katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:12Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 ONCE ABOUT THAT TIME Jesus went through the cornfields on the Sabbath; and his disciples, feeling hungry, began to pluck some ears of corn and eat them. Plucking Grain on the Sabbath Mt.12.1-8 | Mk.2.23-28 | Lk.6.1-5Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἠρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.
2 The Pharisees noticed this, and said to him, 'Look, your disciples are doing something which is forbidden on the Sabbath.'  οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἐξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ.
3 He answered, 'Have you not read what David did when he and his men were hungry?  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ;
4 He went into the House of God and ate the consecrated loaves, though neither he nor his men had a right to eat them, but only the priests.  πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἀρτους τῆς προθέσεως ἐφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
5 Or have you not read in the Law that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and it is not held against them?  ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;
6 I tell you, there is something greater than the temple here.  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.
7 If you had known what that text means, "I require mercy, not sacrifice", you would not have condemned the innocent. - I desire mercy, and not sacrifice Mt.12.7 | Hs.6.6εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους.
8 For the Son of Man is sovereign over the Sabbath.'
 κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
9 He went on to another place, and entered their synagogue. The Man with a Withered Hand Mt.12.9-14 (Capernaum) - | Mk.3.1-6 | Lk.6.6-11Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν·
10 A man was there with a withered arm, and they asked Jesus, 'Is it permitted to heal on the Sabbath?' (Their aim was to frame a charge against him.)  καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἐχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαὶ ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
11 But he said to them, 'Suppose you had one sheep, which fell into a ditch on the Sabbath; is there one of you who would not catch hold of it and lift it out?  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἐσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἑξει πρόβατον ἑν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;
12 And surely a man is worth far more than a sheep! It is therefore permitted to do good on the Sabbath.'  πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὡστε ἐξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν.
13 Turning to the man he said, 'Stretch out your arm.' He stretched it out, and it was made sound again like the other.  τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἐκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἀλλη.
14 But the Pharisees, on leaving the synagogue, laid a plot to do away with him.
 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἐλαβον κατ' αὐτοῦ ὁπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
15 Jesus was aware of it and withdrew. Many followed, and he cured all who were ill; The Chosen Servant Mt.12.15-21 (Capernaum) - Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας,
16 and he gave strict injunctions that they were not to make him known.  καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν·
17 This was to fulfil Isaiah's prophecy:

 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,
18 'Here is my servant, whom I have chosen,
My beloved, on whom my favour rests;
I will put my Spirit upon him,
And he will proclaim judgement among the nations.
- Behold, my servant whom I have chosen Mt.12.18-21 | Is.42.1-4Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα,
ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου·
θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν,
καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

19 He will not strive, he will not shout,
Nor will his voice be heard in the streets.
 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει,
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

20 He will not snap off the broken reed,
Nor snuff out the smouldering wick,
Until he leads justice on to victory.
 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει
καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει,
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν.

21 In him the nations shall place their hope.'
 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
22 THEN THEY BROUGHT HIM a man who was possessed; he was blind and dumb; and Jesus cured him, restoring both speech and sight. Jesus and Beelzebul Mt.12.22-32 (Capernaum) - | Mk.3.20-30 | Lk.11.14-23 | Lk.12.10Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὡστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν.
23 The bystanders were all amazed, and the word went round: 'Can this be the Son of David?'  καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὀχλοι καὶ ἐλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ;
24 But when the Pharisees heard it they said, 'It is only by Beelzebub prince of devils that this man drives the devils out.'
 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἀρχοντι τῶν δαιμονίων.
25 He knew what was in their minds; so he said to them, 'Every kingdom divided against itself goes to ruin; and no town, no household, that is divided against itself can stand.  εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται.
26 And if it is Satan who casts out Satan, Satan is divided against himself; how then can his kingdom stand?  καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
27 And if it is by Beelzebub that I cast out devils, by whom do your own people drive them out? If this is your argument, they themselves will refute you.  καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἐσονται ὑμῶν.
28 But if it is by the Spirit of God that I drive out the devils, then be sure the kingdom of God has already come upon you.
 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἀρα ἐφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
29 'Or again, how can anyone break into a strong man's house and make off with his goods unless he has first tied the strong man up before ransacking the house?
 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἀρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
30 'He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters.
 ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει.
31 'And so I tell you this: no sin, no slander, is beyond forgiveness for men, except slander spoken against the Spirit, and that will not be forgiven.  Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἀμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται.
32 Any man who speaks a word against the Son of Man will be forgiven; but if anyone speaks against the Holy Spirit, for him there is no forgiveness, either in this age or in the age to come.
 καὶ ὃς ἐὰν εἰπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ' ἂν εἰπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὐτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐτε ἐν τῷ μέλλοντι.
33 'Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad; you can tell a tree by its fruit. A Tree and Its Fruits Mt.12.33-37 (Capernaum) - | Mk.8.11-12 | Lk.11.29-32Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.
34 You vipers' brood! How can your words be good when you yourselves are evil? For the words that the mouth utters come from the overflowing of the heart.  γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
35 A good man produces good from the store of good within himself; and an evil man from evil within produces evil.
 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.
36 'I tell you this: there is not a thoughtless word that comes from men's lips but they will have to account for it on the day of judgement.  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·
37 For out of your own mouth you will be acquitted; out of your own mouth you will be condemned.'
 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.
38 At this some of the doctors of the law and the Pharisees said, 'Master, we should like you to show us a sign.' The demand for a miracle Mt.12.38-42 | Mk.8.11-12 | Lk.11.29-32Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.
39 He answered: 'It is a wicked, godless generation that asks for a sign; and the only sign that will be given it is the sign of the prophet Jonah.  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
40 Jonah was in the sea-monster's belly for three days and three nights, and in the same way the Son of Man will be three days and three nights in the bowels of the earth. - Jonah was three days and three nights in the belly of the whale Mt.12.40 | Jn.1.17ὡσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὑτως ἐσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
41 At the Judgement, when this generation is on trial, the men of Nineveh will appear against it [Or: will rise together with it.] and ensure its condemnation, for they repented at the preaching of Jonah; and what is here is greater than Jonah.  ἀνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
42 The Queen of the South will appear at the Judgement when this generation is on trial, [Or: At the judgement the Queen of the South will be raised to life together with this generation.] and ensure its condemnation, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and what is here is greater than Solomon.
 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
43 'When an unclean spirit comes out of a man it wanders over the deserts seeking a resting-place; and finding none, The Return of the Unclean Spirit Mt.12.43-45 (Capernaum) - | Lk.11.24-26Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον Πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δῖ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.
44 it says, "I will go back to the home I left." So it returns and finds the house unoccupied, swept clean, and tidy.  τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὁθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
45 Off it goes and collects seven other spirits more wicked than itself, and they all come in and settle down; and in the end the man's plight is worse than before. That is how it will be with this wicked generation.'
 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἑτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἐσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρω των. οὑτως ἐσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.
46 He was still speaking to the crowd when his mother and brothers appeared; they stood outside, wanting to speak to him. The Mother and Brothers of Jesus Mt.12.46-50 | Mk.3.31-35 | Lk.8.19-21Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὀχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἐξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.
47 Someone said, 'Your mother and your brothers are here outside; they want to speak to you.'  [εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἐξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι.]
48 Jesus turned to the man who brought the message, and said, 'Who is my mother? Who are my brothers?';  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μοὺ;
49 and pointing to the disciples, he said, 'Here are my mother and my brothers.  καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·
50 Whoever does the will of my heavenly Father is my brother, my sister, my mother.'
 ὁστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
    << | Matthew: 12 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.