 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
21 'Then, if anyone says to you, "Look, here is the Messiah", or, "Look, there he is", do not believe it.  καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἰπῃ, Ἰδε ὧδε ὁ Χριστός, Ἰδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·
22 Impostors will come claiming to be messiahs or prophets, and they will produce signs and wonders to mislead God's chosen, if such a thing were possible.  ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόΧριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς.
23 But you be on your guard; I have forewarned you of it all.  ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα.
24 'But in those days, after that distress, the sun will be darkened, the moon will not give her light; The Coming of the Son of Man Mk.13.24-27 | Mt.24.32-35 | Lk.21.29-33 | Is.13.10 | Is.34.4 | Eze.32.7Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται,
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,

25 the stars will come falling from the sky, the celestial powers will be shaken.  καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες,
καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
σαλευθήσονται.
26 Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory,  καὶ τότε ὀψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.
27 and he will send out the angels and gather his chosen from the four winds, from the farthest bounds of earth to the farthest bounds of heaven.
 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἀκρου γῆς ἑως ἀκρου οὐρανοῦ.
28 'Learn a lesson from the fig-tree. When its tender shoots appear and are breaking into leaf, you know that summer is near. The Lesson of the Fig Tree Mk.13.28-31 (Olivet) - | Mt.24.32-35 | Lk.21.29-33Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὁταν ἠδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἀπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν.
29 In the same way, when you see all this happening, you may know that the end is near, [Or: that he is near.] at the very door.  οὑτως καὶ ὑμεῖς, ὁταν ἰδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
30 I tell you this: the present generation will live to see it all.  ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὑτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται.
31 Heaven and earth will pass away; my words will never pass away.
 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.
32 'But about that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven, not even the Son; only the Father.
The Unknown Day and Hour Mk.13.32-37 (Olivet) - | Mt.24.36-44 | Lk.17.26-30 | Lk.17.34-36Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὡρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἀγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.
33 'Be alert, be wakeful. [Some witnesses add: and pray.] You do not know when the moment comes.  βλέπετε ἀγρυπνεῖτε· οὐκ οἰδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.
34 It is like a man away from home: he has left his house and put his servants in charge, each with his own work to do, and he has ordered the doorkeeper to stay stay awake.  ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἐργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
35 Keep awake, then, for you do not know when the master of the house is coming.  γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἰδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἐρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,
36 Evening or midnight, cock-crow or early dawn—if he comes suddenly, he must not find you asleep.  μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὑρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας.
37 And what I say to you, I say to everyone: Keep awake.'
 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε.
    << | Mark: 13 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.