katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:21Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THEY WERE NOW nearing Jerusalem; and when they reached Bethphage at the Mount of Olives, Jesus sent two disciples The Triumphal Entry into Jerusalem Mt.21.1-11 (Jerusalem) - | Mk.11.1-11 | Lk.19.28-38 | Jn.12.12-19Καὶ ὅτε ἠγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
2 with these instructions: 'Go to the village opposite, where you will at once find a donkey tethered with her foal beside her; untie them, and bring them to me.  λέγων αὐτοῖς, Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὀνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.
3 If anyone speaks to you, say, "Our Master needs them"; and he will let you take them at once.' [Or: Our Master needs them and will send them back straight away.]  καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἰπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἐχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.
4 This was in fulfilment of the prophecy which says,  Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,
5 'Tell the daughter of Zion, "Here is your king, who comes to you in gentleness, riding on an ass, riding on the foal of a beast of burden." ' - Tell the daughter of Zion   Mt.21.5 ( ) - | Is.62.11 | Zch.9.9Εἴπατε τῇ θυγατρὶ σιών,
Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι,
πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον,
καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.
6 The disciples went and did as Jesus had directed,  πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
7 and brought the donkey and her foal; they laid their cloaks on them and Jesus mounted.  ἠγαγον τὴν ὀνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.
8 Crowds of people carpeted the road with their cloaks, and some cut branches from the trees to spread in his path.  ὁ δὲ πλεῖστος ὀχλος ἐστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἀλλοι δὲ ἐκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
9 Then the crowd that went ahead and the others that came behind raised the shout: 'Hosanna to the Son of David! Blessings on him who comes in the name of the Lord! Hosanna in the heavens!' - Hosanna to the Son of David   Mt.21.9 ( ) - | Ps.118.26οἱ δὲ ὀχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἐκραζον λέγοντες,

Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ·
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·
Ὡσαννὰ
ἐν τοῖς ὑψίστοις.

10 When he entered Jerusalem the whole city went wild with excitement. 'Who is this?' people asked,  καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος;
11 and the crowd replied, 'This is the prophet Jesus, from Nazareth in Galilee.'  οἱ δὲ ὀχλοι ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.
12 Jesus then went into the temple and drove out all who were buying and selling in the temple precincts; he upset the tables of the money-changers and the seats of the dealers in pigeons; The Cleansing of the Temple. Mt.21.12-17 (Jerusalem) - | Mk.11.15-19 | Lk.19.45-48 | Jn.2.13-22Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλού ντων τὰς περιστεράς,
13 and said to them, 'Scripture says, "My house shall be called a house of prayer"; but you are making it a robbers' cave.'
- My house shall be called a house of prayer Mt.21.13 | Is.56.7 | Is.60.7 | Jr.7.11καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται,
Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται,
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.
14 In the temple blind men and cripples came to him, and he healed them.  Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
15 The chief priests and doctors of the law saw the wonderful things he did, and heard the boys in the temple shouting, 'Hosanna to the Son of David!', and indignantly,  ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἂ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν
16 and they asked him indignantly, 'Do you hear what they are saying?' Jesus answered, 'I do; have you never read that text, "Thou hast made children and babes at the breast sound aloud thy praise"?' - Out of the mouth of babes and sucklings Mt.21.16 | Ps.8.2καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
17 Then he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night.

 Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἐξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
18 Next morning on his way to the city he felt hungry; The Cursing of the Fig Tree Mt.21.18-22 (Mount of Olives) - | Mk.11.12-14 | Mk.11.20-24Πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.
19 and seeing a fig-tree at the roadside he went up to it, but found nothing on it but leaves. He said to the tree, 'You shall never bear fruit any more!'; and the tree withered away at once.  καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξ ηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
20 The disciples were amazed at the sight. 'How is it', they asked, 'that the tree has withered so suddenly?'  καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
21 Jesus answered them, 'I tell you this: if only you have faith and have no doubts, you will do what has been done to the fig-tree; and more than that, you need only say to this mountain, "Be lifted from your place and hurled into the sea"  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἐχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὀρει τούτῳ εἰπητε, ἀρθητι κ αὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·
22 And whatever you pray for in faith you will receive.'
 καὶ πάντα ὁσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε.
23 He entered the temple, and the chief priests and elders of the nation came to him with the question: 'By what authority are you acting like this? Who gave you this authority?' The Authority of Jesus Questioned Mt.21.23-27 (Jerusalem) - | Mk.11.27-33 | Lk.20.1-8Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἐδωκεν τὴν ἐξου σίαν ταύτην;
24 Jesus replied, 'I have a question to ask too; answer it, and I will tell you by what authority I act.  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἑνα, ὃν ἐὰν εἰπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·
25 The baptism of John: was it from God, or from men?' This set them arguing among themselves: 'If we say, "from God", he will say, "Then why did you not believe him?"  τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, Ἐὰν εἰπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
26 But if we say, "from men", we are afraid of the people, for they all take John for a prophet.'  ἐὰν δὲ εἰπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὀχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἐχουσιν τὸν Ἰωάννην.
27 So they answered, 'We do not know.' And Jesus said: 'Then neither will I tell you by what authority I act.
 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, Οὐκ οἰδαμεν. ἐφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
28 'But what do you think about this? A man had two sons. He went to the first, and said, "My boy, go and work today in the vineyard." The Parable of the Two Sons Mt.21.28-32 (Jerusalem) - Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὑπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι.
29 "I will, sir", the boy replied; but he never went.  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω, ὑστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν.
30 The father came to the second and said the same. "I will not", he replied, but afterwards he changed his mind and went.  προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.
31 Which of these two did as his father wished?' 'The second', they said. Then Jesus answered, 'I tell you this: tax-gatherers and prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you.  τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, Ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
32 For when John came to show you the right way to live, you did not believe him, but the tax-gatherers and prostitutes did; and even when you had seen that, you did not change your minds and believe him.
 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὑστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.
33 'Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard: he put a wall round it, hewed out a winepress, and built a watch-tower; then he let it out to vine-growers and went abroad. The Parable of the Vineyard and the Tenants Mt.21.33-46 (Jerusalem) - | Mk.12.1-12 | Lk.20.9-19Ἀλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὁστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.
34 When the vintage season approached, he sent his servants to the tenants to collect the produce due to him.  ὅτε δὲ ἠγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.
35 But they took his servants and thrashed one, killed another, and stoned a third.  καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἐδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
36 Again, he sent other servants, this time a larger number; and they did the same to them.  πάλιν ἀπέστειλεν ἀλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
37 At last he sent to them his son. "They will respect my son", he said.  ὑστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
38 But when they saw the son the tenants said to one another, "This is the heir; come on, let us kill him, and get his inheritance."  οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
39 And they took him, flung him out of the vineyard, and killed him.  καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἐξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.
40 When the owner of the vineyard comes, how do you think he will deal with those tenants?'  ὁταν οὖν ἐλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
41 'He will bring those bad men to a bad end', they answered, 'and hand the vineyard over to other tenants, who will let him have his share of the crop when the season comes.'  λέγουσιν αὐτῷ, κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἀλλοις γεωργοῖς, οἱτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
42 Then Jesus said to them, 'Have you never read in the scriptures: "The stone which the builders rejected has become the main corner-stone. This is the Lord's doing, and it is wonderful in our eyes"? - the kingdom of God ... given to a nation producing the fruits   Mt.21.43 ( ) - | Ps.118.22-23λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς,

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας:
παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη,
καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

43 Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you, and given to a nation that yields the proper fruit.'"  διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἐθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.
44 [Some witnesses add: (44) Any man who falls on this stone will be dashed to pieces; and if it falls on a man he will be crushed by it.]  [[καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν.]]
45 When the chief priests and Pharisees heard his parables, they saw that he was referring to them;  Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἐγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·
46 they wanted to arrest him, but they were afraid of the people, who looked on Jesus as a prophet.
 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὀχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
    << | Matthew: 21 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.