katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:5Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 WHEN HE SAW the crowds he went up the hill.
There he took his seat, and when his disciples had gathered round him
The Sermon on the Mount Mt.5.1-7.29Ἰδὼν δὲ τοὺς ὀχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὀρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
2 he began to address them.
And this is the teaching he gave:
 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων,
3 'How blest are those who know that they are poor,
the kingdom of Heaven is theirs.
The Beatitudes Mt.5.3-11 (Galilee) - | Lk.6.20-23Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,
ὁτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
4 How blest are the sorrowful;
they shall find consolation.
 μακάριοι οἱ πενθοῦντες,
ὁτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
5 How blest are those of a gentle spirit;
they shall have the earth for their possession.
 μακάριοι οἱ πραεῖς,
ὁτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
6 How blest are those who hunger and thirst to see right prevail; [Or: to do what is right.]
they shall be satisfied.
 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,
ὁτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
7 How blest are those who show mercy;
mercy shall be shown to them.
 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
ὁτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
8 How blest are those whose hearts are pure;
they shall see God.
 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,
ὁτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὀψονται.
9 How blest are the peacemakers;
God shall call them his sons.
 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,
ὁτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
10 How blest are those who have suffered persecution for the cause of right;
the kingdom of Heaven is theirs.
 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἑνεκεν δικαιοσύνης,
ὁτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
11 'How blest you are, when you suffer insults and persecution and every kind of calumny for my sake.  μακάριοί ἐστε ὁταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἰπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἑνεκεν ἐμοῦ·
12 Accept it with gladness and exultation, for you have a rich reward in heaven; in the same way they persecuted the prophets before you.
 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὑτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.
13 'You are salt to the world. And if salt becomes tasteless, how is its saltness to be restored? It is now good for nothing but to be thrown away and trodden underfoot.
Salt and Light Mt.5.13-16 | Mk.9.50 | Lk.14.34-35Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἀλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἀλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀλισθήσεταὶ εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἐτι εἰ μὴ βληθὲν ἐξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
14 'You are light for all the world. A town that stands on a hill cannot be hidden.  Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὀρους κειμένη·
15 When a lamp is lit, it is not put under the meal-tub, but on the lamp-stand, where it gives light to everyone in the house.  οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
16 And you, like the lamp, must shed light among your fellows, so that, when they see the good you do, they may give praise to your Father in heaven.
 οὑτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἐμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁπως ἰδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἐργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
17 'DO NOT SUPPOSE that I have come to abolish the Law and the prophets; I did not come to abolish, but to complete. Teaching about the Law Mt.5.17-20Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.
18 I tell you this: so long as heaven and earth endure, not a letter, not a stroke, will disappear from the Law until all that must happen has happened. [Or: before all that it stands for is achieved.]  ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἑως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἑως ἂν πάντα γένηται.
19 If any man therefore sets aside even the least of the Law's demands, and teaches others to do the same, he will have the lowest place in the kingdom of Heaven, whereas anyone who keeps the Law and teaches others so will stand high in the kingdom of Heaven.  ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὑτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδά ξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
20 I tell you, unless you show yourselves far better men than the Pharisees and the doctors of the law, you can never enter the kingdom of Heaven.
 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
21 'You have learned that our forefathers were told, "Do not commit murder; anyone who commits murder must be brought to judgement." Teaching about Anger Mt.5.21-26Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις· ὃς δ' ἂν φονεύσῃ, ἐνοχος ἐσται τῇ κρίσει.
22 But what I tell you is this: Anyone who nurses anger against his brother [Some witnesses insert: without good cause.] must be brought to judgement. If he abuses his brother he must answer for it to the court; if he sneers at him he will have to answer for it in the fires of hell.
 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἐνοχος ἐσται τῇ κρίσει· ὃς δ' ἂν εἰπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἐνοχος ἐσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ' ἂ ν εἰπῃ, Μωρέ, ἐνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
23 'If, when you are bringing your gift to the altar, you suddenly remember that your brother has a grievance against you,  ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἐχει τι κατὰ σοῦ,
24 leave your gift where it is before the altar. First go and make your peace with your brother, and only then come back and offer your gift.
 ἀφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἐμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὑπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
25 'If someone sues you, come to terms with him promptly while you are both on your way to court; otherwise he may hand you over to the judge, and the judge to the constable, and you will be put in jail.  ἰσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἑως ὁτου εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·
26 I tell you, once you are there you will not be let out till you have paid the last farthing.
 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἑως ἂν ἀποδῷς τὸν ἐσχατον κοδράντην.
27 'You have learned that they were told, "Do not commit adultery." Teaching about Adultery Mt.5.27-30 (Galilee) - Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ μοιχεύσεις.
28 But what I tell you is this: If a man looks on a woman with a lustful eye he has already committed adultery with her in his heart.
 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἠδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
29 'If your right eye leads you astray, tear it out and fling it away; it is better for you to lose one part of your body than for the whole of it to be thrown into hell.  εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἐξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὁλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.
30 And if your right hand is your undoing, cut it off and fling it away; it is better for you to lose one part of your body than for the whole of it to go to hell.
 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἐκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὁλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
31 'They were told, "A man who divorces his wife must give her a note of dismissal." Teaching about Divorce Mt.5.31-32 (Galilee) - | Mt.19.9 | Mk.10.11-11.12 | Lk.16.18Ἐρρέθη δέ, Ὅς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.
32 But what I tell you is this: If a man divorces his wife for any cause other than unchastity he involves her in adultery; and anyone who marries a woman so divorced commits adultery.
 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.
33 'Again, you have learned that they were told, "Do not break your oath", and, "Oaths sworn to the Lord must be kept." Teaching about Oaths Mt.5.33-37 | Lv.19.12 | Nu.30.2 | Dt.23.21Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.
34 But what I tell you is this: You are not to swear at all—not by heaven, for it is God's throne, - But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, Mt.5.34 | Is.66.1ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὁλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
35 nor by earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King,  μήτε ἐν ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
36 nor by your own head, because you cannot turn one hair of it white or black.  μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.
37 Plain "Yes" or "No" is all you need to say; anything beyond that comes from the devil.
 ἐστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὐ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
38 'You have learned that they were told, "An eye for an eye, and a tooth for a tooth." Teaching about Retaliation Mt.5.38-42 (Galilee) - | Lk.6.29-30Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.
39 But what I tell you is this: Do not set yourself against the man who wrongs you. If someone slaps you on the right cheek, turn and offer him your left.  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὁστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἀλλην·
40 If a man wants to sue you for your shirt, let him have your coat as well.  καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἀφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
41 If a man in authority makes you go one mile, go with him two.  καὶ ὁστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἑν, ὑπαγε μετ' αὐτοῦ δύο.
42 Give when you are asked to give; and do not turn your back on a man who wants to borrow.
 τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
43 'You have learned that they were told, "Love your neighbour, hate your enemy." Love for Enemies Mt.5.43-48 (Galilee) - | Lk.6.27-28 | Lk.6.32-36Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.
44 But what I tell you is this: Love your enemies [Some witnesses insert: bless those who curse you, do good to those who hate you.] and pray for your persecutors; [Some witnesses insert: and those who treat you spitefully.]  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς,
45 only so can you be children of your heavenly Father, who makes his sun rise on good and bad alike, and sends the rain on the honest and the dishonest.  ὁπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἡλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
46 If you love only those who love you, what reward can you expect? Surely the tax-gatherers do as much as that.  ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἐχετὲ; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
47 And if you greet only your brothers, what is there extraordinary about that? Even the heathen do as much.  καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτὲ; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
48 You must therefore be all goodness, just as your heavenly Father is all good.
 Ἐσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
    << | Matthew: 5 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.