katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:20Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 'The kingdom of Heaven is like this. There was once a landowner who went out early one morning to hire labourers for his vineyard; The Workers in the Vineyard Mt.20.1-16 (Borders of Samaria) - Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὁστις ἐξῆλθεν ἀμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ·
2 and after agreeing to pay them the usual day's wage [Literally: one denarius for the day.] he sent them off to work.  συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
3 Going out three hours later he saw some more men standing idle in the market-place.  καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὡραν εἶδεν ἀλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·
4 "Go and join the others in the vineyard," he said, "and I will pay you a fair wage"; so off they went.  καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.
5 At noon he went out again, and at three in the afternoon, and made the same arrangement as before.  οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἑκτην καὶ ἐνάτην ὡραν ἐποίησεν ὡσαύτως.
6 An hour before sunset he went out and found another group standing there; so he said to them, "Why are you standing about like this all day with nothing to do?"  περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἀλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὁλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
7 "Because no one has hired us", they replied; so he told them, "Go and join the others in the vineyard."  λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.
8 When evening fell, the owner of the vineyard said to his steward, "Call the labourers and give them their pay, beginning with those who came last and ending with the first."  ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἑως τῶν πρώτων.
9 Those who had started work an hour before sunset came forward, and were paid the full day's wage. [Literally: one denarius each.]  καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὡραν ἐλαβον ἀνὰ δηνάριον.
10 When it was the turn of the men who had come first, they expected something extra, but were paid the same amount as the others.  καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἐλαβον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί.
11 As they took it, they grumbled at their employer:  λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου
12 "These late-comers have done only one hour's work, yet you have put them on a level with us, who have sweated the whole day long in the blazing sun!"  λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἐσχατοι μίαν ὡραν ἐποίησαν, καὶ ἰσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
13 The owner turned to one of them and said, "My friend, I am not being unfair to you. You agreed on the usual wage for the day, [Literally: You agreed on a denarius.] did you not?  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοὶ;
14 Take your pay and go home. I choose to pay the last man the same as you.  ἆρον τὸ σὸν καὶ ὑπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.
15 Surely I am free to do what I like with my own money. Why be jealous because I am kind?"  [ἢ] οὐκ ἐξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμὶ;
16 Thus will the last be first, and the first last.'
 Οὑτως ἐσονται οἱ ἐσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἐσχατοι.
17 JESUS WAS JOURNEYING towards Jerusalem, and on the way he took the Twelve aside, and said to them, A Third Time Jesus foretells His Death and Resurrection Mt.20.17-19 (Borders of Samaria) - | Mk.10.32-34 | Lk.18.31-34Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα [μαθητὰς] κατ' ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς,
18 'We are now going to Jerusalem, and the Son of Man will be given up to the chief priests and the doctors of the law; they will condemn him to death  Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,
19 and hand him over to the foreign power, to be mocked and flogged and crucified, and on the third day he will be raised to life again.'
 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἐθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.
20 The mother of Zebedee's sons then came before him, with her sons. She bowed low and begged a favour. The Request of James and John Mt.20.20-28 (Borders of Samaria) - | Mk.10.35-45Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ' αὐτοῦ.
21 'What is it you wish?' asked Jesus. 'I want you', she said, 'to give orders that in your kingdom my two sons here may sit next to you, one at your right, and the other at your left.'  ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
22 Jesus turned to the brothers and said, 'You do not understand what you are asking. Can you drink the cup that I am to drink?' We can', they replied.  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἰδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.
23 Then he said to them, 'You shall indeed share my cup; but to sit at my right or left is not for me to grant; it is for those to whom it has already been assigned by my Father.'
 λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἐστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
24 When the other ten heard this, they were indignant with the two brothers.  Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.
25 So Jesus called them to him and said, 'You know that in the world, rulers lord it over their subjects, and their great men make them feel the weight of authority;  ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἰδατε ὅτι οἱ ἀρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
26 but it shall not be so with you. Among you, whoever wants to be great must be your servant,  οὐχ οὑτως ἐσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἐσται ὑμῶν διάκονος,
27 and whoever would be first must be the willing slave of all—  καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἐσται ὑμῶν δοῦλος·
28 like the Son of Man; he did not come to be served, but to serve, and to surrender his life as a ransom for many.'
 ὡσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
29 As they were leaving Jericho he was followed by a great crowd of people. The Healing of Two Blind Men Mt.20.29-34 (Near Jericho) - | Mk.10.46-52 | Lk.18.35-43Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὀχλος πολύς.
30 At the roadside sat two blind men. When they heard it said that Jesus was passing they shouted, 'Have pity on us. Son of David.'  καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἐκραξαν λέγοντες, ἐλέησον ἡμᾶς, [Κύριε], υἱὸς Δαυίδ.
31 The people told them sharply to be quiet. But they shouted all the more, 'Sir, have pity on us, have pity on us, Son of David.'  ὁ δὲ ὀχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἐκραξαν λέγοντες, ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυίδ.
32 Jesus stopped and called the men. 'What do you want me to do for you?'  καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
33 he asked. 'Sir,' they answered, 'we want our sight.'  λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
34 Jesus was deeply moved, and touched their eyes. At once their sight came back, and they followed him.
 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἡψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
    << | Matthew: 20 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.