katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:24Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 JESUS WAS LEAVING the temple when his disciples came and pointed to the temple buildings. The Destruction of the Temple Foretold Mt.24.1-2 (Olivet) - | Mk.13.1-2 | Lk.21.5-6Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ·
2 He answered, 'Yes, look at it all. I tell you this: not one stone will be left upon another; all will be thrown down.'
 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντὰ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.
3 When he was sitting on the Mount of Olives the disciples came to speak to him privately. 'Tell us,' they said, 'when will this happen? And what will be the signal for your coming and the end of the age?'
The Beginning of the Woes Mt.24.3-14 (Olivet) - | Mk.13.3-13 | Lk.21.7-19Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἐσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελε ίας τοῦ αἰῶνος.
4 Jesus replied: 'Take care that no one misleads you.  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
5 For many will come claiming my name and saying, "I am the Messiah"; and many will be misled by them.  πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, Ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
6 The time is coming when you will hear the noise of battle near at hand and the news of battles far away; see that you are not alarmed. Such things are bound to happen; but the end is still to come.  μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ' οὐπω ἐστὶν τὸ τέλος.
7 For nation will make war upon nation, kingdom upon kingdom; there will be famines and earthquakes in many places.  ἐγερθήσεται γὰρ ἐθνος ἐπὶ ἐθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἐσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·
8 With all these things the birth-pangs of the new age begin.
 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
9 'You will then be handed over for punishment and execution; and men of all nations will hate you for your allegiance to me.  τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἐσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὀνομά μου.
10 Many will fall from their faith; they will betray one another and hate one another.  καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
11 Many false prophets will arise, and will mislead many;  καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς·
12 and as lawlessness spreads, men's love for one another will grow cold.  καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
13 But the man who holds out to the end will be saved.  ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
14 And this gospel of the Kingdom will be proclaimed throughout the earth as a testimony to all nations; and then the end will come.
 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὁλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἐθνεσιν, καὶ τότε ἡξει τὸ τέλος.
15 'So when you see "the abomination of desolation", of which the prophet Daniel spoke, standing in the holy place (let the reader understand), The Great Tribulation Mt.24.15-28 (Olivet) - | Mk.13.14-23 | Lk.21.20-24Ὅταν οὖν ἰδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω,
16 then those who are in Judaea must take to the hills.  τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὀρη,
17 If a man is on the roof, he must not come down to fetch his goods from the house;  ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
18 if in the field, he must not turn back for his coat.  καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
19 Alas for women with child in those days, and for those who have children at the breast!  οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
20 Pray that it may not be winter when you have to make your escape, or Sabbath.  προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ·
21 It will be a time of great distress; there has never been such a time from the beginning of the world until now, and will never be again. - For then there will be great tribulation Mt.24.21 | Dn.12.1 | Jl.2.2ἐσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται.
22 If that time of troubles were not cut short, no living thing could survive; but for the sake of God's chosen it will be cut short.
 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
23 'Then, if anyone says to you, "Look, here is the Messiah", or, "There he is", do not believe it.  τότε ἐάν τις ὑμῖν εἰπῃ, Ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἠ, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε·
24 Imposters will come claiming to be messiahs or prophets, and they will produce great signs and wonders to mislead even God's chosen, if such a thing were possible.  ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόΧριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὡστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·
25 See, I have forewarned you.  Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
26 If they tell you, "He is there in the wilderness", do not go out; or if they say, "He is there in the inner room", do not believe it.  ἐὰν οὖν εἰπωσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·
27 Like lightning from the east, flashing as far as the west, will be the coming of the Son of Man.
 ὡσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἑως δυσμῶν, οὑτως ἐσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
28 'Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 ὁπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
29 'As soon as the distress of those days has passed, the sun will be darkened, the moon will not give her light, the stars will fall from the sky, the celestial powers will be shaken. The Coming of the Son of Man   Mt.24.29-31 ( Olivet ) - | Mk.13.24-37 | Lk.21.25-28Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων,
ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται,
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
30 Then will appear in heaven the sign that heralds the Son of Man. All the peoples of the world will make lamentation, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with great power and glory. - then will appear the sign of the Son of man Mt.24.30 | Zch.12.10-14καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·
31 With a trumpet blast he will send out his angels, and they will gather his chosen from the four winds, from the farthest bounds of heaven on every side.
 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἀκρων οὐρανῶν ἑως ἀκρων αὐτῶν.
32 'Learn a lesson from the fig-tree. When its tender shoots appear and are breaking into leaf, you know that summer is near. The Lesson of the Fig Tree Mt.24.32-35 (Olivet) - | Mk.13.28-31 | Lk.21.29-33Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὁταν ἠδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἀπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·
33 In the same way, when you see all these things, you may know that the end is near, [Or: that he is near.] at the very door.  οὑτως καὶ ὑμεῖς, ὁταν ἰδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
34 I tell you this: the present generation will live to see it all.  ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὑτη ἑως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
35 Heaven and earth will pass away; my words will never pass away.
 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.
36 'But about that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, not even the Son, only the Father.
The Unknown Day and Hour Mt.24.36-44 (Olivet) - | Mk.13.32-37 | Lk.17.26-30 | Lk.17.34-36Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὡρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἀγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος.
37 'As things were in Noah's days, so will they be when the Son of Man comes.  ὡσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὑτως ἐσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
38 In the days before the flood they ate and drank and married, until the day that Noah went into the ark,  ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἀχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
39 and they knew nothing until the flood came and swept them all away. That is how it will be when the Son of Man comes.  καὶ οὐκ ἐγνωσαν ἑως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἀπαντας, ὑτως ἐσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
40 Then there will be two men in the field; one will be taken, the other left;  τότε δύο ἐσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται·
41 two women grinding at the mill; one will be taken, the other left.
 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.
42 'Keep awake, then; for you do not know on what day your Lord is to come.  γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἰδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἐρχεται.
43 Remember, if the householder had known at what time of night the burglar was coming, he would have kept awake and not have let his house be broken into.  ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾐδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἐρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἰασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
44 Hold yourselves ready, therefore, because the Son of Man will come at the time you least expect him.
 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἑτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὡρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐρχεται.
45 'Who is the trusty servant, the sensible man charged by his master to manage his household staff and issue their rations at the proper time? The Faithful or the Unfaithful Servant Mt.24.45-51 (Olivet) - | Lk.12.41-48Τίς ἀρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
46 Happy that servant who is found at his task when his master comes!  μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὑτως ποιοῦντα·
47 I tell you this: he will be put in charge of all his master's property.  ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
48 But if he is a bad servant and says to himself, "The master is a long time coming",  ἐὰν δὲ εἰπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει μου ὁ κύριος,
49 and begins to bully the other servants and to eat and drink with his drunken friends,  καὶ ἀρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
50 then the master will arrive on a day that servant does not expect, at a time he does not know,  ἡξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὡρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
51 and will cut him in pieces. Thus he will find his place among the hypocrites, where there is wailing and grinding of teeth.
 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἐσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
    << | Matthew: 24 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.