katapi New Study Bible - New Testament in Greek(UBS) || New English Bible katapi HOME

The Parable of the Vineyard and the Tenants Lk.20.9-19

  HOME | NEB.Books | notes
20 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Luke Reference
9Ἢρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς. He went on to tell the people this parable: 'A man planted a vineyard, let it out to vine-growers, and went abroad for a long time.The Parable of the Vineyard and the Tenants Lk.20.9-19 | Mt.21.33-46 | Mk.12.1-12 | Is.5.1
10καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. When the season came, he sent a servant to the tenants to collect from them his share of the produce; but the tenants thrashed him and sent him away empty-handed. 
11καὶ προσέθετο ἑτερον πέμψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. He tried again and sent a second servant; but he also was thrashed, outrageously treated, and sent away empty-handed. 
12καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι· οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. He tried once more with a third; this one too they wounded and flung out. 
13εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσὼ πέμψω; τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν· ἰσως τοῦτον ἐντραπήσονται. Then the owner of the vineyard said, "What am I to do? I will send my own dear son; perhaps they will respect him." 
14ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. But when the tenants saw him they talked it over together. "This is the heir," they said; "let us kill him so that the property may come to us." 
15καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἐξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; So they flung him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? 
16ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἀλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο. He will come and put these tenants to death and let the vineyard to others.'
 
17ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο·

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίασ;

When they heard this, they said, 'God forbid!' But he looked straight at them and said, 'Then what does this text of Scripture mean: "The stone which the builders rejected has become the main corner-stone"?- The very stone which the builders rejected Lk.20.17-18 | Ps.118.22
18πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. Any man who falls on that stone will be dashed to pieces; and if it falls on a man he will be crushed by it.'
 
19Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἐγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. The lawyers and chief priests wanted to lay hands on him there and then, for they saw that this parable was aimed at them; but they were afraid of the people. 
20Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὡστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόν ος. So they watched their opportunity and sent secret agents in the guise of honest men, to seize upon some word of his as a pretext for handing him over to the authority and jurisdiction of the Governor.Paying Taxes to Caesar Lk.20.20-26 | Mt.22.15-22 | Mk.12.13-17
21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἰδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· They put a question to him: 'Master,' they said, 'we know that what you speak and teach is sound; you pay deference to no one, but teach in all honesty the way of life that God requires. 
22ἐξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὒ; Are we or are we not permitted to pay taxes to the Roman Emperor?' 
23κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς, He saw through their trick and said, 'Show me a silver piece. 
24Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἐχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, Καίσαρος. Whose head does it bear, and whose inscription?' 'Caesar's', they replied.The Denouncing of the Scribes Lk.20.45-47 | Mt.23.1-36 | Mk.12.38-40 | Lk.11.37-54
25ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 'Very well then,' he said, 'pay Caesar what is due to Caesar, and pay God what is due to God.' 
26καὶ οὐκ ἰσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. Thus their attempt to catch him out in public failed, and, astonished by his reply, they fell silent.
 
27Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ [ἀντι]λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν Then some Sadducees came forward. They are the people who deny that there is a resurrection. Their question was this:The Question about the Resurrection Lk.20.27-40 | Mt.22.23-33 | Mk.12.18-27
28λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἐγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἐχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 'Master, Moses laid it down for us that if there are brothers, and one dies leaving a wife but no child, then the next should marry the widow and carry on his brother's family. 
29ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἀτεκνος· Now, there were seven brothers: the first took a wife and died childless; 
30καὶ ὁ δεύτερος then the second married her, 
31καὶ ὁ τρίτος ἐλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. then the third. In this way the seven of them died leaving no children. 
32ὑστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. Afterwards the woman also died. 
33ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἐσχον αὐτὴν γυναῖκα. At the resurrection whose wife is she to be, since all seven had married her?' 
34καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, Jesus said to them, 'The men and women of this world marry; 
35οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὐτε γαμοῦσιν οὐτε γαμίζονται· but those who have been judged worthy of a place in the other world and of the resurrection from the dead, do not marry, 
36οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἐτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. for they are not subject to death any longer. They are like angels; they are sons of God, because they share in the resurrection. 
37ὁτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ· That the dead are raised to life again is shown by Moses himself in the story of the burning bush, when he calls the Lord, "the God of Abraham, Isaac, and Jacob".- even Moses showed, in the passage about the bush Lk.20.37 | Ex.3.2-6
38θεὸς δὲ οὐκ ἐστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. God is not God of the dead but of the living; for him all are alive.'
 
39ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας· At this some of the lawyers said, 'Well spoken, Master.' 
40οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. For there was no further question that they ventured to put to him.
 
41Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν; He said to them, 'How can they say that the Messiah is son of David?The Question about David's Son Lk.20.41-44 | Mt.22.41-46 | Mk.12.35-37
42αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν,

Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου,
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

For David himself says in the Book of Psalms: "The Lord said to my Lord, 'Sit at my right hand- The Lord said to my Lord Lk.20.42-44 | Ps.110.1
43ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. until I make your enemies your footstool.' " 
44Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν; Thus David calls him "Lord"; how then can he be David's son?'
 
45Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ], In the hearing of all the people Jesus said to his disciples: 
46Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις , 'Beware of the lawyers who love to walk up and down in long robes, and have a great liking for respectful greetings in the street, the chief seats in our synagogues, and places of honour at feasts. 
47οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. These are the men who eat up the property of widows, while they say long prayers for appearance' sake; and they will receive the severest sentence.'
 
1Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους. He looked up and saw the rich people dropping their gifts into the chest of the temple treasury;The Widow's Offering Lk.21.1-4 | Mk.12.41-44
2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, and he noticed a poor widow putting in two tiny coins. 
3καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὑτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἐβαλεν· 'I tell you this,' he said: 'this poor widow has given more than any of them; 
4πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἐβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὑτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἐβαλεν. for those others who have given had more than enough, but she, with less than enough, has given all she had to live on.'
 
5Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, εἶπεν, SOME PEOPLE WERE TALKING about the temple and the fine stones and votive offerings with which it was adorned.The Destruction of the Temple Foretold Lk.21.5-6 | Mt.24.1-2 | Mk.13.1-2
6Ταῦτα ἂ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. He said, 'These things which you are gazing at-the time will come when not one stone of them will be left upon another: all will be thrown down.' 
7Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἐσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὁταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαὶ; 'Master,' they asked, 'when will it all come about? What will be the sign when it is due to happen?'
Signs and Persecutions Lk.21.7-19 | Mt.24.3-14 | Mk.13.3-13
8ὁ δὲ εἶπεν, βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, Ἐγώ εἰμι· καί, Ὁ καιρὸς Ἤγγικεν· μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. He said, 'Take care that you are not misled. For many will come claiming my name and saying, "I am he", and, "The Day is upon us." Do not follow them. 
9ὁταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ' οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. And when you hear of wars and insurrections, do not fall into a panic. These things are bound to happen first; but the end does not follow immediately. 
10Τότε ἐλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἐθνος ἐπ' ἐθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, Nation will make war upon nation, kingdom upon kingdom; 
11σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἐσονται, φόβητρά τε καὶ ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἐσται. there will be great earthquakes, and famines and plagues in many places; in the sky terrors and great portents.
 
12πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἑνεκεν τοῦ ὀνο ματός μου· 'But before all this happens they will set upon you and persecute you. You will be brought before synagogues and put in prison; you will be haled before kings and governors for your allegiance to me. 
13ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. This will be your opportunity to testify; 
14θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι, so make up your minds not to prepare your defence beforehand, 
15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἀπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. because I myself will give you power of utterance and a wisdom which no opponent will be able to resist or refute. 
16παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, Even your parents and brothers, your relations and friends, will betray you. Some of you will be put to death; 
17καὶ ἐσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὀνομά μου. and you will be hated by all for your allegiance to me. 
18καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. But not a hair of your head shall be lost. 
19ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. By standing firm you will win true life for yourselves.
 
20Ὅταν δὲ ἰδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι Ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 'But when you see Jerusalem encircled by armies, then you may be sure that her destruction is near.The Destruction of Jerusalem Foretold Lk.21.20-24 | Mt.24.15-21 | Mk.13.14-19
21τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὀρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, Then those who are in Judaea must take to the hills; those who are in the city itself must leave it, and those who are out in the country must not enter; 
22ὁτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. because this is the time of retribution, when all that stands written is to be fulfilled. 
23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἐσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, Alas for women who are with child in those days, or have children at the breast! For there will be great distress in the land and a terrible judgement upon this people. 
24καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἐθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἐσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἀχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. They will fall at the sword's point; they will be carried captive into all countries; and Jerusalem will be trampled down by foreigners until their day has run its course.
 
25Καὶ ἐσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἀστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχους θαλάσσης καὶ σάλου, 'Portents will appear in sun, moon, and stars. On earth nations will stand helpless, not knowing which way to turn from the roar and surge of the sea;The Coming of the Son of Man Lk.21.25-28 | Mt.24.29-31 | Mk.13.24-37
26ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. men will faint with terror at the thought of all that is coming upon the world; for the celestial powers will be shaken.- For the powers of the heavens will be shaken Lk.21.26 | Is.34.4
27καὶ τότε ὀψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. And then they will see the Son of Man coming on a cloud with great power and glory.- the Son of man coming in a cloud with power and great glory Lk.21.27 | Dn.7.13
28ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. When all this begins to happen, stand upright and hold your heads high, because your liberation is near.'
 
29Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα· He told them this parable: 'Look at the fig-tree, or any other tree.The Lesson of the Fig Tree Lk.21.29-33 | Mt.24.32-35 | Mk.13.28-31
30ὁταν προβάλωσιν ἠδη, βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἠδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· As soon as it buds, you can see for yourselves that summer is near. 
31οὑτως καὶ ὑμεῖς, ὁταν ἰδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. In the same way when you see all this happening, you may be sure that the kingdom of God is near.
 
32ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὑτη ἑως ἂν πάντα γένηται. 'I tell you this: the present generation will live to see it all. 
33ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. Heaven and earth will pass away; my words will never pass away.
 
34Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ' ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη· 'Keep a watch on yourselves; do not let your minds be dulled by dissipation and drunkenness and worldly cares so that the great Day closes upon you suddenly like a trap;Exhortation to Watch Lk.21.34-38
35ὡς παγὶς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. for that day will come on all men, wherever they are, the whole world over. 
36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἐμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Be on the alert, praying at all times for strength to pass safely through all these imminent troubles and to stand in the presence of the Son of Man.'
 
37Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὀρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν· His days were given to teaching in the temple; and then he would leave the city and spend the night on the hill called Olivet. 
38καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὠρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. And in the early morning the people flocked to listen to him in the temple.

(Some manuscripts here insert the passage relating the woman taken in adultery: John 7.53-8.11.)

 
1Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα. NOW THE FESTIVAL of Unleavened Bread, known as Passover, was approaching,The Plot to Kill Jesus Lk.22.1-2 | Mt.26.1-5 | Mk.14.1-2 | Jn.11.45-53
2καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. and the chief priests and the doctors of the law were trying to devise some means of doing away with him; for they were afraid of the people.
 
3Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὀντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα· Then Satan entered into Judas Iscariot, who was one of the Twelve; 
4καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν. and Judas went to the chief priests and officers of the temple police to discuss ways and s means of putting Jesus into their power. 
5καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. They were greatly pleased and undertook to pay him a sum of money. 
6καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἀτερ ὀχλου αὐτοῖς. He agreed, and began to look out for an opportunity to betray him to them without collecting a crowd.
 
7Ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, [ἐν] ᾗ ἐδει θύεσθαι τὸ πάσχα. Then came the day of Unleavened Bread, on which the Passover victim had to be slaughtered,The Preparation of the Passover Lk.22.7-13 | Mt.26.17-25 | Mk.14.12-21 | Lk.22.21-23 | Jn.13.21-30
8καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. and Jesus sent Peter and John with these instructions: 'Go and prepare for our Passover supper.' 
9οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 'Where would you like us to make the preparations?' they asked. 
10ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὑδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. He replied, 'As soon as you set foot in the city a man will meet you carrying a jar of water. Follow him into the house that he enters 
11καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὁπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγὼ; and give this message to the householder: "The Master says, 'Where is the room in which I may eat the Passover with my disciples ?'" 
12κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. He will show you a large room upstairs all set out: make the preparations there.' 
13ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. They went and found everything as he had said. So they prepared for Passover.
 
14Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὡρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. When the time came he took his place at table, and the apostles with him; and he said to them,The Institution of the Lord's Supper Lk.22.14-23 | Mt.26.26-30 | Mk.14.22-25 | 1Cor.11.23-26
15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ' ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 'How I have longed to eat this Passover with you before my death! 
16λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἑως ὁτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. For I tell you, never again shall I eat it until the time when it finds its fulfilment in the kingdom of God.'
 
17καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς· Then he took a cup, and after giving thanks he said,
'Take this and share it among yourselves;
 
18λέγω γὰρ ὑμῖν [ὁτι] οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἑως οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐλθῃ. for I tell you, from this moment I shall drink from the fruit of the vine no more until the time when the kingdom of God comes.'
 
19καὶ λαβὼν ἀρτον εὐχαριστήσας ἐκλασεν καὶ ἐδωκεν αὐτοῖς λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου [[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. And he took bread, gave thanks, and broke it;
and he gave it to them, with the words:
'This is my body.'

[Some manuscripts add, in whole or in part, and with various arrangements, the following: 'which is given for you; do this as a memorial of me.'

 
20καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἱματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.]] In the same way he took the cup after supper, and said, 'This cup, poured out for you, is the new covenant sealed by my blood.']

 
21πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· 'But mark this - my betrayer is here, his hand with mine on the table. 
22ὁτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δῖ οὗ παραδίδοται. For the Son of Man is going his appointed way; but alas for that man by whom he is betrayed!' 
23καὶ αὐτοὶ ἠρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἀρα εἰη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν. At this they began to ask among themselves which of them it could possibly be who was to do this thing.

 
24Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. Then a jealous dispute broke out: who among them should rank highest?The Dispute about Greatness Lk.22.24-30
25ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. But he said, 'In the world, kings lord it over their subjects; and those in authority are called their country's "Benefactors". 
26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὑτως, ἀλλ' ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. Not so with you: on the contrary, the highest among you must bear himself like the youngest, the chief of you like a servant. 
27τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν. For who is greater - the one who sits at table or the servant who waits on him? Surely the one who sits at table. Yet here am I among you like a servant.
 
28ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· 'You are the men who have stood firmly by me in my times of trial; 
29κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν and now I vest in you the kingship which my Father vested in me; 
30ἵνα ἐσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. you shall eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones as judges of the twelve tribes of Israel.

 
31Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· 'Simon, Simon, take heed: Satan has been given leave to sift all of you like wheat;Peter's Denial Foretold Lk.22.31-34 | Mt.26.31-35 | Mk.14.27-31 | Jn.13.36-38
32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. but for you I have prayed that your faith may not fail; and when you have come to yourself, you must lend strength to your brothers.' 
33ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἑτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 'Lord,' he replied, 'I am ready to go with you to prison and death.' 
34ὁ δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἑως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. Jesus said, 'I tell you, Peter, the cock will not crow tonight until you have three times over denied that you know me.'
 
35Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἀτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατὲ οἱ δὲ εἶπαν, Οὐθενός. He said to them, 'When I sent you out barefoot without purse or pack, were you ever short of anything?' 'No', they answered.Purse, Bag, and Sword Lk.22.35-38
36εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν ὁ ἐχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ἐχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 'It is different now,' he said; 'whoever has a purse had better take it with him, and his pack too; and if he has no sword, let him sell his cloak to buy one. 
37λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἐχει. For Scripture says, "And he was counted among the outlaws", and these words, I tell you, must find fulfilment in me; indeed, all that is written of me is being fulfilled.' 
38οἱ δὲ εἶπαν, Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱκανόν ἐστιν. 'Look, Lord,' they said, 'we have two swords here.' 'Enough, enough!' he replied.

 
39καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἐθος εἰς τὸ ὀρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. THEN HE WENT OUT and made his way as usual to the Mount of Olives, accompanied by the disciples.The Prayer on the Mount of Olives Lk.22.39-46 | Mt.26.36-46 | Mk.14.32-42
40γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. When he reached the place he said to them, 'Pray that you may be spared the hour of testing.' 
41καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ' αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο He himself withdrew from them about a stone's throw, knelt down, and began to pray: 
42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 'Father, if it be thy will, take this cup away from me. Yet not my will but thine be done.'
 
43[[ὠφθη δὲ αὐτῷ ἀγγελος ἀπ' οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. And now there appeared to him an angel from heaven bringing him strength, 
44καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἱματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.]] and in anguish of spirit he prayed the more urgently; and his sweat was like clots of blood falling to the ground. 
45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης, When he rose from prayer and came to the disciples he found them asleep, worn out by grief. 
46καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετὲ ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 'Why are you sleeping?' he said. 'Rise and pray that you may be spared the test.'
 
47Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὀχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἠγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. WHILE HE WAS STILL SPEAKING a Crowd appeared with the man called Judas, one of the Twelve, at their head.The Betrayal and Arrest of Jesus Lk.22.47-53 | Mt.26.47-56 | Mk.14.43-50 | Jn.18.3-12
48Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως; He came up to Jesus to kiss him; but Jesus said, 'Judas, would you betray the Son of Man with a kiss?'
 
49ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν, Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ; When his followers saw what was coming, they said, 'Lord, shall we use our swords?' 
50καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. And one of them struck at the High Priest's servant, cutting off his right ear. 
51ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐᾶτε ἑως τούτου· καὶ ἀψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. But Jesus answered, 'Let them have their way.' Then he touched the man's ear and healed him.
 
52εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; Turning to the chief priests, the officers of the temple police, and the elders, who had come to seize him, he said, 'Do you take me for a bandit, that you have come out with swords and cudgels to arrest me? 
53καθ' ἡμέραν ὀντος μου μεθ' ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ' ἐμέ· ἀλλ' αὑτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὡρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. Day after day, when I was in the temple with you, you kept your hands off me. But this is your moment - the hour when darkness reigns.' 
54Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἠγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως· ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. Then they arrested him and led him away. They brought him to the High Priest's house, and Peter followed at a distance.Peter's Denial of Jesus Lk.22.54-62 | Mt.26.57-75 | Mk.14.53-72 | Jn.18.12-18 | Jn.18.25-27
55περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν. They lit a fire in the middle of the courtyard and sat round it, and Peter sat among them. 
56ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν· A serving-maid who saw him sitting in the firelight stared at him and said, 'This man was with him too.' 
57ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. But he denied it: 'Woman,' he said, 'I do not know him.' 
58καὶ μετὰ βραχὺ ἑτερος ἰδὼν αὐτὸν ἐφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· ὁ δὲ Πέτρος ἐφη, Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. A little later someone else noticed him and said, 'You also are one of them.' 
59καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὡρας μιᾶς ἀλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων, Ἐπ' ἀληθείας καὶ οὗτος μετ' αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν· But Peter said to him, 'No, I am not.' About an hour passed and another spoke more strongly still: 'Of course this fellow was with him. He must have been; he is a Galilean.' 
60εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἐτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. But Peter said, 'Man, I do not know what you are talking about.' At that moment, while he was still speaking, a cock crew; 
61καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς· and the Lord turned and looked straight at Peter. And Peter remembered the Lord's words, 'Tonight before the cock crows you will disown me three times.'
 
62καὶ ἐξελθὼν ἐξω ἐκλαυσεν πικρῶς. Some manuscripts add: He went outside, and wept bitterly, (as in Matthew 26. 75).

 
63Καὶ οἱ ἀνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, The men who were guarding Jesus mocked at him.The Mocking and Beating of Jesus Lk.22.63-65 | Mt.26.67-68 | Mk.14.65
64καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες, Προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σὲ; They beat him, they blindfolded him, and they kept asking him, 'Now, prophet, who hit you? Tell us that.' 
65καὶ ἑτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἐλεγον εἰς αὐτόν. And so they went on heaping insults upon him.
 
66Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, WHEN DAY BROKE, the elders of the nation, chief priests, and doctors of the law assembled, and he was brought before their Council.Jesus before the Council. Lk.22.66-71 | Mt.26.59-66 | Mk.14.55-64 | Jn.18.19-24
67λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑμῖν εἰπω οὐ μὴ πιστεύσητε· 'Tell us,' they said, 'are you the Messiah?' 'If I tell you,' he replied, 'you I will not believe me; 
68ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. and if I ask questions, you will not answer. 
69ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἐσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of Almighty God.'- the Son of man shall be seated at the right hand of the power of God Lk.22.69 | Dn.7.13 | Ps.110.1
70εἶπαν δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἐφη, Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 'You are the Son of God, then?' they all said, and he replied, 
71οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἐτι ἐχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 'It is you who say I am.' They said, 'Need we call further witnesses? We have heard it ourselves from his own lips.'
 
1Καὶ ἀναστὰν ἀπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἠγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. With that the whole assembly rose, and they brought him before Pilate.Jesus Brought Before Pilate Lk.23.1-5 | Mt.27.1-14 | Mk.15.1-5 | Jn.18.28-38
2ἠρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, Τοῦτον εὑραμεν διαστρέφοντα τὸ ἐθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. They opened the case against him by saying, 'We found this man subverting our nation, opposing the payment of taxes to Caesar, and claiming to be Messiah, a king.' 
3ὁ δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἐφη, Σὺ λέγεις. Pilate asked him, 'Are you the king of the Jews?' He replied, 'The words are yours.' 
4ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὀχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἰτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. Pilate then said to the chief priests and the crowd, 'I find no case for this man to answer.' 
5οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ' ὁλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἑως ὧδε. But they insisted: 'His teaching is causing disaffection among the people all through Judaea. It started from Galilee and has spread as far as this city.'
 
6Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν· When Pilate heard this, he asked if the man was a Galilean,Jesus before Herod Lk.23.6-12
7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὀντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. and on learning that he belonged to Herod's jurisdiction he remitted the case to him, for Herod was also in Jerusalem at that time. 
8ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἠλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον. When Herod saw Jesus he was greatly pleased; having heard about him, he had long been wanting to see him, and had been hoping to see some miracle performed by him. 
9ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. He questioned him at some length without getting any reply; 
10εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. but the chief priests and lawyers appeared and pressed the case against him vigorously. 
11ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. Then Herod and his troops treated him with contempt and ridicule, and sent him back to Pilate dressed in a gorgeous robe. 
12ἐγένοντο δὲ φίλοι ὁ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἐχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς. That same day Herod and Pilate became friends: till then there had been a standing feud between them.
 
13Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἀρχοντας καὶ τὸν λαὸν Pilate now called together the chief priests, councillors, and people,Jesus Sentenced to Die Lk.23.13-25 | Mt.27.15-26 | Mk.15.6-15 | Jn.18.39-19.16
14εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἰτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ, and said to them, 'You brought this man before me on a charge of subversion. But, as you see, I have myself examined him in your presence and found nothing in him to support your charges. 
15ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἀξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. No is more did Herod, for he has referred him back to us. Clearly he has done nothing to deserve death. 
16παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. I therefore propose to let him off with a flogging.' 
17 ἀνάγκην δὲ εῖχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. Some manuscripts read: At festival time he was obliged to release one person for them; 18 and now ... 
18ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν· But there is was a general outcry, 'Away with him! Give us Barabbas.' 
19ὁστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. (This man had been put in prison for a rising that had taken place in the city, and for murder.) 
20πάλιν δὲ ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν· Pilate addressed them again, in his desire to release Jesus, 
21οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες, Σταύρου, σταύρου αὐτόν. but they shouted back, 'Crucify him, crucify him!' 
22ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς,Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἰτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. For the third time he spoke to them: 'Why, what wrong has he done? I have not found him guilty of any capital offence. I will therefore let him off with a flogging.' 
23οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. But they insisted on their demand, shouting that Jesus should be crucified. Their shouts prevailed 
24καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἰτημα αὐτῶν· and Pilate decided that they should have their way. 
25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. He released the man they asked for, the man who had been put in prison for insurrection and murder, and gave Jesus up to their will.
 
26Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὀπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. AS THEY LED HIM AWAY to execution they seized upon a man called Simon, from Cyrene, on his way in from the country, put the cross on his back, and made him walk behind Jesus carrying it.
The Crucifixion of Jesus Lk.23.26-43 | Mt.27.32-44 | Mk.15.21-32 | Jn.19.17-27
27Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. Great numbers of people followed, many women among them, who mourned and lamented over him. 
28στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ· πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, Jesus turned to them and said, 'Daughters of Jerusalem, do not weep for me; no, weep for yourselves and your children. 
29ὁτι ἰδοὺ ἐρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθρεψαν. For the days are surely coming when they will say, "Happy are the barren, the wombs that never bore a child, the breasts that never fed one." 
30τότε ἀρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν,
Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς,
καὶ τοῖς βουνοῖς,
καλύψατε ἡμᾶς·
Then they will start saying to the mountains, "Fall on us", and to the hills, "Cover us."- Then they will begin to say to the mountains Lk.23.30 | Hs.10.8
31ὁτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηταὶ; For if these things are done when the wood is green, what will happen when it is dry?'
 
32Ἤγοντο δὲ καὶ ἑτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. There were two others with him, criminals who were being led away to execution; 
33καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. and when they reached the place called The Skull, they crucified him there, and the criminals with him, one on his right and the other on his left. 
34[[ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐλεγεν, Πάτερ, ἀφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἰδασιν τί ποιοῦσιν.]] διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους. Jesus said, 'Father, forgive them; they do not know what they are doing.'

They divided his clothes among them by casting lots.

- Father, forgive them Lk.23.34 | Is.53.12 | Ps.22.18
35καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἀρχοντες λέγοντες, Ἄλλους ἐσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. The people stood looking on, and their rulers jeered at him: 'He saved others: now let him save himself, if this is God's Anointed, his Chosen.'- scoffed at him, saying, He saved others Lk.23.35 | Ps.22.7
36ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὀξος προσφέροντες αὐτῷ The soldiers joined in the mockery and came forward offering him their sour wine. 
37καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 'If you are the king of the Jews,' they said, 'save yourself.' 
38ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ,

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

There was an inscription above his head which ran: 'This is the king of the Jews.'
 
39Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων, Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. One of the criminals who hung there with him taunted him: 'Are not you the Messiah? Save yourself, and us.' 
40ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἐφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; But the other answered sharply, 'Have you no fear of God? You are under the same sentence as he. 
41καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἀξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἀτοπον ἐπραξεν. For us it is plain justice; we are paying the price for our misdeeds; but this man has done nothing wrong.' 
42καὶ ἐλεγεν, Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὁταν ἐλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου. And he said, 'Jesus, remember me when you come to your throne.' 
43καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἐσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. He answered, 'I tell you this: today you shall be with me in Paradise.'
 
44Καὶ ἦν ἠδη ὡσεὶ ὡρα ἑκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ' ὁλην τὴν γῆν ἑως ὡρας ἐνάτης By now it was about midday and there came a darkness over the whole land, which lasted until three in the afternoon; the sun was in eclipse.The Death of Jesus Lk.23.44-49 | Mt.27.45-56 | Mk.15.33-41 | Jn.19.28-30
45τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. And the curtain of the temple was torn in two. 
46καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. Then Jesus gave a loud cry and said, 'Father, into thy hands I commit my spirit'; and with these words he died.- Father, into thy hands I commit my spirit! Lk.23.46 | Ps.31.5
47Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. The centurion saw it all, and gave praise to God. 'Beyond all doubt', he said, 'this man was innocent.'
 
48καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὀχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. The crowd who had assembled for the spectacle, when they saw what had happened, went home beating their breasts.
 
49εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. HIS FRIENDS had all been standing at a distance; the women who had accompanied him from Galilee stood with them and watched it all.
 
50Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων [καὶ] ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος Now there was a man called Joseph, a member of so the Council, a good, upright man,The Burial of Jesus Lk.23.50-56 | Mt.27.57-61 | Mk.15.42-47 | Jn.19.38-42
51- οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν - ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, who had dissented from their policy and the action they had taken. He came from the Jewish town of Arimathaea, and he was one who looked forward to the kingdom of God. 
52οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, This man now approached Pilate and asked for the body of Jesus. 
53καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἐθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὐπω κείμενος. Taking it down from the cross, he wrapped it in a linen sheet, and laid it in a tomb cut out of the rock, in which no one had been laid before. 
54καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. It was Friday, and the Sabbath was about to begin.
 
55Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἱτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, The women who had accompanied him from Galilee followed; they took note of the tomb and observed how his body was laid. 
56ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Then they went home and prepared spices and perfumes; and on the Sabbath they rested in obedience to the commandment. 
1τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὀρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἂ ἡτοίμασαν ἀρώματα. But on the Sunday morning very early they came to the tomb bringing the spices they had prepared.The Resurrection of Jesus Lk.24.1-12 | Mk.28.1-10 | Mk.16.1-8 | Jn.20.1-10
2εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, Finding that the stone had been rolled away from the tomb, 
3εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ [κυρίου] Ἰησοῦ. they went inside; but the body was not to be found. 
4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἀνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. While they stood utterly at a loss, all of a sudden two men in dazzling garments were at their side. 
5ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς,
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
They were terrified, and stood with eyes cast down, but the men said, 'Why search among the dead for one who lives? 
6[οὐκ ἐστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη.] μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἐτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, Remember what he told you while he was still in Galilee, about the Son of Man: 
7λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἀμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. how he must be given up into the power of sinful men and be crucified, and must rise again on the third day.' 
8καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, Then they recalled his words 
9καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἑνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. and, returning from the tomb, they reported all this to the Eleven and all the others.
 
10ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἐλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. The women were Mary of Magdala, Joanna, and Mary the mother of James, and they, with the other women, told the apostles. 
11καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. But the story appeared to them to be nonsense, and they would not believe them."
 
12[Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἐδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.] Some manuscripts add: Peter, however, got up and ran to the tomb, and, peering in, saw the wrappings and nothing more; and he went home amazed at what had happened.
 
13Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὀνομα Ἐμμαοῦς, THAT SAME DAY two of them were on their way to a village called Emmaus, which lay about seven miles from Jerusalem,The Walk to Emmaus Lk.24.13-35 | Mk.16.12-13
14καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. and they were talking together about all these happenings. 
15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς, As they talked and discussed it with one another, Jesus himself came up and walked along with them; 
16οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. but something held their eyes from seeing who it was. 
17εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. He asked them, 'What is it you are debating as you walk?' They halted, their is faces full of gloom, 
18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἐγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; and one, called Cleopas, answered, 'Are you the only person staying in Jerusalem not to know what has happened there in the last few days?' 
19καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖὰ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Nαζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἐργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, 'What do you mean?' he said. 'All this about Jesus of Nazareth,' they replied, 'a prophet powerful in speech and action before God and the whole people; 
20ὁπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἀρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. how our chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and crucified him. 
21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἀγει ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο. But we had been hoping that he was the man to liberate Israel. What is more, this is the third day since it happened, 
22ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς· γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον and now some women of our company have astounded us: they went early to the tomb, 
23καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. but failed to find his body, and returned with a story that they had seen a vision of angels who told them he was alive. 
24καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὑτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. So some of our people went to the tomb and found things just as the women had said; but him they did not see.'
 
25καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 'How dull you are!' he answered. 'How slow to believe all that the prophets said! 
26οὐχὶ ταῦτα ἐδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; Was the Messiah not bound to suffer thus before entering upon his glory?' 
27καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. Then he began with Moses and all the prophets, and explained to them the passages which referred to himself in every part of the scriptures.
 
28Καὶ ἠγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι. By this time they had reached the village to which they were going, and he made as if to continue his journey, 
29καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἠδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. but they pressed him: 'Stay with us, for evening draws on, and the day is almost over.' So he went in to stay with them. 
30καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἀρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς· And when he had sat down with them at table, he took bread and said the blessing; he broke the bread, and offered it to them. 
31αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἀφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν. Then their eyes were opened, and they recognized him; and he vanished from their sight. 
32καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν [ἐν ἡμῖν] ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; They said to one another, 'Did we not feel our hearts on fire as he talked with us on the road and explained the scriptures to us?'
 
33καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὡρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἑνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, Without a moment's delay they set out and returned to Jerusalem. There they found that the Eleven and the rest of the company had assembled, 
34λέγοντας ὅτι ὀντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὠφθη Σίμωνι. and were saying, 'It is true: the Lord has risen; he has appeared to Simon.' 
35καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἀρτου. Then they gave their account of the events of their journey and told how he had been recognized by them at the breaking of the bread.
 
36Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἐστη ἐν μέσῳ αὐτῶν [καὶ λέγει αὐτοῖς, εἰρήνη ὑμῖν] As they were talking about all this, there he was, standing among them.The Appearance to the Disciples Lk.24.36-49 | Mt.28.16-20 | Mk.16.14-18 | Jn.20.19-23 | Ac.1.6-8
37πτοηθέντες δὲ καὶ ἐμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν Πνεῦμα θεωρεῖν. Startled and terrified, they thought they were seeing a ghost. 
38καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; But he said, 'Why are you so perturbed? Why do questionings arise in your minds? 
39ἰδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός· ψηλαφήσατέ με καὶ ἰδετε, ὅτι Πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἐχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἐχοντα. Look at my hands and feet. It is I myself. Touch me and see; no ghost has flesh and bones as you can see that I have.'" 
40[καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.] Some manuscripts insert: After saying this he showed them his hands and feet. - Some manuscripts add: and was carried up into heaven. 
41ἐτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς, Ἐχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδὲ; They were still unconvinced, still wondering, for it seemed too good to be true. So he asked them, 'Have you anything here to eat?' 
42οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος· They offered him a piece of fish they had cooked, 
43καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἐφαγεν. which he took and ate before their eyes.
 
44Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἐτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. And he said to them, 'This is what I meant by saying, while I was still with you, that everything written about me in the Law of Moses and in the prophets and psalms was bound to be fulfilled.' 
45τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς. Then he opened their minds to understand the scriptures. 
46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὑτως γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 'This', he said, 'is what is written: that the Messiah is to suffer death and to rise from the dead on the third day, 
47καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἐθνη - ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· and that in his name repentance bringing the forgiveness of sins is to be proclaimed to all nations. Begin from Jerusalem: 
48ὑμεῖς μάρτυρες τούτων. it is you who are the witnesses to all this. 
49καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἑως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὑψους δύναμιν. And mark this: I am sending upon you my Father's promised gift; so stay here in this city until you are armed with the power from above.'
 
50Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἐξω] ἑως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. Then he led them out as far as Bethany, and blessed them with uplifted hands;The Ascension of Jesus Lk.24.50-53 | Ac.1.6-11 | Mk.16.19-20
51καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. and in the act of blessing he parted from them. 
52καὶ αὐτοὶ [προσκυνήσαντες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, And they returned to Jerusalem with great joy, 
53καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν. and spent all their time in the temple praising God. 
1Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
WHEN ALL THINGS BEGAN,
the Word already was.
The Word dwelt with God,
and what God was, the Word was.
The Word Became Flesh Jn.1.1-18 |
2οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
The Word, then, was with God at the beginning,
 
3πάντα δῖ αὐτοῦ ἐγένετο,
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἑν.
ὃ γέγονεν
and through him all things came to be;
no single thing was created without him.
 
4ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,
καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·
All that came to be was alive with his life,
and that life was the light of men.
 
5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

The light shines on in the dark,
and the darkness has never quenched it.
 
6Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,
ὀνομα αὐτῷ Ἰωάννης·
There appeared a man named John, sent from God;
 
7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν,
ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,
ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δῖ αὐτοῦ.
he came as a witness to testify to the light,
that all might become believers through him.
 
8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,
ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.
He was not himself the light;
he came to bear witness to the light.
 
9Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον,
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.
The real light which enlightens every man
was even then coming into the world.
 
10ἐν τῷ κόσμῳ ἦν,
καὶ ὁ κόσμος δῖ αὐτοῦ ἐγένετο,
καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἐγνω.
He was in the world;
but the world, though it owed its being to him,
did not recognize him.
 
11εἰς τὰ ἰδια ἦλθεν,
καὶ οἱ ἰδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.
He entered his own realm,
and his own would not receive him.
 
12ὁσοι δὲ ἐλαβον αὐτόν,
ἐδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι,
τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὀνομα αὐτοῦ,
But to all who did receive him,
to those who have yielded him their allegiance,
he gave the right to become children of God,
 
13οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων
οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς
οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς
ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

not born of any human stock,
or by the fleshly desire of a human father,
but the offspring of God himself.
 
14Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,
καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός,
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

So the Word became flesh;
he came to dwell among us,
and we saw his glory,
such glory as befits the Father's only Son,
full of grace and truth.
 
15Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων,
Οὗτος ἦν ὃν εἶπον,
Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἐμπροσθέν μου γέγονεν,
ὅτι πρῶτός μου ἦν.

Here is John's testimony to him:
he cried aloud,
'This is the man I meant when I said,
"He comes after me, but takes rank before me";
for before I was born, he already was.'
 
16ὁτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν,
καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·
Out of his full store we have all received grace upon grace;
 
17ὁτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη,
ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

for while the Law was given through Moses,
grace and truth came through Jesus Christ.
 
18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·
μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
No one has ever seen God;
but God's only Son,
he who is nearest to the Father's heart,
he has made him known.
 
19Καὶ αὑτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; THIS IS THE TESTIMONY which John gave when the Jews of Jerusalem sent a deputation of priests and Levites to ask him who he was.The Testimony of John the Baptist Jn.1.19-28 | Mt.3.1-12 | Mk.1.1-8 | Lk.3.1-9
20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. He confessed without reserve and avowed, 'I am not the Messiah.' 
21καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; σύ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὐ. 'What then? Are you Elijah?' 'No', he replied. 'Are you the prophet we await?' He answered 'No.' 
22εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 'Then who are you ?' they asked. 'We must give an answer to those who sent us. What account do you give of yourself?' 
23ἐφη,

Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου,


καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

He answered in the words of the prophet Isaiah: 'I am a voice crying aloud in the wilderness, "Make the Lord's highway straight." '
- I am the voice of one crying in the wilderness Jn.1.23 | Is.40.3
24Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. Some Pharisees who were in the deputation 
25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης; asked him, 'If you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet, why then are you baptizing?' 
26ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὑδατι· μέσος ὑμῶν ἑστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἰδατε, 'I baptize in water,' John replied, 'but among you, though you do not know him, stands the one 
27ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. who is to come after me. I am not good enough to unfasten his shoes.' 
28Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὁπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων. This took place at Bethany beyond Jordan, where John was baptizing.
 
29Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἰρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου. The next day he saw Jesus coming towards him. 'Look,' he said, 'there is the Lamb of God; it is he who takes away the sin of the world.The Lamb of God Jn.1.29-34
30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἐρχεται ἀνὴρ ὃς ἐμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. This is he of whom I spoke when I said, "After me a man is coming who takes rank before me"; for before I was born, he already was. 
31κἀγὼ οὐκ ᾐδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὑδατι βαπτίζων. I myself did not know who he was; but the very reason why I came, baptizing in water, was that he might be revealed to Israel.'
 
32Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἐμεινεν ἐπ' αὐτόν· John testified further: 'I saw the Spirit coming down from heaven like a dove and resting upon him. 
33κἀγὼ οὐκ ᾐδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὑδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ' ὃν ἂν ἰδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἀγίῳ. I did not know him, but he who sent me to baptize in water had told me, "When you see the Spirit coming down upon someone and resting upon him you will know that this is he who is to baptize in Holy Spirit." 
34κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρΤύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. I saw it myself, and I have borne witness. This is God's Chosen One.'
 
35Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, The next day again John was standing with two of his disciples when Jesus passed by.The First Disciples Jn.1.35-42
36καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. John looked towards him and said, 'There is the Lamb of God.' 
37καὶ ἠκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. The two disciples heard him say this, and followed Jesus. 
38στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτὲ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε), ποῦ μένεις; When he turned and saw them following him, he asked, 'What are you looking for?' They said, 'Rabbi' (which means a teacher), 'where are you staying?' 'Come and see', he replied. 
39λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὀψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ' αὐτῷ ἐμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὡρα ἦν ὡς δεκάτη. So they went and saw where he was staying, and spent the rest of the day with him. It was then about four in the afternoon.
 
40Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· One of the two who followed Jesus after hearing what John said was Andrew, Simon Peter's brother. 
41εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἰδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός)· The first thing he did was to find his brother Simon. He said to him, 'We have found the Messiah' (which is the Hebrew for 'Christ'). 
42ἠγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). He brought Simon to Jesus, who looked him in the face, and said, 'You are Simon, son of John. You shall be called Cephas' (that is, Peter, the Rock).
 
43Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. (43-44)The next day Jesus decided to leave for Galilee. He met Philip, who, like Andrew and Peter, came from Bethsaida, and said to him, 'Follow me.'The Calling of Philip and Nathanael Jn.1.43-51
45εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, Ὃν ἐγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Philip went to find Nathanael, and told him, 'We have met the man spoken of by Moses in the Law, and by the prophets: it is Jesus son of Joseph, from Nazareth.' 'Nazareth!' 
46καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, ἐκ Nαζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναὶ λέγει αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἰδε. Nathanael exclaimed; 'can anything good come from Nazareth?' Philip said, 'Come and see.' 
47εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἐστιν. When Jesus saw Nathanael coming, he said, 'Here is an Israelite worthy of the name; there is nothing false in him.' 
48λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὀντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Nathanael asked him, 'How do you come to know me?' Jesus replied, 'I saw you under the fig-tree before Philip spoke to you.' 
49ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 'Rabbi,' said Nathanael, 'you are the Son of God; you are king of Israel.' 
50ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὀψῃ. so Jesus answered, 'Is this the ground of your faith, that I told you I saw you under the fig-tree? You shall see greater things than that.' 
51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὀψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Then he added, 'In truth, in very truth I tell you all, you shall see heaven wide open, and God's angels ascending and descending upon the Son of Man.'
- you will see heaven opened Jn.1.51 | Dn.7.13
1Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· ON THE THIRD DAY there was a wedding at Cana-in-Galilee. The mother of Jesus was there,The Wedding at Cana Jn.2.1-12
2ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. and Jesus and his disciples were guests also. 
3καὶ ὑστερήσαντος οἰνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἐχουσιν. The wine gave out, so Jesus's mother said to him, 
4[καὶ] λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναὶ οὐπω ἡκει ἡ ὡρα μου. 'They have no wine left.' He answered, 'Your concern, 
5λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. mother, is not mine. My hour has not yet come.' His mother said to the servants, 'Do whatever he tells e you.' 
6ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. There were six stone water-jars standing near, of the kind used for Jewish rites of purification; each held from twenty to thirty gallons. 
7λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὑδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἑως ἀνω. Jesus said to the servants, 'Fill the jars with water', and they filled them to the brim. 
8καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἠνεγκαν. 'Now draw some off', he ordered, 'and take it to the steward of the feast'; and they did so. 
9ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὑδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾐδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾐδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὑδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος (10) καὶ λέγει αὐτῷ, The steward tasted the water now turned into wine, not knowing its source; though the servants who had drawn the water knew. He hailed the bridegroom 
10Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὁταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἑως ἀρτι. and said, 'Everyone serves the best wine first, and waits until the guests have drunk freely before serving the poorer sort; but you have kept the best wine till now.'
 
11Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. This deed at Cana-in-Galilee is the first of the signs by which Jesus revealed his glory and led his disciples to believe in him.
 
12Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἐμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. AFTER THIS he went down to Capernaum in company with his mother, his brothers, and his disciples, but they did not stay there long. 
13Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. As it was near the time of the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem.The Cleansing of the Temple Jn.2.13-22 | Mt.21.12-13 | Mk.11.15-17 | Lk.19.45-46
14καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, There he found in the temple the dealers in cattle, sheep, and pigeons, and the money-changers seated at their tables. 
15καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν, Jesus made a whip of cords and drove them out of the temple, sheep, cattle, and all. He upset the tables of the money-changers, scattering their coins. 
16καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. Then he turned on the dealers in pigeons: 'Take them out,' he said; 'you must not turn my Father's house into a market.' 
17Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. His disciples recalled the words of Scripture, 'Zeal for thy house shall destroy me.'- Zeal for thy house will consume me Jn.2.17 | Ps.69.9
18ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; The Jews challenged Jesus: 'What sign', they asked, 'can you show as authority for your action?' 
19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 'Destroy this temple,' Jesus replied, 'and in three days I will raise it again.' 
20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἐτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; They said, 'It has taken forty-six years to build this temple. Are you going to raise it again in three days?' 
21ἐκεῖνος δὲ ἐλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. But the temple he was speaking of was his body. 
22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἐλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. After his resurrection his disciples recalled what he had said, and they believed the Scripture and the words that Jesus had spoken.
 
23Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὀνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἂ ἐποίει· WHILE HE WAS in Jerusalem for Passover many gave their allegiance to him when they saw the signs that he performed.Jesus Knows All Men Jn.2.23-25
24αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, But Jesus for his part would not trust himself to them. He knew men so well, all of them, 
25καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. that he needed no evidence from others about a man, for he himself could tell what was in a man.
 
1Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὀνομα αὐτῷ, ἀρχων τῶν Ἰουδαίων· THERE WAS ONE of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish Council,Jesus and Nicodemus Jn.3.1-21
2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἰδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἂ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ. who came to Jesus by night. 'Rabbi,' he said, 'we know that you are a teacher sent by God; no one could perform these signs of yours unless God were with him.' 
3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἀνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Jesus answered, 'In truth, in very truth I tell you, unless a man has been bom over again he cannot see the kingdom of God.' 
4λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὠν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναὶ; 'But how is it possible', said Nicodemus, 'for a man to be bom when he is old? Can he enter his mother's womb a second time and be born?' 
5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὑδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Jesus answered, 'In truth I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born from water and spirit. 
6τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. Flesh can give birth only to flesh; it is spirit that gives birth to spirit. 
7μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἀνωθεν. You ought not to be astonished, then, when I tell you that you must be born over again. 
8τὸ Πνεῦμα ὁπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἐρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὑτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. The wind [a] blows where it wills; you hear the sound of it, but you do not know where it comes from, or where it is going. So with everyone who is born from spirit.' [a] - [a.A single Greek word with both meanings.]
 
9ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαὶ; Nicodemus replied, 'How is this possible?' 
10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; 'What!' said Jesus. 'Is this famous teacher of Israel ignorant of such things? 
11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἰδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. In very truth I tell you, we speak of what we know, and testify to what we have seen, and yet you all reject our testimony. 
12εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἰπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετὲ; If you disbelieve me when I talk to you about things on earth, how are you to believe if I should talk about the things of heaven?
 
13καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 'No one ever went up into heaven except the one who came down from heaven, the Son of Man whose home is in heaven. 
14καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὑψωσεν τὸν ὀφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὑτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, This Son of Man must be lifted up as the serpent was lifted up by Moses in the wilderness, 
15ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἐχῃ ζωὴν αἰώνιον. so that everyone who has faith in him may in him possess eternal life.
 
16Οὑτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὡστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἐδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἐχῃ ζωὴν αἰώνιον. 'God loved the world so much that he gave his only Son, that everyone who has faith in him may not die but have eternal life. 
17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δῖ αὐτοῦ. It was not to judge the world that God sent his Son into the world, but that through him the world might be saved.
 
18ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ [δὲ] μὴ πιστεύων ἠδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὀνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 'The man who puts his faith in him does not come under judgement; but the unbeliever has already been judged in that he has not given his allegiance to God's only Son. 
19αὑτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἐργα. Here lies the test: the light has come into the world, but men preferred darkness to light because their deeds were evil. 
20πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἐρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἐργα αὐτοῦ· Bad men all hate the light and avoid it, for fear their practices should be shown up. 
21ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἐρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἐργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. The honest man comes to the light so that it may be clearly seen that God is in all he does.'
 
22Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. AFTER THIS, Jesus went into Judaea with his disciples, stayed there with them, and baptized.Jesus and John the Baptist Jn.3.22-30
23ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὑδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο· John too was baptizing at Aenon, near to Salim, because water was plentiful in that region; and people were constantly coming for baptism. 
24οὐπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης. This was before John's imprisonment.
 
25Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. Some of John's disciples had fallen into a dispute with Jews about purification; 
26καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρΤύρηκας, ἰδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἐρχονται πρὸς αὐτόν. so they came to him and said, 'Rabbi, there was a man with you on the other side of the Jordan, to whom you bore your witness. Here he is, baptizing, and crowds are flocking to him.' 
27ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. John's answer was: 'A man can have only what God gives him. 
28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὁτι] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλ' ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἐμπροσθεν ἐκείνου. You yourselves can testify that I said, "I am not the Messiah; I have been sent as his forerunner." 
29ὁ ἐχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὑτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. It is the bridegroom to whom the bride belongs. The bridegroom's friend, who stands by and listens to him, is overjoyed at hearing the bridegroom's voice. This joy, this perfect joy, is now mine. 
30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. As he grows greater, I must grow less.'
 
31Ὁ ἀνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν·] He who comes from above is above all others; he who is from the earth belongs to the earth and uses earthly speech.He Who Comes from Heaven Jn.3.31-36
32ὃ ἑώρακεν καὶ ἠκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. He who comes from heaven bears witness to what he has seen and heard, yet no one accepts his witness. 
33ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν. To accept his witness is to attest that God speaks true; 
34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ Πνεῦμα. for he whom God sent utters the words of God, so measureless is God's gift of the Spirit. 
35ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. The Father loves the Son and has entrusted him with all authority. 
36ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἐχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὀψεται ζωήν, ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν. He who puts his faith in the Son has hold of eternal life, but he who disobeys the Son shall not see that life; God's wrath rests upon him.
 
1Ὡς οὖν ἐγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἠκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης A REPORT NOW REACHED the Pharisees: 'Jesus is winning and baptizing more disciples than John';Jesus and the Woman of Samaria Jn.4.1-42
2- καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ - although, in fact, it was only the disciples who were baptizing and not Jesus himself. 
3ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. When Jesus learned this, he left Judaea and set out once more for Galilee. 
4ἐδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. He had to pass through Samaria, 
5ἐρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἐδωκεν Ἰακὼβ [τῷ] Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· and on his way came to a Samaritan town called Sychar, near the plot of ground which Jacob gave to his son Joseph 
6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὑτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὡρα ἦν ὡς ἑκτη. and the spring called Jacob's well. It was about noon, and Jesus, tired after his journey, sat down by the well.
 
7Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὑδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Δός μοι πεῖν· (8) The disciples had gone away to the town to buy food. 
8οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. (7) Meanwhile a Samaritan woman came to draw water. 
9λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὐσης; (οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.) Jesus said to her, 'Give me a drink.' The Samaritan woman said, 'What! You, a Jew, ask a drink of me, a Samaritan woman?' (Jews and Samaritans, it should be noted, do not use vessels in common.) 
10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾐδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾐτησας αὐτὸν καὶ ἐδωκεν ἀν σοι ὑδωρ ζῶν. Jesus answered her, 'If only you knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.' 
11λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὐτε ἀντλημα ἐχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἐχεις τὸ ὑδωρ τὸ ζῶν; 'Sir,' the woman said, 'you have no bucket and this well is deep. How can you give me "living water"? 
12μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἐδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἐπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; Are you a greater man than Jacob our ancestor, who gave us the well, and drank from it himself, he and his sons, and his cattle too?' 
13ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὑδατος τούτου διψήσει πάλιν· Jesus said, 'Everyone who drinks this water will be thirsty again, 
14ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὑδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὑδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὑδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνι ον. but whoever drinks the water that I shall give him will never suffer thirst any more. The water that I shall give him will be an inner spring always welling up for eternal life.' 
15λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὑδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 'Sir,' said the woman, 'give me that water, and then I shall not be thirsty, nor have to come all this way to draw.'
 
16Λέγει αὐτῇ, Ὕπαγε φώνησον τὸν ἀνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Jesus replied, 'Go home, call your husband and come back.' 
17ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἐχω ἀνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἐχω· She answered, 'I have no husband.' 'You are right', said Jesus, 'in saying that you have no husband, 
18πέντε γὰρ ἀνδρας ἐσχες, καὶ νῦν ὃν ἐχεις οὐκ ἐστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἰρηκας. for, although you have had five husbands, the man with whom you are now living is not your husband; you told me the truth there.' 
19λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 'Sir,' she replied, 'I can see that you are a prophet. 
20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὀρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὁπου προσκυνεῖν δεῖ. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews say that the temple where God should be worshipped is in Jerusalem.' 
21λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἐρχεται ὡρα ὅτε οὐτε ἐν τῷ ὀρει τούτῳ οὐτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 'Believe me,' said Jesus, 'the time is coming when you will worship the Father neither on this mountain, nor in Jerusalem. 
22ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἰδατε· ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἰδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. You Samaritans worship without knowing what you worship, while we worship what we know. It is from the Jews that salvation comes. 
23ἀλλὰ ἐρχεται ὡρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. But the time approaches, indeed it is already here, when those who are real worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Such are the worshippers whom the Father wants. 
24Πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth.' 
25λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἐρχεται, ὁ λεγόμενος Χριστός· ὁταν ἐλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἀπαντα. The woman answered, 'I know that Messiah' (that is Christ) 'is coming. When he comes he will tell us everything.' 
26λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. Jesus said, 'I am he, I who am speaking to you now.'
 
27Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; ἠ, τί λαλεῖς μετ' αὐτῆς; At that moment his disciples returned, and were astonished to find him talking with a woman; but none of them said, 'What do you want?' or, 'Why are you talking with her?' 
28ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, The woman put down her water-jar and went away to the town, where she said to the people, 
29Δεῦτε ἰδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὁσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; 'Come and see a man who has told me everything I ever did. Could this be the Messiah?' 
30ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἠρχοντο πρὸς αὐτόν. They came out of the town and made their way towards him.
 
31Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Ῥαββί, φάγε. Meanwhile the disciples were urging him, 'Rabbi, have something to eat.' 
32ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν ἐχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἰδατε. But he said, 'I have food to eat of which you know nothing.' 
33ἐλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἠνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; At this the disciples said to one another, 'Can someone have brought him food?' 
34λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἐργον. But Jesus said, 'It is meat and drink for me to do the will of him who sent me until I have finished his work.
 
35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἐρχετα; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἠδη 'Do you not say, "Four months more and then comes harvest"? But look, I tell you, look round on the fields; they are already white, ripe for harvest. 
36ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. The reaper is drawing his pay and gathering a crop for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. 
37ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἀλλος ὁ θερίζων. That is how the saying comes true: "One sows, and another reaps." 
38ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἀλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. I sent you to reap a crop for which you have not toiled. Others toiled and you have come in for the harvest of their toil.'
 
39Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἂ ἐποίησα. Many Samaritans of that town came to believe in him because of the woman's testimony: 'He told me 
40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ' αὐτοῖς· καὶ ἐμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. everything I ever did.' So when these Samaritans had come to him they pressed him to stay with them; and 
41καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, he stayed there two days. Many more became believers because of what they heard from his own lips. 
42τῇ τε γυναικὶ ἐλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἰδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου. They told the woman, 'It is no longer because of what you said that we believe, for we have heard him ourselves; and we know that this is in truth the Saviour of the world.'
 
43Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· WHEN THE TWO DAYS were over he set out for Galilee;The Healing of the Official's Son Jn.4.43-54 | Mt.8.5-13 | Lk.7.1-10
44αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἐχει. for Jesus himself declared that a prophet is without honour in his own country. 
45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὁσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. On his arrival in Galilee the Galileans gave him a welcome, because they had seen all that he did at the festival in Jerusalem; they had been at the festival themselves.
 
46Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὁπου ἐποίησεν τὸ ὑδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ· Once again he visited Cana-in-Galilee, where he had turned the water into wine. An officer in the royal service was there, whose son was lying ill at Capernaum. 
47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἡκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἠμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. When he heard that Jesus had come from Judaea into Galilee, he came to him and begged him to go down and cure his son, who was at the point of death. 
48εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἰδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. Jesus said to him, 'Will none of you ever believe without seeing signs and portents?' 
49λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. The officer pleaded with him, 'Sir, come down before my boy dies.' 
50λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο. Then Jesus said, 'Return home; your son will live.' The man believed what Jesus said and started for home. 
51ἠδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ. When he was on his way down his servants met him with the news, 'Your boy is going to live.' 
52ἐπύθετο οὖν τὴν ὡραν παρ' αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἐσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι Ἐχθὲς ὡραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. So he asked them what time it was when he got better. They said, 'Yesterday at one in the afternoon the fever left him.' 
53ἐγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι [ἐν] ἐκείνῃ τῇ ὡρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὁλη. The father noted that this was the exact time when Jesus had said to him, 'Your son will live', and he and all his household became believers.
 
54Τοῦτο [δὲ] πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. This was now the second sign which Jesus performed after coming down from Judaea into Galilee.
 
1Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. LATER ON JESUS WENT UP to Jerusalem for one of the Jewish festivals.The Healing at the Pool Jn.5.1-18
2ἐστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθζαθά, πέντε στοὰς ἐχουσα. Now at the Sheep-Pool in Jerusalem there is a place with five colonnades. Its name in the language of the Jews is Bethesda. 
3ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν. In these colonnades there lay a crowd of sick people, blind, lame, and paralysed.

[Some manuscripts add: waiting for the disturbance of the water;]

 
4 [some further insert: for from time to time an angel came down into the pool and stirred up the water. The first to plunge in after this disturbance recovered from whatever disease had afflicted him.] 
5ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα [καὶ] ὀκτὼ ἐτη ἐχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ· Among them was a man who had been crippled for thirty-eight years. 
6τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἠδη χρόνον ἐχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαὶ; When Jesus saw him lying there and was aware that he had been ill a long time, he asked him, 'Do you want to recover?' 
7ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἐχω ἵνα ὁταν ταραχθῇ τὸ ὑδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἐρχομαι ἐγὼ ἀλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 'Sir,' he replied, 'I have no one to put me in the pool when the water is disturbed, but while I am moving, someone else is in the pool before me.' 
8λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Jesus answered, 'Rise to your feet, take up your bed and walk.' 
9καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. The man recovered instantly, took up his stretcher, and began to walk.
 
10ἐλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἐξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττόν σου. That day was a Sabbath. So the Jews said to the man who had been cured, 'It is the Sabbath. You are not allowed to carry your bed on the Sabbath.' 
11ὁ δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. He answered, 'The man who cured me said, "Take up your bed and walk." ' 
12ἠρώτησαν αὐτόν, Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, Ἆρον καὶ περιπάτεὶ; They asked him, 'Who is the man who told you to take up your bed and walk?' 
13ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾐδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὀχλου ὀντος ἐν τῷ τόπῳ. But the cripple who had been cured did not know; for the place was crowded and Jesus had slipped away. 
14μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἀμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. A little later Jesus found him in the temple and said to him, 'Now that you are well again, leave your sinful ways, or you may suffer something worse.' 
15ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had cured him.
 
16καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. It was works of this kind done on the Sabbath that stirred the Jews to persecute Jesus. 
17ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ πατήρ μου ἑως ἀρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. He defended himself by saying, 'My Father has never yet ceased his is work, and I am working too.' 
18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἐλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἰδιον ἐλεγεν τὸν θεόν, ἰσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. This made the Jews still more determined to kill him, because he was not only breaking the Sabbath, but, by calling God his own Father, he claimed equality with God.
 
19Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἂ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. To this charge Jesus replied, 'In truth, in very truth I tell you, the Son can do nothing by himself; he does only what he sees the Father doing: what the Father does, the Son does.The Authority of the Son Jn.5.19-29
20ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἂ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἐργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. For the Father loves the Son and shows him all his works, and will show greater yet, to fill you with wonder. 
21ὡσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὑτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ. As the Father raises the dead and gives them life, so the Son gives life to men, as he determines. 
22οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, And again, the Father does not judge anyone, but has given full jurisdiction to the Son; 
23ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. it is his will that all should pay the same honour to the Son as to the Father. To deny honour to the Son is to deny it to the Father who sent him.
 
24Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἐχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἐρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωην. 'In very truth, anyone who gives heed to what I say and puts his trust in him who sent me has hold of eternal life, and does not come up for judgement, but has already passed from death to life. 
25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐρχεται ὡρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. In truth, in very truth I tell you, a time is coming, indeed it is already here, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and all who hear shall come to life. 
26ὡσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὑτως καὶ τῷ υἱῷ ἐδωκεν ζωὴν ἐχειν ἐν ἑαυτῷ· For as the Father has life-giving power in himself, so has the Son, by the Father's gift.
 
27καὶ ἐξουσίαν ἐδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 'As Son of Man, he has also been given the right to pass judgement. 
28μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἐρχεται ὡρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ Do not wonder at this, because the time is coming when all who are in the grave shall hear his voice and move forth: 
29καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. those who have done right will rise to life; those who have done wrong will rise to hear their doom. 
30Oὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. - I cannot act by myself; I judge as I am bidden, and my verdict is just, because my aim is not my own will, but the will of him who sent me.
Witnesses to Jesus Jn.5.30-47
31ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἐστιν ἀληθής· 'If I testify on my own behalf, that testimony does not hold good. 
32ἀλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. There is another who bears witness for me, and I know that his testimony holds. 
33ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρΤύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ· Your messengers have been to John; you have his testimony to the truth. 
34ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. Not that I rely on human testimony, but I remind you of it for your own salvation. 
35ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὡραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. John was a lamp, burning brightly, and for a time you were ready to exult in his light. 
36ἐγὼ δὲ ἐχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἐργα ἂ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἐργα ἂ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλ κεν· But I rely on a testimony higher than John's. There is enough to testify that the Father has sent me, in the works my Father gave me to do and to finish - the very works I have in hand. 
37καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὐτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὐτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, This testimony to me was given by the Father who sent me, although you never heard his voice, or saw his form. 
38καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἐχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. But his word has found no home in you, for you do not believe the one whom he sent. 
39ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἐχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· You study the scriptures diligently, supposing that in having them you have eternal life; yet, although their testimony points to me, 
40καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἐχητε. you refuse to come to me for that life.
 
41Dόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 'I do not look to men for honour, 
42ἀλλὰ ἐγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἐχετε ἐν ἑαυτοῖς. But with you it is different, as I know well, for you have no love for God in you. 
43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἀλλος ἐλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. I have come accredited by my Father, and you have no welcome for me; if another comes self-accredited you will welcome him. 
44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτὲ How can you have faith so long as you receive honour from one another, and care nothing for the honour that comes from him who alone is God? 
45μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἐστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. Do not imagine that I shall be your accuser at God's tribunal. Your accuser is Moses, the very Moses on whom you have set your hope. 
46εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἐγραψεν. If you believed Moses you would believe what I tell you, for it was about me that he wrote. 
47εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετὲ; But if you do not believe what he wrote, how are you to believe what I say?'
 
1Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς τιβεριάδος. SOME TIME LATER Jesus withdrew to the farther shore of the Sea of Galilee (or Tiberias),The Feeding of the Five Thousand Jn.6.1-14 | Mt.14.13-21 | Mk.6.30-44 | Lk.9.10-17
2ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὀχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἂ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. and a large crowd of people followed who had seen the signs he performed in healing the sick. 
3ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὀρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. Then Jesus went up the hill-side and sat down with his disciples. 
4ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. It was near the time of Passover, the great Jewish festival. 
5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὀχλος ἐρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἀρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοὶ; Raising his eyes and seeing a large crowd coming towards him, Jesus said to Philip, 'Where are we to buy bread to feed these people?' 
6τοῦτο δὲ ἐλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾐδει τί ἐμελλεν ποιεῖν. This he said to test him; Jesus himself knew what he meant to do. 
7ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἀρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἑκαστος βραχύ [τι] λάβῃ. Philip replied, 'Twenty pounds would not buy enough bread for every one of them to have a little.' 
8λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, 
9Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἐχει πέντε ἀρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 'There is a boy here who has five barley loaves and two fishes; but what is that among so many?' 
10εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἀνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι. Jesus said, 'Make the people sit down.' There was plenty of grass there, so the men sat down, about five thousand of them. 
11ἐλαβεν οὖν τοὺς ἀρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὁσον ἠθελον. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to the people as they sat there. He did the same with the fishes, and they had as much as they wanted. 
12ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. When everyone had had enough, he said to his disciples, 'Collect the pieces left over, so that nothing may be lost.' 
13συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἀρτων τῶν κριθίνων ἂ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν. This they did, and filled twelve baskets with the pieces left uneaten of the five barley loaves.
 
14Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἐλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. When the people saw the sign Jesus had performed, the word went round, 'Surely this must be the prophet that was to come into the world.' 
15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἐρχεσθαι καὶ ἀρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὀρος αὐτὸς μόνος. Jesus, aware that they meant to come and seize him to proclaim him king, withdrew again to the hills by himself.
 
16Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, At nightfall his disciples went down to the sea, got into their boat,Walking on the Water Jn.6.16-21 | Mt.14.22-27 | Mk.6.45-52
17καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἠρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἠδη ἐγεγόνει καὶ οὐπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, and pushed off to cross the water to Capernaum. Darkness had already fallen, and Jesus is had not yet joined them. 
18ἡ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. By now a strong wind was blowing and the sea grew rough. 
19ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἰκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. When they had rowed three or four miles they saw Jesus walking on the sea and approaching the boat. They were terrified, 
20ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. but he called out, 'It is I; do not be afraid.' 
21ἠθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. Then they were ready to take him aboard, and immediately the boat reached the land they were making for.
 
22Τῇ ἐπαύριον ὁ ὀχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἀλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἑν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· NEXT MORNING the crowd was standing on the opposite shore. They had seen only one boat there, and Jesus, they knew, had not embarked with his disciples, who had gone away without him.Jesus the Bread of Life Jn.6.22-59
23ἀλλα ἦλθεν πλοιά[ρια] ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὁπου ἐφαγον τὸν ἀρτον [εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.] Boats from Tiberias, however, came ashore near the place where the people had eaten the bread over which the Lord gave thanks. 
24ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὀχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἐστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. When the people saw that neither Jesus nor his disciples were any longer there, they themselves went aboard these boats and made fur Capernaum in search of Jesus. 
25καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; They found him on the other side. 'Rabbi,' they said, 'when did you come here?' 
26ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἰδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἀρτων καὶ ἐχορτάσθητε. Jesus replied, 'In very truth I know that you have come looking for me because your hunger was satisfied with the loaves you ate, not because you saw signs. 
27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. You must work, not for this perishable food, but for the food that lasts, the food of eternal life.

'This food the Son of Man will give you, for he it is upon whom the Father has set the seal of his authority.'

 
28εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἐργα τοῦ θεοῦ; 'Then what must we do', they asked him, 'if we are to work as God would have us work?' 
29ἀπεκρίθη [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἐργον τοῦ θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. Jesus replied, 'This is the work that God requires: believe in the one whom he has sent.'
 
30εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἰδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοὶ τί ἐργάζῃ; They said, 'What sign can you give us to see, so that we may believe you? What is the work you do? 
31οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἐφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον, Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. Our ancestors had manna to eat in the desert, as Scripture says, "He gave them bread from heaven to eat."'- Our fathers ate the manna in the wilderness - as it is written, 'He gave them bread from heaven Jn.6.31 | Ex.16.13-14 | Ps.78.24
32εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἀρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἀρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀλη θινόν· Jesus answered, 'I tell you this: the truth is, not that Moses gave you the bread from heaven, but that my Father gives you the real bread from heaven. 
33ὁ γὰρ ἀρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. The bread that God gives comes down from heaven and brings life to the world.' 
34Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἀρτον τοῦτον. They said to him, 'Sir, give us this bread now and always.' 
35εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁ ἀρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. Jesus said to them, 'I am the bread of life. Whoever comes to me shall never be hungry, and whoever believes in me shall never be thirsty. 
36ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ [με] καὶ οὐ πιστεύετε. But you, as I said, do not believe although you have seen. 
37Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἡξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἐξω, All that the Father gives me will come to me, and the man who comes to me I will never turn away. 
38ὁτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με· I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. 
39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. It is his will that I should not lose even one of all that he has given me, but raise them all up on the last day. 
40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἐχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. For it is my Father's will that everyone who looks upon the Son and puts his faith in him shall possess eternal life; and I will raise him up on the last day.'
 
41Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ὁ ἀρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, At this the Jews began to murmur disapprovingly because he said, 'I am the bread which came down from heaven.' 
42καὶ ἐλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἰδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρὰ πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκὰ; They said, 'Surely this is Jesus son of Joseph; we know his father and mother. How can he now say, "I have come down from heaven"?' 
43ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων. Jesus answered, 'Stop murmuring among yourselves. 
44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. No man can come to me unless he is drawn by the Father who sent me; and I will raise him up on the last day. 
45ἐστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἐρχεται πρὸς ἐμέ. It is written in the prophets: "And they shall all be taught by God." Everyone who has listened to the Father and learned from him comes to me.
- And they shall all be taught by God Everyone who has heard and learned from the Father comes to Jn.6.45 | Is.54.13 | Jr.31.33
46οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. 'I do not mean that anyone has seen the Father. He who has come from God has seen the Father, and he alone. 
47ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἐχει ζωὴν αἰώνιον. In truth, in very truth I tell you, the believer possesses eternal life. 
48ἐγώ εἰμι ὁ ἀρτος τῆς ζωῆς. I am the bread of life. 
49οἱ πατέρες ὑμῶν ἐφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· Your forefathers ate the manna in the desert and they are dead. 
50οὗτός ἐστιν ὁ ἀρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. I am speaking of the bread that comes down from heaven, which a man may eat, and never die. 
51ἐγώ εἰμι ὁ ἀρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἀρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ ἀρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς το ῦ κόσμου ζωῆς. I am that living bread which has come down from heaven: if anyone eats this bread he shall live for ever. Moreover, the bread which I will give is my own flesh; I give it for the life of the world.'
 
52Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα [αὐτοῦ] φαγεῖν; This led to a fierce dispute among the Jews. 'How can this man give us his flesh to eat?' they said. 
53εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἐχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Jesus replied, 'In truth, in very truth I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood you can have no life in you. 
54ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· Whoever eats my flesh and drinks my blood possesses eternal life, and I will raise him up on the last day. 
55ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις. My flesh is real food; my blood is real drink. 
56ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Whoever eats my flesh and drinks my blood dwells continually in me and I dwell in him. 
57καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δῖ ἐμέ. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me shall live because of me. 
58οὗτός ἐστιν ὁ ἀρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἐφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἀρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. This is the bread which came down from heaven; and it is not like the bread which our fathers ate: they are dead, but whoever eats this bread shall live for ever,'
 
59Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ. THIS WAS SPOKEN in synagogue when Jesus was teaching in Capernaum. 
60Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; Many of his disciples on hearing it exclaimed, 'This is more than we can stomach! Why listen to such words?'The Words of Eternal Life Jn.6.60-71
61εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζεὶ; Jesus was aware that his disciples were murmuring about it and asked them, 'Does this shock you? 
62ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὁπου ἦν τὸ πρότερον; What if you see the Son of Man ascending to the place where he was before? 
63τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἂ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. The spirit alone gives life; the flesh is of no avail; the words which I have spoken to you are both spirit and life. 
64ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾐδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. And yet there are some of you who have no faith.' For Jesus knew all along who were without faith and who was to betray him. 
65καὶ ἐλεγεν, Διὰ τοῦτο εἰρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. So he said, 'This is why I told you that no one can come to me unless it has been granted to him by the Father.'
 
66Ἐκ τούτου [οὖν] πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν. From that time on, many of his disciples withdrew and no longer went about with him. 
67εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; So Jesus asked the Twelve, 'Do you also want to leave me?' 
68ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθὰ ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἐχεις, Simon Peter answered him, 'Lord, to whom shall we go? Your words are words of eternal life. 
69καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἀγιος τοῦ θεοῦ. We have faith, and we know that you are the Holy One of God.' 
70ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν; Jesus answered, 'Have I not chosen you, all twelve? 
71ἐλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἐμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς [ὢν] ἐκ τῶν δώδεκα. Yet one of you is a devil.' He meant Judas, son of Simon Iscariot. He it was who would betray him, and he was one of the Twelve.
 
1Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἠθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. AFTERWARDS JESUS went about in Galilee. He wished to avoid Judaea because the Jews were looking for a chance to kill him.The Unbelief of Jesus' Brothers Jn.7.1-9
2ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία. As the Jewish Feast of Tabernacles was close at hand, 
3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὑπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν [σοῦ] τὰ ἐργα ἂ ποιεῖς· his brothers said to him, 'You should leave this district and go into Judaea, so that your disciples there may see the great things you are doing. 
4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. Surely no one can hope to be in the public eye if he works in seclusion. If you really are doing such things as these, show yourself to the world.' 
5οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. For even his brothers were not believers in him. 
6λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὐπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἑτοιμος. Jesus said to them, 'The right time for me has not yet come, but any time is right for you. 
7οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἐργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. The world cannot hate you, but it hates me for exposing the wickedness of its ways. 
8ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὐπω πεπλήρωται. Go to the festival yourselves. I am not going up to this festival because the right time for me has not yet come.' 
9ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἐμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. With this answer he stayed behind in Galilee.
 
10Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ [ὡς] ἐν κρυπτῷ. Later, when his brothers had gone to the festival, he went up himself, not publicly, but almost in secret.Jesus at the Feast of Tabernacles Jn.7.10-24
11οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἐλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; The Jews were looking for him at the festival and asking, 'Where is he?', 
12καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν [πολὺς] ἐν τοῖς ὀχλοις· οἱ μὲν ἐλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἀλλοι [δὲ] ἐλεγον, Οὐ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὀχλον. and there was much whispering about him in the crowds. 'He is a good man', said some. 'No,' said others, 'he is leading the people astray.' 
13οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. However, no one talked about him openly, for fear of the Jews.
 
14Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. WHEN THE FESTIVAL was already half over, Jesus went up to the temple and began to teach. 
15ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς; The Jews were astonished: 'How is it', they said, 'that this untrained man has such learning?' 
16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἐστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με· Jesus replied, 'The teaching that I give is not my own; it is the teaching of him who sent me. 
17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ. Whoever has the will to do the will of God shall know whether my teaching comes from him or is merely my own. 
18ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν. Anyone whose teaching is merely his own, aims at honour for himself. But if a man aims at the honour of him who sent him he is sincere, and there is nothing false in him.
 
19οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναὶ 'Did not Moses give you the Law? Yet you all break it. Why are you trying to kill me?' 
20ἀπεκρίθη ὁ ὀχλος, Δαιμόνιον ἐχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναὶ; The crowd answered, 'You are possessed! Who wants to kill you?' 
21ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἐργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. Jesus replied, 'Once only have I done work on the Sabbath, and you are all taken aback. 
22διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν - οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων - καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. But consider: Moses gave you the law of circumcision (not that it originated with Moses but with the patriarchs) and you circumcise on the Sabbath. 
23εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὁλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; Well then, if a child is circumcised on the Sabbath to avoid breaking the Law of Moses, why are you indignant with me for giving health on the Sabbath to the whole of a man's body? 
24μὴ κρίνετε κατ' ὀψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Do not judge superficially, but be just in your judgements.'
 
25Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναὶ; At this some of the people of Jerusalem began to say, 'Is not this the man they want to put to death?Is This the Christ? Jn.7.25-31
26καὶ ἰδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἐγνωσαν οἱ ἀρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; And here he is, speaking openly, and they have not a word to say to him. Can it be that our rulers have actually decided that this is the Messiah? 
27ἀλλὰ τοῦτον οἰδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὁταν ἐρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. And yet we know where this man comes from, but when the Messiah appears no one is to know where he comes from.' 
28ἐκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἰδατε καὶ οἰδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς ο ὐκ οἰδατε· Thereupon Jesus cried aloud as he taught in the temple, 'No doubt you know me; no doubt you know where I come from. Yet I have not come of my own accord. I was sent by the One who truly is, and him you do not know. 
29ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ' αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. I know him because I come from him and he it is who sent me.' 
30Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὐπω ἐληλύθει ἡ ὡρα αὐτοῦ. At this they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his appointed hour had not yet come. 
31Ἐκ τοῦ ὀχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεγον, Ὁ Χριστὸς ὁταν ἐλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; Yet among the people many believed in him. 'When the Messiah comes,' they said, 'is it likely that he will perform more signs than this man?'
 
32Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὀχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. The Pharisees overheard these mutterings of the people about him, so the chief priests and the Pharisees sent temple police to arrest him.Officers Sent to Arrest Jesus Jn.7.32-36
33εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, ἐτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. Then Jesus said, 'For a little longer I shall be with you; then I am going away to him who sent me. 
34ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. You will look for me, but you will not find me. Where I am, you cannot come.' 
35εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; So the Jews said to one another, 'Where does he intend to go, that we should not be able to find him? Will he go to the Dispersion among the Greeks, and teach the Greeks?Rivers of Living Water Jn.7.35-39
36τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; What did he mean by saying, "You will look for me, but you will not find me. Where I am, you cannot come"?'

[Some manuscripts here insert the passage about the woman taken in adultery: (see John 7.53-8.11).]

 
37Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ON THE LAST and greatest day of the festival Jesus stood and cried aloud, 'If anyone is thirsty let him come to me, 
38ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὑδατος ζῶντος. whoever believes in me, let him drink.' As Scripture says, 'Streams of living water shall flow out from within him.' 
39τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἐμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὐπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. He was speaking of the Spirit which believers in him would receive later, for the Spirit had not yet been given, because Jesus had not yet been glorified.
 
40Ἐκ τοῦ ὀχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· On hearing this some of the people said, 'This must certainly be the expected prophet.'Division among the People Jn.7.40-44
41ἀλλοι ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἐλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἐρχεταὶ; Others said, 'This is the Messiah.' Others again, 'Surely the Messiah is not to come from Galilee? 
42οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὁπου ἦν Δαυίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; Does not Scripture say that the Messiah is to be of the family of David, from David's village of Bethlehem?' 
43σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὀχλῳ δῖ αὐτόν. Thus he caused a split among the people. 
44τινὲς δὲ ἠθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας. Some were for seizing him, but no one laid hands on him.
 
45Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; The temple police came back to the chief priests and Pharisees, who asked, 'Why have you not brought him?'The Unbelief of Those in Authority Jn.7.45-52
46ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὑτως ἄνθρωπος. 'No man', they answered, 'ever spoke as this man speaks.' 
47ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθὲ; The Pharisees retorted, 'Have you too been misled? 
48μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; Is there a single one of our rulers who has believed in him, or of the Pharisees? 
49ἀλλὰ ὁ ὀχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν. As for this rabble, which cares nothing for the Law, a curse is on them.' 
50λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν, Then one of their number, Nicodemus (the man who had once visited Jesus), intervened. 
51Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 'Does our law', he asked them, 'permit us to pass judgement on a man unless we have first given him a hearing and learned the facts?' 
52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἰδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται. 'Are you a Galilean too?' they retorted. 'Study the scriptures and you will find that prophets do not come from Galilee.'

[Some manuscripts here insert the passage 7.53-8.11]

 
53[[Καὶ ἐπορεύθησαν ἑκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, AND THEY WENT each to his home,The Woman Caught in Adultery Jn.7.53-8.11
1Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. and Jesus to the Mount of Olives.Jesus the Light of the World Jn.8.1-20
2Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἠρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. At daybreak he appeared again in the temple, and all the people gathered round him. He had taken his seat and was engaged in teaching them 
3ἀγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ when the doctors of the law and the Pharisees brought in a woman detected in adultery. 
4λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὑτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· Making her stand out in the middle they said to him, 'Master, this woman was caught in the very act of adultery. 
5ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν· σὺ οὖν τί λέγεις; In the Law Moses has laid down that such women are to be stoned. What do you say about it?' 
6τοῦτο δὲ ἐλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἐχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. They put the question as a test, hoping to frame a charge against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. 
7ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες [αὐτόν], ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν βαλέτω λίθον· When they continued to press their question he sat up straight and said, 'That one of you who is faultless shall throw the first stone.' 
8καὶ πάλιν κατακύψας ἐγραφεν εἰς τὴν γῆν. Then once again he bent down and wrote on the ground. 
9οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. When they heard what he said, one by one they went away, the eldest first; and Jesus was left alone, with the woman still standing there. 
10ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν; Jesus again sat up and said to the woman, 'Where are they? Has no one condemned you?' 
11ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἀμάρτανε.]] 'No one, sir', she said. Jesus replied, 'No more do I. You may go; do not sin again.'

[This passage, which in the most widely received editions of the New Testament is printed in the text of John, 7.53-8.1l, has no fixed place in our ancient manuscripts. Some of them do not contain it at all. Some place it after Luke 21.38, others after John 7.36, or 7.52, or 21.24.]

 
12Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἑξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. ONCE AGAIN JESUS addressed the people: 'I am the light of the world. No follower of mine shall wander in the dark; he shall have the light of life.' 
13εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἐστιν ἀληθής. The Pharisees said to him, 'You are witness in your own cause; your testimony is not valid.' 
14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἰδατε πόθεν ἐρχομα ι ἢ ποῦ ὑπάγω. Jesus replied, 'My testimony is valid, even though I do bear witness about myself; because I know where I come from, and where I am going. You do not know either where I come from or where I am going. 
15ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. You judge by worldly standards. I pass judgement on no man, 
16καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ' ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. but if I do judge, my judgement is valid because it is not I alone who judge, but I and he who sent me. 
17καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. In your own law it is written that the testimony of two witnesses is valid. 
18ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ. Here am I, a witness in my own cause, and my other witness is the Father who sent me.' They asked, 
19ἐλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σοὺ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐτε ἐμὲ οἰδατε οὐτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾐδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾐδειτε. 'Where is your father?' Jesus replied, 'You know neither me nor my Father; if you knew me you would know my Father as well.'
 
20Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὐπω ἐληλύθει ἡ ὡρα αὐτοῦ. These words were spoken by Jesus in the treasury as he taught in the temple. Yet no one arrested him, because his hour had not yet come.
 
21Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἀμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὁπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Again he said to them, 'I am going away. You will look for me, but you will die in your sin; where I am going you cannot come.'Where I am Going You Cannot Come Jn.8.21-30
22ἐλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; The Jews then said, 'Perhaps he will kill himself: is that what he means when he says, "Where I am going you cannot come"?' 
23καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἀνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. So Jesus continued, 'You belong to this world below, I to the world above. Your home is in this world, mine is not. 
24εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἀμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἀμαρτίαις ὑμῶν. That is why I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am what I am, you will die in your sins.' 
25ἐλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὁ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν; They asked him, 'Who are you?' Jesus answered, 'Why should I speak to you at all? 
26πολλὰ ἐχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἂ ἠκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. I have much to say about you - and in judgement. But he who sent me speaks the truth, and what I heard from him I report to the world.'
 
27οὐκ ἐγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἐλεγεν. They did not understand that he was speaking to them about the Father. 
28εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. So Jesus said to them, 'When you have lifted up the Son of Man you will know that I am what I am. I do nothing on my own authority, but in all that I say, I have been taught by my Father. 
29καὶ ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. He who sent me is present with me, and has not left me alone; for I always do what is acceptable to him.' 
30Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. As he said this, many put their faith in him.
 
31Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, Turning to the Jews who had believed him, Jesus said, 'If you dwell within the revelation I have brought, you are indeed my disciples;The Truth Will Make You Free Jn.8.31-38
32καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. you shall know the truth, and the truth will set you free.' 
33ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθὲ; They replied, 'We are Abraham's descendants; we have never been in slavery to any man. What do you mean by saying, "You will become free men"?' 
34ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν δοῦλός ἐστιν [τῆς ἀμαρτίας]. 'In very truth I tell you', said Jesus, 'that everyone who commits sin is a slave. 
35ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. The slave has no permanent standing in the household, but the son belongs to it for ever. 
36ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὀντως ἐλεύθεροι ἐσεσθε. If then the Son sets you free, you will indeed be free.
 
37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 'I know that you are descended from Abraham, but you are bent on killing me because my teaching makes no headway with you. 
38ἂ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἂ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. I am revealing in words what I saw in my Father's presence; and you are revealing in action what you learned from your father.' 
39Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἐργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε· They ' retorted, 'Abraham is our father.' 'If you were Abraham's children', Jesus replied, 'you would do as Abraham did.Your Father the Devil Jn.8.39-47
40νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἠκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. As it is, you are bent on killing me, a man who told you the truth, as I heard it from God. ' 
41ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἐργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν [οὖν] αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἑνα πατέρα ἐχομεν τὸν θεόν. That is not how Abraham acted. You are doing your own father's work.'

They said, 'We are not base-born; God is our father, and God alone.'

 
42εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἡκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. Jesus said, 'If God were your father, you would love me, for God is the source of my being, and from him I come. I have not come of my own accord; he sent me. 
43διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετὲ; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. Why do you not understand my language? It is because my revelation is beyond your grasp.
 
44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἄνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἐστηκεν, ὅτι οὐκ ἐστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴ 'Your father is the devil and you choose to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, and is not rooted in the truth; there is no truth in him. When he tells a lie he is speaking his own language, for he is a liar and the father of lies. 
45ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. But I speak the truth and therefore you do not believe me. 
46τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἀμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοὶ; Which of you can prove me in the wrong? If what I say is true, why do you not believe me? 
47ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. He who has God for his father listens to the words of God. You are not God's children; that is why you do not listen.'
 
48Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἐχεις; The Jews answered, 'Are we not right in saying that you are a Samaritan, and that you are possessed?'Before Abraham was, I am Jn.8.48-59
49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἐχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 'I am not possessed,' said Jesus; 'the truth is that I am honouring my Father, but you dishonour me. 
50ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἐστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. I do not so care about my own glory; there is one who does care, and he is judge. 
51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. In very truth I tell you, if anyone obeys my teaching he shall never know what it is to die.'
 
52εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἐχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. The Jews said, 'Now we are certain that you are possessed. Abraham is dead; the prophets are dead; and yet you say, "If anyone obeys my teaching he shall not know what it is to die." 
53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὁστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; Are you greater than our father Abraham, who is dead? The prophets are dead too. What do you claim to be?'
 
54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἐστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν· Jesus replied, 'If I glorify myself, that glory of mine is worthless. It is the Father who glorifies me, he of whom you say, "He is our God", 
55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἰπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἐσομαι ὁμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. though you do not know him. But I know him; if I said that I did not know him I should be a liar like you. But in truth I know him and obey his word.
 
56Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἰδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 'Your father Abraham was overjoyed to see my day; he saw it and was glad.' 
57εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἐτη οὐπω ἐχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; The Jews protested, 'You are not yet fifty years old. How can you have seen Abraham?' 
58εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. Jesus said, 'In very truth I tell you, before Abraham was born, I am.' 
59ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. They picked up stones to throw at him, but Jesus was not to be seen; and he left the temple.
 
1Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. AS HE WENT on his way Jesus saw a man blind from his birth.The Healing of a Man Born Blind Jn.9.1-12
2καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἡμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; His disciples put the question, 'Rabbi, who sinned, this man or his parents? Why was he born blind?' 
3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐτε οὗτος ἡμαρτεν οὐτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἐργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 'It is not that this man or his parents sinned,' Jesus answered; 'he was born blind that God's power might be displayed in curing him. 
4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἐργα τοῦ πέμψαντός με ἑως ἡμέρα ἐστίν· ἐρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. While daylight lasts we must carry on the work of him who sent me, night comes, when no one can work. 
5ὁταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. While I am in the world I am the light of the world.'
 
6ταῦτα εἰπὼν ἐπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς With these words he spat on the ground and made a paste with the spittle; he spread it on the man's eyes, 
7καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων. and said to him, 'Go and wash in the pool of Siloam.' (The name means 'sent'.) The man went away and washed, and when he returned he could see.
 
8Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἐλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; His neighbours and those who were accustomed to see him begging said, 'Is not this the man who used to sit and beg?' 
9ἀλλοι ἐλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· ἀλλοι ἐλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὁμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἐλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι. Others said, 'Yes, this is the man.' Others again said, 'No, but it is someone like him.' 
10ἐλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς [οὖν] ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; The man himself said, 'I am the man.' They asked him, 'How were your eyes opened?' 
11ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νι ψάμενος ἀνέβλεψα. He replied, 'The man called Jesus made a paste and smeared my eyes with it, and told me to go to Siloam and wash. I went and washed, and gained my sight.' 
12καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει, Οὐκ οἶδα. 'Where is he?' they asked. He answered, 'I do not know.'
 
13Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν. THE MAN who had been blind was brought before the Pharisees.The Pharisees Investigate the Healing Jn.9.13-34
14ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. As it was a Sabbath day when Jesus made the paste and opened his eyes, 
15πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. the Pharisees now asked him by what means he had gained his sight. The man told them, 'He spread a paste on my eyes; then I washed, and now I can see.' 
16ἐλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὐκ ἐστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἀλλοι [δὲ] ἐλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἀμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα πο ιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. Some of the Pharisees said, 'This fellow is no man of God; he does not keep the Sabbath.' Others said, 'How could such signs come from a sinful man?' So they took different sides.
 
17λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν. Then they continued to question him: 'What have you to say about him? It was your eyes he opened.' He answered, 'He is a prophet.' 
18Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἑως ὁτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος The Jews would not is believe that the man had been blind and had gained his sight, until they had summoned his parents 
19καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθὴ πῶς οὖν βλέπει ἀρτὶ; and questioned them: 'Is this man your son? Do you say that he was bom blind? How is it that he can see now?' 
20ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· The parents replied, 'We know that he is our son, and that he was bom blind. 
21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἰδαμεν, ἢ τίς ἠνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἰδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἐχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. But how it is that he can now see, or who opened his eyes, we do not know. Ask him; he is of age; he will speak for himself.' 
22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἠδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. His parents gave this answer because they were afraid of the Jews; for the Jewish authorities had already agreed that anyone who acknowledged Jesus as Messiah should be banned from the synagogue. 
23διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἐχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε. That is why the parents said, 'He is of age; ask him.'
 
24Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἰδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἀμαρτωλός ἐστιν. So for the second time they summoned the man who had been blind, and said, 'Speak the truth before God. We know that this fellow is a sinner.' 
25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἀμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἀρτι βλέπω. 'Whether or not he is a sinner, I do not know', the man replied. 'All I know is this: once I was blind, now I can see.' 
26εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοὶ πῶς ἠνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 'What did he do to you?' they asked. 'How did he open your eyes?' 
27ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἠδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαὶ; 'I have told you already,' he retorted, 'but you took no notice. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?' 
28καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον, Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί· Then they became abusive. 'You are that man's disciple,' they said, 'but we are disciples of Moses. 
29ἡμεῖς οἰδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἰδαμεν πόθεν ἐστίν. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we do not know where he comes from.'
 
30ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἰδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἠνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. The man replied, 'What an extraordinary thing! Here is a man who has opened my eyes, yet you do not know where he comes from! 
31οἰδαμεν ὅτι ἀμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. It is common knowledge that God does not listen to sinners; he listens to anyone who is devout and obeys his will. 
32ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου· To open the eyes of a man born blind - it is unheard of since time began. 
33εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. If that man had not come from God he could have done nothing.' 
34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν ἀμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὁλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἐξω. 'Who are you to give us lessons,' they retorted, 'born and bred in sin as you are?' Then they expelled him from the synagogue.
 
35Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἐξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώποὺ; Jesus heard that they had expelled him. When he found him he asked, 'Have you faith in the Son of Man?'Spiritual Blindness Jn.9.35-41
36ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; The man answered, 'Tell me who he is, sir, that I should put my faith in him.' 
37εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 'You have seen him,' said Jesus; 'indeed, it is he who is speaking to you.' 
38ὁ δὲ ἐφη, Πιστεύω, κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 'Lord, I believe', he said, and bowed before him.
 
39καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. Jesus said, 'It is for judgement that I have come into this world - to give sight to the sightless and to make blind those who see.' 
40Ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; Some Pharisees in his company asked, 'Do you mean that we are blind?' 
41εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἰχετε ἀμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν· ἡ ἀμαρτία ὑμῶν μένει. 'If you were blind,' said Jesus, 'you would not be guilty, but because you say "We see"; your guilt remains.
 
1Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής· 'IN TRUTH I tell you, in very truth, the man who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in some other way, is nothing but a thief or a robber.The Parable of the Sheepfold Jn.10.1-6
2ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων. The man who enters by the door is the shepherd in charge of the sheep. 
3τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἰδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὀνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. The door-keeper admits him, and the sheep hear his voice; he calls his own sheep by name, and leads them out. 
4ὁταν τὰ ἰδια πάντα ἐκβάλῃ, ἐμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἰδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ· When he has brought them all out, he goes ahead and the sheep follow, because they know his voice. 
5ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἰδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. They will not follow a stranger; they will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers.'
 
6Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἐγνωσαν τίνα ἦν ἂ ἐλάλει αὐτοῖς. This was a parable that Jesus told them, but they did not understand what he meant by it.
 
7Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. So Jesus spoke again;
'In truth, in very truth I tell you, I am the door of the sheepfold.
Jesus the Good Shepherd Jn.10.7-21
8πάντες ὁσοι ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ] κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ' οὐκ ἠκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. The sheep paid no heed to any who came before me, for these were all thieves and robbers. 
9ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δῖ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. I am the door;
anyone who comes into the fold through me shall be safe. He shall go in and out and shall find pasturage.
 
10ὁ κλέπτης οὐκ ἐρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἐχωσιν καὶ περισσὸν ἐχωσιν. 'The thief comes only to steal, to kill, to destroy; I have come that men may have life, and may have it in all its fullness. 
11Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· I am the good shepherd;
the good shepherd lays down his life for the sheep.
 
12ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἐστιν τὰ πρόβατα ἰδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει - καὶ ὁ λύκος ἀρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει - The hireling, when he sees the wolf coming, abandons the sheep and runs away, because he is no shepherd and the sheep are not his. Then the wolf harries the flock and scatters the sheep. 
13ὁτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. The man runs away because he is a hireling and cares nothing for the sheep.
 
14Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά, 'I am the good shepherd;
I know my own sheep and my sheep know me -
 
15καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. as the Father knows me and I know the Father -
and I lay down my life for the sheep.
 
16καὶ ἀλλα πρόβατα ἐχω ἂ οὐκ ἐστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. But there are other sheep of mine,
not belonging to this fold,
whom I must bring in;
and they too will listen to my voice.
There will then be one flock,
one shepherd.
 
17διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. The Father loves me because I lay down my life, to receive it back again. 
18οὐδεὶς αἰρει αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ, ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἐχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἐχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἐλαβον παρὰ του ' πατρός μου. No one has robbed me of it; I am laying it down of my own free will. I have the right to lay it down, and I have the right to receive it back again; this charge I have received from my Father.'
 
19Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. These words once again caused a split among the Jews. 
20ἐλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἐχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετὲ; Many of them said, 'He is possessed, he is raving. Why listen to him?' 
21ἀλλοι ἐλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἐστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαὶ; Others said, 'No one possessed by an evil spirit could speak like this. Could an evil spirit open blind men's eyes?'
 
22Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν, IT WAS WINTER, and the festival of the Dedication was being held in Jerusalem.Jesus Rejected by the Jews Jn.10.22-42
23καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. Jesus was walking in the temple precincts, in Solomon's Cloister. 
24ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἐλεγον αὐτῷ, Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἰρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ. The Jews gathered round him and asked: 'How long must you keep us in suspense? If you are the Messiah say so plainly.' 
25ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἐργα ἂ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ· 'I have told you,' said Jesus, 'but you do not believe. My deeds done in my Father's name are my credentials, 
26ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. but because you are not sheep of my flock you do not believe. 
27τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι, My own sheep listen to my voice; I know them and they follow me. 
28κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἀρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. I give them eternal life and they shall never perish; no one shall snatch them from my care. 
29ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἀρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. My Father who has given them to me is greater than all, and no one can snatch them out of the Father's care. 
30ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἑν ἐσμεν. My Father and I are one.'
 
31Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. Once again the Jews picked up stones to stone him. 
32ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλὰ ἐργα καλὰ ἐδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἐργον ἐμὲ λιθάζετὲ; At this Jesus said to them, 'I have set before you many good deeds, done by my Father's power, for which of these would you stone me?' 
33ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἐργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. The Jews replied, 'We are not going to stone you for any good deed, but for your blasphemy. You, a mere man, claim to be a god.' 
34ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, οὐκ ἐστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐστε; Jesus answered, 'Is it not written in your own Law, "I said: You are gods"?- I said, you are gods? Jn.10.34 | Ps.82.6
35εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή, Those are called gods to whom the word of God was delivered - and Scripture cannot be set aside. 
36ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς [τοῦ] θεοῦ εἰμὶ; Then why do you charge me with blasphemy because I, consecrated and sent into the world by the Father, said, "I am God's son"?
 
37εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἐργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι· 'If I am not acting as my Father would, do not believe me. 
38εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἐργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. But if I am, accept the evidence of my deeds, even if you do not believe me, so that you may recognize and know that the Father is in me, and I in the Father.'
 
39Ἐζήτουν [οὖν] αὐτὸν πάλιν πιάσαι· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. This provoked them to one more attempt to seize him. But he escaped from their clutches.
 
40Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὁπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἐμεινεν ἐκεῖ. JESUS WITHDREW AGAIN across the Jordan, to the place where John had been baptizing earlier. 
41καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὁσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. There he stayed, while crowds came to him. They said, 'John gave us no miraculous sign, but all that he said about this man was true.' 
42καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. Many came to believe in him there.
 
1Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. There was a man named Lazarus who had fallen ill. His home was at Bethany, the village of Mary and her sister Martha.The Death of Lazarus Jn.11.1-16
2ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. (This Mary, whose brother Lazarus had fallen ill, was the woman who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair.) 
3ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἰδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. The sisters sent a message to him: 'Sir, you should know that your friend lies ill.' 
4ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὑτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἐστιν πρὸς θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δῖ αὐτῆς. When Jesus heard this he said, 'This sickness will not end in death; it has come for the glory of God, to bring glory to the Son of God.' 
5ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. And therefore, though he loved Martha and her sister and Lazarus, 
6ὡς οὖν ἠκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἐμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας· after hearing of his illness Jesus waited for two days in the place where he was.
 
7ἐπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. After this, he said to his disciples, 'Let us go back to Judaea.' 
8λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 'Rabbi,' his disciples said, 'it is not long since the Jews there were wanting to stone you. Are you going there again?' 
9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· Jesus replied, 'Are there not twelve hours of daylight? Anyone can walk in daytime without stumbling, because he sees the light of this world. 
10ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἐστιν ἐν αὐτῷ. But if he walks after nightfall he stumbles, because the light fails him.'
 
11ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. After saying this he added, 'Our friend Lazarus has fallen asleep, but I shall go and wake him.' 
12εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται. The disciples said, 'Master, if he has fallen asleep he will recover.' 
13εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἐδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὑπνου λέγει. Jesus, however, had been speaking of his death, but they thought that he meant natural sleep, 
14τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν, Then Jesus spoke out plainly: 'Lazarus is dead. 
15καὶ χαίρω δῖ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἠμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἀγωμεν πρὸς αὐτόν. I am is glad not to have been there; it will be for your good and for the good of your faith. But let us go to him.' 
16εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ. Thomas, called 'the Twin', said to his fellow-disciples, 'Let us also go, that we may die with him.'
 
17Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἠδη ἡμέρας ἐχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. ON HIS ARRIVAL Jesus found that Lazarus had already been four days in the tomb.Jesus the Resurrection and the Life Jn.11.17-27
18ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. Bethany was just is under two miles from Jerusalem, 
19πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. and many of the people had come from the city to Martha and Mary to condole with them on their brother's death. 
20ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἠκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἐρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἰκῳ ἐκαθέζετο. As soon as she heard that Jesus was on his way, Martha went to meet him, while Mary stayed at home.
 
21εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου· Martha said to Jesus, 'If you had been here, sir, my brother would not have died. 
22[ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὁσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός. Even now I know that whatever you ask of God, God will grant you.' 
23λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. Jesus said, 'Your brother will rise again.' 
24λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 'I know that he will rise again', said Martha, 'at the resurrection on the last day.' 
25εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, Jesus said, 'I am the resurrection and I am life. If a man has faith in me, even though he die, he shall come to life; 
26καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτὸ; and no one who is alive and has faith shall ever die. Do you believe this?' 
27λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 'Lord, I do,' she answered; 'I now believe that you are the Messiah, the Son of God who was to come into the world.'
 
28Καὶ ταῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. With these words she went to call her sister Mary, and taking her aside, she said, 'The Master is here; he is asking for you.'Jesus Weeps Jn.11.28-37
29ἐκείνη δὲ ὡς ἠκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἠρχετο πρὸς αὐτόν· When Mary heard this she rose up quickly and went to him. 
30οὐπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ' ἦν ἐτι ἐν τῷ τόπῳ ὁπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. Jesus had not yet reached the village, but was still at the place where Martha left him. 
31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. The Jews who were in the house condoling with Mary, when they saw her start up and leave the house, went after her, for they supposed that she was going to the tomb to weep there.
 
32ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὁπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἐπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἀν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός. So Mary came to the place where Jesus was. As soon as she caught sight of him she fell at his feet and said, 'O sir, if you had only been here my brother would not have died. 
33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, When Jesus saw her weeping and the Jews her companions weeping, he sighed heavily and was deeply moved. 
34καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἐρχου καὶ ἰδε. 'Where have you laid him?' he asked. They replied, 'Come and see, sir.' 
35ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. Jesus wept. 
36ἐλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. The Jews said, 'How dearly he must have loved him!' 
37τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; But some of them said, 'Could not this man, who opened the blind man's eyes, have done something to keep Lazarus from dying?'
 
38Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἐρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτῷ. Jesus again sighed deeply; then he went over to the tomb. It was a cave, with a stone placed against it.Lazarus Brought to Life Jn.11.38-44
39λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα, Κύριε, ἠδη ὀζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν. Jesus said, 'Take away the stone.' Martha, the dead man's sister, said to him, 'Sir, by now there will be a stench; he has been there four days.' 
40λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὀψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; Jesus said, 'Did I not tell you that if you have faith you will see the glory of God?' 
41ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνω καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἠκουσάς μου. So they removed the stone.

Then Jesus looked upwards and said, 'Father, I thank thee: thou hast heard me.

 
42ἐγὼ δὲ ᾐδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὀχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. I knew already that thou always hearest me, but I spoke for the sake of the people standing round, that they might believe that thou didst send me.'
 
43καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἐξω. Then he raised his voice in a great cry: 'Lazarus, come forth.' 
44ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὀψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτὸν καὶ ἀφετε αὐτὸν ὑπάγειν. The dead man came out, his hands and feet swathed in linen bands, his face wrapped in a cloth. Jesus said, 'Loose him; let him go.'
 
45Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἂ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν· NOW MANY of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, put their faith in him.The Plot to Kill Jesus Jn.11.45-53 | Mt.26.1-5 | Mk.14.1-2 | Lk.22.1-2
46τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἂ ἐποίησεν Ἰησοῦς. But some of them went off to the Pharisees and reported what he had done.
 
47συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἐλεγον, Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖὰ; Thereupon the chief priests and the Pharisees convened a meeting of the Council. 'What action are we taking?' they said. 'This man is performing many signs. 
48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὑτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἐθνος. If we leave him alone like this the whole populace will believe in him. Then the Romans will come and sweep away our temple and our nation.' 
49εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἰδατε οὐδέν, But one of them, Caiaphas, who was High Priest that year, said, 'You know nothing whatever; 
50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὁλον τὸ ἐθνος ἀπόληται. you do not use your judgement; it is more to your interest that one man should die for the people, than that the whole nation should be destroyed.' 
51τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἐμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἐθνους, He did not say this of his own accord, but as the High Priest in office that year, he was prophesying that Jesus would die for the nation - 
52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἐθνους μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἑν. die not for the nation alone but to gather together the scattered children of God. 
53ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. So from that day on they plotted his death.
 
54Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἐμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. Accordingly Jesus no longer went about publicly in Judaea, but left that region for the country bordering on the desert, and came to a town called Ephraim, where he stayed with his disciples.
 
55Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἀγνίσωσιν ἑαυτούς. THE JEWISH PASSOVER was now at hand, and many people went up from the country to Jerusalem to purify themselves before the festival. Jn.11.55-57
56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἐλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; They looked out for Jesus, and as they stood in the temple they asked one another, 'What do you think? Perhaps he is not coming to the festival.' 
57δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὁπως πιάσωσιν αὐτόν. Now the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who knew where he was should give information, so that they might arrest him.
 
1Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὁπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἠγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. SIX DAYS BEFORE the Passover festival Jesus came to Bethany, where Lazarus lived whom he had raised from the dead.The Anointing at Bethany Jn.12.1-8 | Mt.26.6-13 | Mk.14.3-9
2ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. There a supper was given in his honour, at which Martha served, and Lazarus sat among the guests with Jesus. 
3ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἠλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀ σμῆς τοῦ μύρου. Then Mary brought a pound of very costly perfume, oil of pure nard, and anointed the feet of Jesus and wiped them with her hair, till the house was filled with the fragrance. 
4λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, At this, Judas Iscariot, a disciple of his - the one who was to betray him - said, 
5Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 'Why was this perfume not sold for thirty pounds and given to the poor?' 
6εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἐμελεν αὐτῷ ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἐχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. He said this, not out of any care for the poor, but because he was a thief; he used to pilfer the money put into the common purse, which was in his charge. 
7εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό· 'Leave her alone', said Jesus. 'Let her keep it till the day when a she prepares for my burial, 
8τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἐχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἐχετε. for you have the poor among you always, but you will not always have me.'
 
9Ἔγνω οὖν [ὁ] ὀχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἰδωσιν ὃν ἠγειρεν ἐκ νεκρῶν. A great number of the Jews heard that he was there, and came not only to see Jesus but also Lazarus whom he had raised from the dead.The Plot against Lazarus Jn.12.9-11
10ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, The chief priests then resolved to do away with Lazarus as well, 
11ὁτι πολλοὶ δῖ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. since on his account many Jews were going over to Jesus and putting their faith in him.

 
12Τῇ ἐπαύριον ὁ ὀχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἐρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, THE NEXT DAY the great body of pilgrims who had come to the festival, hearing that Jesus was on the way to Jerusalem,The Triumphal Entry into Jerusalem Jn.12.12-19 | Mt.21.1-11 | Mk.11.1-11 | Lk.19.28-38
13ἐλαβον τὰ βαΐα τῶν Φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον,

Ὡσαννά·
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου,

[καὶ] ὁ βασιλεὺς τοῦ ἰσραήλ.

took palm branches and went out to meet him, shouting, 'Hosanna! Blessings on him who comes in the name of the Lord! God bless the king of Israel!'- Hosanna! Blessed is he who comes Jn.12.13 | Ps.118.25-26 | Zch.9.9
14εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον, Jesus found a donkey and mounted it, in accordance with the text of Scripture: 
15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών·
ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται,
καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
'Fear no more, daughter of Zion; see, your king is coming, mounted on an ass's colt.'
 
16ταῦτα οὐκ ἐγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. At the time his disciples did not understand this, but after Jesus had been glorified they remembered that this had been written about him, and that this had happened to him. 
17ἐμαρΤύρει οὖν ὁ ὀχλος ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἠγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. The people who were present when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead told what they had seen and heard. 
18διὰ τοῦτο [καὶ] ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὀχλος ὅτι ἠκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. That is why the crowd went to meet him; they had is heard of this sign that he had performed. 
19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἰδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. The Pharisees said to one another, 'You see you are doing no good at all; why, all the world has gone after him.'
 
20Ἦσαν δὲ Ἑλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ· AMONG THOSE who went up to worship at the festival were some Greeks.Some Greeks Seek Jesus Jn.12.20-26
21οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and said to him, 'Sir, we should like to see Jesus.' 
22ἐρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ἐρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. So Philip went and told Andrew, and the two of them went to tell Jesus. 
23ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὡρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Then Jesus replied: 'The hour has come for the Son of Man to be glorified. 
24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. In truth, in very truth I tell you, a grain of wheat remains a solitary grain unless it falls into the ground and dies; but if it dies, it bears a rich harvest. 
25ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. The man who loves himself is lost, but he who hates himself in this world will be kept safe for eternal life. 
26ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἐσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. If anyone serves me, he must follow me; where I am, my servant will be. Whoever serves me will be honoured by my Father.
 
27Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἰπὼ Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὡρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὡραν ταύτην. 'Now my soul is in turmoil, and what am I to say? Father, save me from this hour. No, it was for this that I came to this hour.The Son of Man Must be Lifted Up Jn.12.27-36
28πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὀνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. Father, glorify thy name.' A voice sounded from heaven: 'I have glorified it, and I will glorify it again.' 
29ὁ οὖν ὀχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἐλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἀλλοι ἐλεγον, Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. The crowd standing by said it was thunder, while others said, 'An angel has spoken to him.' 
30ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δῖ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὑτη γέγονεν ἀλλὰ δῖ ὑμᾶς. Jesus replied, 'This voice spoke for your sake, not mine. 
31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἀρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἐξω· Now is the hour of judgement for this world; now shall the Prince of this world be driven out. 
32κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. And I shall draw all men to myself, when I am lifted up from the earth.' 
33τοῦτο δὲ ἐλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἠμελλεν ἀποθνῄσκειν. This he said to indicate the kind of death he was to die.
 
34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὀχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώποὺ τίς ἐστιν ο ὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; The people answered, 'Our Law teaches us that the Messiah continues for ever. What do you mean by saying that the Son of Man must be lifted up? What Son of Man is this ?' 
35εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἐχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἰ 'δεν ποῦ ὑπάγει. Jesus answered them; The light is among you still, but not for long. Go on your way while you have the light, so that darkness may not overtake you. He who journeys in the dark does not know where he is going. 
36ὡς τὸ φῶς ἐχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.

Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν.

While you have the light, trust to the light, that you may become men of light.' After these words Jesus went away from them into hiding.
The Unbelief of the Jews Jn.12.36-43
37Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἐμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, IN SPITE OF the many signs which Jesus had performed in their presence they would not believe in him, 
38ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν,

Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

for the prophet Isaiah's utterance had to be fulfilled: 'Lord, who has believed what we reported, and to whom has the Lord's power been revealed?'- Lord, who has believed our report Jn.12.38 | Is.53.1
39διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας, So it was that they could not believe, for there is another saying of Isaiah's: 
40Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς
καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν,
ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν,
καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
'He has blinded their eyes and dulled their minds, lest they should see with their eyes, and perceive with their minds, and turn to me to heal them.'- see with their eyes and perceive with their heart Jn.12.40 | Is.6.9-10
41ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας, ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. Isaiah said this because he saw his glory and spoke about him.
 
42ὁμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· For all that, even among those in authority a number believed in him, but would not acknowledge him on account of the Pharisees, for fear of being banned from the synagogue. 
43ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἠπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. For they valued their reputation with men rather than the honour which comes from God.
 
44Ἰησοῦς δὲ ἐκραξεν καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, SO JESUS CRIED ALOUD: 'When a man believes in me, he believes in him who sent me rather than in me;Judgment by Jesus' Word Jn.12.44-50
45καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. seeing me, he sees him who sent me. 
46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. I have come into the world as light, so that no one who has faith in me should remain in darkness. 
47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον. But if anyone hears my words and pays no regard to them, I am not his judge; I have not come to judge the world, but to save the world. 
48ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἐχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· There is a judge for the man who rejects me and does not accept my words; the word that I spoke will be his judge on the last day. 
49ὁτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ' ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἰπω καὶ τί λαλήσω. I do not speak on my own authority, but the Father who sent me has himself commanded me what to say and how to speak. 
50καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἂ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἰρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὑτως λαλῶ. I know that his commands are eternal life. What the Father has said to me, therefore - that is what I speak.'
 
1Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὡρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τε λος ἠγάπησεν αὐτούς. IT WAS BEFORE the Passover festival. Jesus knew that his hour had come and he must leave this world and go to the Father. He had always loved his own who were in the world, and now he was to show the full extent of his love.
Washing the Disciples' Feet Jn.13.1-20
2καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἠδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου, The devil had already put it into the mind of Judas son of Simon Iscariot to betray him. During supper, 
3εἰδὼς ὅτι πάντα ἐδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, Jesus, well aware that the Father had entrusted everything to him, and that he had come from God and was going back to God, 
4ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. rose from table, laid aside his garments, and taking a towel, tied it round him. 
5εἶτα βάλλει ὑδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἠρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. Then he poured water into a basin, and began to wash his disciples' feet and to wipe them with the towel.
 
6ἐρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; When it was Simon Peter's turn, Peter said to him, 'You, Lord, washing my feet?' 
7ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἀρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. Jesus replied, 'You do not understand now what I am doing, but one day you will.' 
8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἐχεις μέρος μετ' ἐμοῦ. Peter said, 'I will never let you wash my feet.' 'If I do not wash you,' Jesus replied, 'you are not in fellowship with me.' 
9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 'Then, Lord,' said Simon Peter, 'not my feet only; wash my hands and head as well!'
 
10λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ λελουμένος οὐκ ἐχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ' ἐστιν καθαρὸς ὁλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ' οὐχὶ πάντες. Jesus said, 'A man who has bathed needs no further washing; he is altogether clean; and you are clean, though not every one of you.' 
11ᾐδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. He added the words 'not every one of you' because he knew who was going to betray him.
 
12Ὅτε οὖν ἐνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν [καὶ] ἐλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; After washing their feet and taking his garments again, he sat down. 'Do you understand', he asked, 'what I have done for you? 
13ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. You call me "Master" and "Lord", and rightly so, for that is what I am. 
14εἰ οὖν ἐγὼ ἐνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας· Then if I, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. 
15ὑπόδειγμα γὰρ ἐδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. I have set you an example: you are to do as I have done for you. 
16ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. In very truth I tell you, a servant is not greater than his master, nor a messenger than the one who sent him. 
17εἰ ταῦτα οἰδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. If you know this, happy are you if you act upon it.
 
18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 'I am not speaking about all of you; I know whom I have chosen. But there is a text of Scripture to be fulfilled: "He who eats bread with me has turned against me."- 'He who ate my bread has lifted his heel against me Jn.13.18 | Ps.41.9
19ἀπ' ἀρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὁταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. I tell you this now, before the event, that when it happens you may believe that I am what I am. 
20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἀν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. In very truth I tell you, he who receives any messenger of mine receives me; receiving me, he receives the One who sent me.'
 
21Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρΤύρησεν καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. After saying this, Jesus exclaimed in deep agitation of spirit, 'In truth, in very truth I tell you, one of you is going to betray me.'Jesus Foretells His Betrayal Jn.13.21-30 | Mt.26.20-25 | Mk.14.17021 | Lk.22.21-23
22ἐβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. The disciples looked at one another in bewilderment: whom could he be speaking of? 
23ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς· One of them, the disciple he loved, was reclining close beside Jesus. 
24νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἰη περὶ οὗ λέγει. So Simon Peter nodded to him and said, 'Ask who it is he means.' 
25ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὑτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; That disciple, as he reclined, leaned back close to Jesus and asked, 'Lord, who is it?' 
26ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον [λαμβάνει καὶ] δίδωσιν ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. Jesus replied, 'It is the man to whom I give this piece of bread when I have dipped it in the dish.' Then, after dipping it in the dish, he took it out and gave it to Judas son of Simon Iscariot. 
27καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. As soon as Judas had received it Satan entered him. Jesus said to him, 'Do quickly what you have to do.' 
28τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἐγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ· No one at the table understood what he meant by this. 
29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἐχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. Some supposed that, as Judas was in charge of the common purse, Jesus was telling him to buy what was needed for the festival, or to make some gift to the poor. 
30λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ. Judas, then, received the bread and went out. It was night.
 
31Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· WHEN HE HAD GONE OUT Jesus said, 'Now the Son of Man is glorified, and in him God is glorified.The New Commandment Jn.13.31-35
32[εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself; and he will glorify him now. 
33τεκνία, ἐτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἀρτι. My children, for a little longer I am with you; then you will look for me, and, as I told the Jews, I tell you now, where I am going you cannot come. 
34ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους· καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. I give you a new commandment: love one another; as I have loved you, so you are to love one another. 
35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἐχητε ἐν ἀλλήλοις. If there is this love among you, then all will know that you are my disciples.'
 
36Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὑστερον. Simon Peter said to him, 'Lord, where are you going?' Jesus replied, 'Where I am going you cannot follow me now, but one day you will.'Peter's Denial Foretold Jn.13.36-38 | Mt.26.31-35 | Mk.14.27-31 | Lk.22.31-34
37λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἀρτὶ τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. Peter said, 'Lord, why cannot I follow you now? I will lay down my life for you.' 
38ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἑως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. Jesus answered, 'Will you indeed lay down your life for me? I tell you in very truth, before the cock crows you will have denied me three times,
 
1Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 'Set your troubled hearts at rest. Trust in God always; trust also in me.Jesus the Way to the Father Jn.14.1-14
2ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; There are many dwelling-places in my Father's house; if it were not so I should have told you; for I am going there on purpose to prepare a place for you. 
3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἐρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὁπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. And if I go and prepare a place for you, I shall come again and receive you to myself, so that where I am you may be also; 
4καὶ ὁπου [ἐγὼ] ὑπάγω οἰδατε τὴν ὁδόν. and my way there is known to you.' 
5Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἰδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναὶ; Thomas said, 'Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way?' 
6λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἐρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δῖ ἐμοῦ. Jesus replied, 'I am the way; I am the truth and I am life; no one comes to the Father except by me.
 
7εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε· καὶ ἀπ' ἀρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 'If you knew me you would know my Father too. From now on you do know him; you have seen him.' 
8λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. Philip said to him, 'Lord, show us the Father and we ask no more.' 
9λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἐγνωκάς με, Φίλιππὲ ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρὰ; Jesus answered, 'Have I been all this time with you, Philip, and you still do not know me? Anyone who has seen me has seen the Father. Then how can you say, "Show us the Fathe 
10οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἂ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἐργα αὐτοῦ. Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? I am not myself the source of the words I speak to you: it is the Father who dwells in me doing his own work. 
11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἐργα αὐτὰ πιστεύετε. Believe me when I say that I am in the Father and the Father in me; or else accept the evidence of the deeds themselves. 
12ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἐργα ἂ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι· In truth, in very truth I tell you, he who has faith in me will do what I am doing; and he will do greater things still because I am going to the Father. 
13καὶ ὁ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· Indeed anything you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son. 
14ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω. If you ask anything in my name I will do it.
 
15Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε· 'If you love me you will obey my commands;The Promise of the Spirit Jn.14.15-31
16κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἀλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ, and I will ask the Father, and he will give you another to be your Advocate, who will be with you for ever - 
17τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἐσται. the Spirit of truth. The world cannot receive him, because the world neither sees nor knows him; but you know is him, because he dwells with you and is in you. 
18Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἐρχομαι πρὸς ὑμᾶς. I will not leave you bereft; I am coming back to you. 
19ἐτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε. In a little while the world will see me no longer, but you will see me; because I live, you too will live; 
20ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν. then you will know that I am in my Father, and you in me and I in you. 
21ὁ ἐχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. The man who has received my commands and obeys them - he it is who loves me; and he who loves me will be loved by my Father; and I will love him and disclose myself to him.'
 
22Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; Judas asked him - the other Judas, not Iscariot - 'Lord, what can have happened, that you mean to disclose yourself to us alone and not to the world?' 
23ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιησόμεθα. Jesus replied, 'Anyone who loves me will heed what I say; then my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him; 
24ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἐστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. but he who does not love me does not heed what I say. And the word you hear is not mine: it is the word of the Father who sent me. 
25Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· I have told you all this while I am still here with you; 
26ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἂ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ]. but your Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you everything, and will call to mind all that I have told you.
 
27Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 'Peace is my parting gift to you, my own peace, such as the world cannot give. Set your troubled hearts at rest, and banish your fears. 
28ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ ἐρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἀν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν. You heard me say, "I am going away, and coming back to you." If you loved me you would have been glad to hear that I was going to the Father; for the Father is greater than I. 
29καὶ νῦν εἰρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὁταν γένηται πιστεύσητε. I have told you now, beforehand, so that when it happens you may have faith.
 
30οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν, ἐρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἀρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἐχει οὐδέν, 'I shall not talk much longer with you, for the Prince of this world approaches. He has no rights over me; 
31ἀλλ' ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ, οὑτως ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἀγωμεν ἐντεῦθεν. but the world must be shown that I love the Father, and do exactly as he commands; so up, let us go forward!
 
1Ἐγώ εἰμι ἡ ἀμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. 'I AM THE REAL VINE, and my Father is the gardener.Jesus the True Vine Jn.15.1-17
2πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἰρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. Every barren branch of mine he cuts away; and every fruiting branch he cleans, to make it more fruitful still. 
3ἠδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν· You have already been cleansed by the word that I spoke to you. 
4μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὑτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. Dwell in me, as I in you. No branch can bear fruit by itself, but only if it remains united with the vine; no more can you bear fruit, unless you remain united with me.
 
5ἐγώ εἰμι ἡ ἀμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 'I am the vine, and you the branches. He who dwells in me, as I dwell in him, bears much fruit; for apart from me you can do nothing. 
6ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἐξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. He who does not dwell in me is thrown away like a withered branch. The withered branches are heaped together, thrown on the fire, and burnt.
 
7ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν. 'If you dwell in me, and my words dwell in you, ask what you will, and you shall have it. 
8ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. This is my Father's glory, that you may bear fruit in plenty and so be my disciples. 
9καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. As the Father has loved me, so I have loved you. Dwell in my love. 
10ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. If you heed my commands, you will dwell in my love, as I have heeded my Father's commands and dwell in his love.
 
11Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 'I have spoken thus to you, so that my joy may be in you, and your joy complete. 
12αὑτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς· This is my commandment: love one another, as I have loved you. 
13μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἐχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. There is no greater love than this, that a man should lay down his life for his friends. 
14ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἂ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. You are my friends, if you do what I command you. 
15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἰρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἂ ἠκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. I call you servants no longer; a servant does not know what his master is about. I have called you friends, because I have disclosed to you everything that I heard from my Father. 
16οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἐθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὁ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν. You did not choose me: I chose you. I appointed you to go on and bear fruit, fruit that shall last; so that the Father may give you all that you ask in my name. 
17ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. This is my commandment to you: love one another.
 
18Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 'If the world hates you, it hated me first, as you know well.The World's Hatred Jn.15.18-16.4
19εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἰδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. If you belonged to the world, the world would love its own; but because you do not belong to the world, because I have chosen you out of the world, for that reason the world hates you. 
20μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἐστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τη ρήσουσιν. Remember what I said: "A servant is not greater than his master." As they persecuted me, they will persecute you; they will follow your teaching as little as they have followed mine. 
21ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὀνομά μου, ὅτι οὐκ οἰδασιν τὸν πέμψαντά με. It is on my account that they will treat you thus, because they do not know the One who sent me.
 
22εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἀμαρτίαν οὐκ εἰχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἐχουσιν περὶ τῆς ἀμαρτίας αὐτῶν. 'If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they have no excuse for a their, sin: 
23ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. he who hates me, hates my Father. 
24εἰ τὰ ἐργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἂ οὐδεὶς ἀλλος ἐποίησεν, ἀμαρτίαν οὐκ εἰχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. If I had not worked among them and accomplished what no other man has done, they would not be guilty of sin; but now they have both seen and hated both me and my Father. 
25ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν. However, this text in their Law had to come true: "They hated me without reason."
- They hated me without a cause Jn.15.25 | Ps.35.19 | Ps.69.4
26Ὁταν ἐλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 'But when your Advocate has come, whom I will send you from the Father - the Spirit of truth that issues from the Father - he will bear witness to me. 
27καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε. And you also are my witnesses, because you have been with me from the first.
 
1Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 'I have told you all this to guard you against the breakdown of your faith. 
2ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ' ἐρχεται ὡρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. They will ban you from the synagogue; indeed, the time is coming when anyone who kills you will suppose that he is performing a religious duty. 
3καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἐγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. They will do these things because they do not know either the Father or me. 
4ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὁταν ἐλθῃ ἡ ὡρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ' ὑμῶν ἠμην. I have told you all this so that when the time comes for it to happen you may remember my warning. I did not tell you this at first, because then I was with you;The Work of the Spirit Jn.16.4-15
5νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπάγεις; but now I am going away to him who sent me. None of you asks me "Where are you going?" 
6ἀλλ' ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. Yet you are plunged into grief because of what -I have told you. 
7ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. Nevertheless I tell you the truth: it is for your good that I am leaving you. If I do not go, your Advocate will not come, whereas if I go, I will send him to you. 
8καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἀμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως· When he comes, he will confute the world, and show where wrong and right and judgement lie. 
9περὶ ἀμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· He will convict them of wrong, by their refusal to believe in me; 
10περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· he will convince them that right is on my side, by showing that I go to the Father when I pass from your sight; 
11περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἀρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. and he will convince them of divine judgement, by showing that the Prince of this world stands condemned.
 
12Ἔτι πολλὰ ἐχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἀρτι· 'There is still much that I could say to you, but the burden would be too great for you now. 
13ὁταν δὲ ἐλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὁσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. However, when he comes who is the Spirit of truth, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own authority, but will tell only what he hears; and he will make known to you the things that are coming. 
14ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. He will glorify me, for everything that he makes known to you he will draw from what is mine. 
15πάντα ὁσα ἐχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. All that the Father has is mine, and that is why I said, "Everything that he makes known to you he will draw from what is mine."
 
16Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὀψεσθέ με. 'A LITTLE WHILE, and you see me no more; again a little while, and you will see me.'Sorrow Will Turn into Joy Jn.16.16-24
17εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὀψεσθέ μὲ καί, ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρὰ; Some of his disciples said to one another, 'What does he mean by this: "A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me", and by this: 
18ἐλεγον οὖν, Τί ἐστιν τοῦτο [ὃ λέγει], τὸ μικρόν; οὐκ οἰδαμεν τί λαλεῖ. So they asked, 'What is this "little while" that he speaks of? We do not know what he means.'
 
19ἐγνω [ὁ] Ἰησοῦς ὅτι ἠθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὀψεσθέ μὲ; Jesus knew that they were wanting to question him, and said, 'Are you discussing what I said: "A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me"? 
20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ' ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. In very truth I tell you, you will weep and mourn, but the world will be glad. But though you will be plunged in grief, your grief will be turned to joy. 
21ἡ γυνὴ ὁταν τίκτῃ λύπην ἐχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὡρα αὐτῆς· ὁταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. A woman in labour is in pain because her time has come; but when the child is born she forgets the anguish in her joy that a man has been bom into the world. 
22καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἐχετε· πάλιν δὲ ὀψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἰρει ἀφ' ὑμῶν. So it is with you: for the moment you are sad at heart; but I shall see you again, and then you will be joyful, and no one shall rob you of your joy. 
23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν. When that day comes you will ask nothing of me. In very truth I tell you, if you ask the Father for anything in my name, he will give it you. 
24ἑως ἀρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. So far you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be complete.
 
25Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἐρχεται ὡρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 'Till now I have been using figures of speech; a time is coming when I shall no longer use figures, but tell you of the Father in plain words.I Have Overcome the World Jn.16.25-33
26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν· When that day comes you will make your request in my name, and I do not say that I shall pray to the Father for you, 
27αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον. for the Father loves you himself, because you have loved me and believed that I came from God. 
28ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world again and going to the Father.' 
29Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. His disciples said, 'Why, this is plain speaking; this is no figure of speech. 
30νῦν οἰδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἐχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. We are certain now that you know everything, and do not need to be questioned; because of this we believe that you have come from God.'
 
31ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἄρτι πιστεύετὲ; Jesus answered, 'Do you now believe? 
32ἰδοὺ ἐρχεται ὡρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἑκαστος εἰς τὰ ἰδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστιν. Look, the hour is coming, has indeed already come, when you are all to be scattered, each to his home, leaving me alone. Yet I am not alone, because the Father is with me. 
33ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἐχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἐχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. I have told you all this so that in me you may find peace. In the world you will have trouble. But courage! The victory is mine; I have conquered the world.'
 
1Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὡρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ, AFTER THESE WORDS Jesus looked up to heaven and said:

'Father, the hour has come. Glorify thy Son, that the Son may glorify thee.

The Prayer of Jesus Jn.17.1-26
2καθὼς ἐδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. For thou hast made him sovereign over all mankind, to give eternal life to all whom thou hast given him. 
3αὑτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. This is eternal life: to know thee who alone art truly God, and Jesus Christ whom thou hast sent.
 
4ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἐργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· 'I have glorified thee on earth by completing the work which thou gavest me to do; and now. 
5καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Father, glorify me in thine own presence with the glory which I had with thee before the world began.
 
6Ἐφανέρωσά σου τὸ ὀνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἐδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἐδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. 'I have made thy name known to the men whom thou didst give me out of the world. They were thine, thou gavest them to me, and they have obeyed thy command. 
7νῦν ἐγνωκαν ὅτι πάντα ὁσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν· Now they know that all thy gifts have come to me from thee; 
8ὁτι τὰ ῥήματα ἂ ἐδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἐλαβον καὶ ἐγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. for I have taught them all that I learned from thee, and they have received it: they know with certainty that I came from thee; they have had faith to believe that thou didst send me.
 
9ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν, 'I pray for them; I am not praying for the world but for those whom thou hast given me, because they belong to thee. 
10καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. All that is mine is thine, and what is thine is mine; and through them has my glory shone.
 
11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἐρχομαι. Πάτερ ἀγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν κα θὼς ἡμεῖς. 'I am to stay no longer in the world, but they are still in the world, and I am on my way to thee. Holy Father, protect by the power of thy name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are one. 
12ὅτε ἠμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρω θῇ. When I was with them, I protected by the power of thy name those whom thou hast given me, and kept them safe. Not one of them is lost except the man who must be lost, for Scripture has to be fulfilled.
 
13νῦν δὲ πρὸς σὲ ἐρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἐχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. 'And now I am coming to thee; but while I am still in the world I speak these words, so that they may have my joy within them in full measure. 
14ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. I have delivered thy word to them, and the world hates them is because they are strangers in the world, as I am. 
15οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἀρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. I pray thee, not to take them out of the world, but to keep them from the evil one. 
16ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. They are strangers in the world, as I am. 
17ἀγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. Consecrate them by the truth; thy word is truth. 
18καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· As thou hast sent me into the world, I have sent them into the world, 
19καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἀγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. and for their sake I now consecrate myself, that they too may be consecrated by the truth.
 
20Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, 'But it is not for these alone that I pray, but for those also who through their words put their faith in me; 
21ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. may they all be one: as thou, Father, art in me, and I in thee, so also may they be in us, that the world may believe that thou didst send me. 
22κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἑν, The glory which thou gavest me I have given to them, that they may be one, as we are one; 
23ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἑν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. I in them and thou in me, may they be perfectly one. Then the world will learn that thou didst send me, that thou didst love them as thou didst me.
 
24Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὁπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 'Father, I desire that these men, who are thy gift to me, may be with me where I am, so that they may look upon my glory, which thou hast given me because thou didst love me before the world began. 
25πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἐγνω, ἐγὼ δέ σε ἐγνων, καὶ οὗτοι ἐγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας, O righteous Father, although the world does not know thee, I know thee, and these men know that thou didst send me. 
26καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὀνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. I made thy name known to them, and will make it known, so that the love thou hadst for me may be in them, and I may be in them.'
 
1Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὁπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. AFTER THESE WORDS, Jesus went out with his disciples, and crossed the Kedron ravine. There was a garden there, and he and his disciples went into it.The Betrayal and Arrest of Jesus Jn.18.1-11 | Mt.26.47-56 | Mk.14.43-50 | Lk.22.47-53
2ᾐδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. The place was known to Judas, his betrayer, because Jesus had often met there with his disciples. 
3ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἐρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὁπλων. So Judas took a detachment of soldiers, and police provided by the chief priests and the Pharisees, equipped with lanterns, torches, and weapons, and made his way to the garden. 
4Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ' αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτὲ; Jesus, knowing all that was coming upon him, went out to them and asked, 'Who is it you want?' 
5ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ' αὐτῶν. 'Jesus of Nazareth', they answered. Jesus said, 'I am he.' And there stood Judas the traitor with them. 
6ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐπεσαν χαμαί. When he said, 'I am he', they drew back and fell to the ground. 
7πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τίνα ζητεῖτὲ οἱ δὲ εἶπαν, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. Again Jesus asked, 'Who is it you want?' 'Jesus of Nazareth', they answered. 
8ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἀφετε τούτους ὑπάγειν· Then Jesus said, 'I have told you that I am he. If I am the man you want, let these others go.' 
9ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. (This was to make good his words, 'I have not lost one of those whom thou gavest me.') 
10Σίμων οὖν Πέτρος ἐχων μάχαιραν εἱλκυσεν αὐτὴν καὶ ἐπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὀνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. Thereupon Simon Peter drew the sword he was wearing and struck at the High Priest's servant, cutting off his right ear. (The servant's name was Malchus.) 
11εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό; Jesus said to Peter, 'Sheathe your sword. This is the cup my Father has given me; shall I not drink it?'
 
12Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐδησαν αὐτὸν THE TROOPS with their commander, and the Jewish police, now arrested Jesus and secured him.Jesus before the Council Jn.18.12-14 | Mt.26.57-68 | Mk.14.53-65 | Lk.22.54-55 | Jn.18.19-24
13καὶ ἠγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου· They took him first to Annas. Annas was father-in-law of Caiaphas, the High Priest for that year - 
14ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἑνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. the same Caiaphas who had advised the Jews that it would be to their interest if one man died for the whole people. 
15Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἀλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, Jesus was followed by Simon Peter and another disciple. This disciple, who was acquainted with the High Priest, went with Jesus into the High Priest's courtyard,Peter's Denial of Jesus Jn.18.15-18 | Mt.26.69-75 | Mk.14.66-72 | Lk.22.56-62 | Jn.18.25-27
16ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἐξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἀλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. but Peter halted at the door outside. So the other disciple, the High Priest's acquaintance, went out again and spoke to the woman at the door, and brought Peter in. 
17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτοὺ λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί. The maid on duty at the door said to Peter, 'Are you another of this man's disciples?' 'I am not', he said. 
18εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ' αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. The servants and the police had made a charcoal fire, because it was cold, and were standing round it warming themselves. And Peter too was standing with them, sharing the warmth.
 
19Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. The High Priest questioned Jesus about his disciples and about what he taught.The High Priest Questions Jesus Jn.18.19-24 | Mt.26.59-66 | Mk.14.55-64 | Lk.22.66-71
20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὁπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλης α οὐδέν. Jesus replied, 'I have spoken openly to all the world; I have always taught in synagogue and in the temple, where all Jews congregate; I have said nothing in secret. 
21τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἰδε οὗτοι οἰδασιν ἂ εἶπον ἐγώ. Why question me? Ask my hearers what I told them; they know what I said.' 
22ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἐδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών, Οὑτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; When he said this, one of the police struck him on the face, exclaiming, 'Is that the way to answer the High Priest?' 
23ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρΤύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; Jesus replied, 'If I spoke amiss, state it in evidence; if I spoke well, why strike me?'
 
24ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. So Annas sent him bound to Caiaphas the High Priest.
 
25Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. Meanwhile Peter stood warming himself. The others asked, 'Are you another of his disciples?' But he denied it: 'I am not', he said.Peter Denies Jesus Again Jn.18.25-27 | Mt.26.71-75 | Mk.14.69-72 | Lk.22.58-62
26λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ; One of the High Priest's servants, a relation of the man whose ear Peter had cut off, insisted, 'Did I not see you with him in the garden?' 
27πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. Peter denied again; and just then a cock crew.
 
28Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. FROM CAIAPHAS Jesus was led into the Governor's headquarters. It was now early morning, and the Jews themselves stayed outside the headquarters to avoid defilement, so that they could eat the Passover meal.Jesus before Pilate Jn.18.28-38 | Mt.27.1-2, 11-14 | Mk.15.1-5 | Lk.23.1-5
29ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἐξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε [κατὰ] τοῦ ἀνθρώπου τούτοὺ; So Pilate went out to them and asked, 'What charge do you bring against this man?' 
30ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἀν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 'If he were not a criminal,' they replied, 'we should not have brought him before you.' 
31εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ ἐξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· Pilate said, 'Take him away and try him by your own law.' The Jews answered, 'We are not allowed to put any man to death.' 
32ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἠμελλεν ἀποθνῄσκειν. Thus they ensured the fulfilment of the words by which Jesus had indicated the manner of his death.
 
33Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Pilate then went back into his headquarters and summoned Jesus. 'Are you the king of the Jews?' he asked. 
34ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἀλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; Jesus said, 'Is that your own idea, or have others suggested it to you?' 
35ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμὶ τὸ ἐθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; 'What! am I a Jew?' said Pilate. 'Your own nation and their chief priests have brought you before me. What have you done?' 
36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο [ἀν], ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὺκ ἔστιν ἐντεῦθεν. Jesus replied, 'My kingdom does not belong to this world. If it did, my followers would be fighting to save me from arrest by the Jews. My kingly authority comes from elsewhere.' 
37εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἱν α μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πας ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει νου τῆς φωνῆς. 'You are a king, then?' said Pilate. Jesus answered, '"King" is your word. My task is to bear witness to the truth. For this was I born; for this I came into the world, and all who are not deaf to truth listen to my voice.' 
38λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Τί ἐστιν ἀλήθειὰ; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. Pilate said, 'What is truth?', and with those words went out again to the Jews. 'For my part,' he said, 'I find no case against him. 
39ἐστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἑνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; But you have a custom that I release one prisoner for you at Passover. Would you like me to release the king of the Jews?'Jesus Sentenced to Die Jn.18.39-19.16 | Mt.27.15-26 | Mk.15.6-15 | Lk.23.13-25
40ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες, Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. Again the clamour rose: 'Not him; we want Barabbas!' (Barabbas was a bandit.)
 
1Τότε οὖν ἐλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. Pilate now took Jesus and had him flogged; 
2καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, and the soldiers plaited a crown of thorns and placed it on his head, and robed him in a purple cloak. 
3καὶ ἠρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. Then time after time they came up to him, crying, 'Hail, King of the Jews!', and struck him on the face.
 
4Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἐξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ἀγω ὑμῖν αὐτὸν ἐξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. Once more Pilate came out and said to the Jews, 'Here he is; I am bringing him out to let you know that I find no case against him'; 
5ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἐξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. and Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple cloak. 'Behold the Man!' said Pilate. 
6ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρι σκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. The chief priests and their henchmen saw him and shouted, 'Crucify! crucify!' 'Take him and crucify him yourselves,' said Pilate; 'for my pan I find no case against him.' 
7ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἐχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. The Jews answered, 'We have a law; and by that law he ought to die, because he has claimed to be Son of God.'
 
8Ὅτε οὖν ἠκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, When Pilate heard that, he was more afraid than ever, 
9καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἐδωκεν αὐτῷ. and going back into his headquarters he asked Jesus, 'Where have you come from?' But Jesus gave him no answer. 
10λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἐχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἐχω σταυρῶσαί σὲ; 'Do you refuse to speak to me?' said Pilate. 'Surely you know that I have authority to release you, and I have authority to crucify you?' 
11ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἀνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἀμαρτίαν ἐχει. 'You would have no authority at all over me', Jesus replied, 'if it had not been granted you from above; and therefore the deeper guilt lies with the man who handed me over to you.'
 
12ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. From that moment Pilate tried hard to release him; but the Jews kept shouting, 'If you let this man go, you are no friend to Caesar; any man who claims to be a king is defying Caesar.' 
13Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἠγαγεν ἐξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα. When Pilate heard what they were saying, he brought Jesus out and took his seat on the tribunal at the place known as 'The Pavement' ('Gabbatha' in the language of the Jews). 
14ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὡρα ἦν ὡς ἑκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, ἰδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. It was the eve of Passover, about noon. Pilate said to the Jews, 'Here is your king.' 
15ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι, Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσὼ ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἐχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. They shouted, 'Away with him! Away with him! Crucify him!' 'Crucify your king?' said Pilate. 'We have no king but Caesar', the Jews replied. 
16τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.

Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν·

Then at last, to satisfy them, he handed Jesus over to be crucified.
 
17καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθα, JESUS WAS NOW TAKEN in charge and, carrying his own cross, went out to the Place of the Skull, as it is called (or, in the Jews' language, 'Golgotha'),The Crucifixion of Jesus Jn.19.17-27 | Mt.27.32-44 | Mk.15.21-32 | Lk.23.26-43
18ὁπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἀλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. where they crucified him, and with him two others, one on the right, one on the left, and Jesus between them.
 
19ἐγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον,

IHΣOΥΣ O NΑZΩΡΑIOΣ O ΒΑΣIΛΕΥΣ TΩN IOΥΔΑIΩN.

And Pilate wrote an inscription to be fastened to the cross; it read, 'Jesus of Nazareth King of the Jews.' 
20τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὁπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. This inscription was read by many Jews, because the place where Jesus was crucified was not far from the city, and the inscription was in Hebrew, Latin, and Greek. 
21ἐλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. Then the Jewish chief priests said to Pilate, 'You should not write "King of the Jews"; write, "He claimed to be king of the Jews." ' 
22ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Ὃ γέγραφα, γέγραφα. Pilate replied, 'What I have written, I have written.'
 
23Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἐλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἀραφος, ἐκ τῶν ἀνωθεν ὑφαντὸς δῖ ὁλου. The soldiers, having crucified Jesus, took possession of his clothes, and divided them into four parts, one for each soldier, leaving out the tunic. The tunic was seamless, woven in one piece throughout; 
24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἐσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα,

Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

so they said to one another, 'We must not tear this; let us toss for it'; and thus the text of Scripture came true: 'They shared my garments among them, and cast lots for my clothing.'
 
25εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. That is what the soldiers did. But meanwhile near the cross where Jesus hung stood his mother, with her sister, Mary wife of Clopas, and Mary of Magdala. 
26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἰδε ὁ υἱός σου. Jesus saw his mother, with the disciple whom he loved standing beside her. He said to her, 'Mother, there is your son'; 
27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὡρας ἐλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἰδια. and to the disciple, 'There is your mother'; and from that moment the disciple took her into his home.
 
28Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἠδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει, Διψῶ. After that, Jesus, aware that all had now come to its appointed end, said in fulfilment of Scripture, 'I thirst.'The Death of Jesus Jn.19.28-30 | Mt.27.45-56 | Mk.15.33-41 | Lk.23.44-49
29σκεῦος ἐκειτο ὀξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. A jar stood there full of sour wuae; so they soaked a sponge with the wine, fixed it on a javelin, and held it up to his lips. 
30ὅτε οὖν ἐλαβεν τὸ ὀξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. Having received the wine, he said, 'It is accomplished!' He bowed his head and gave up his spirit.
 
31Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. Because it was the eve of Passover, the Jews were anxious that the bodies should not remain on the cross for the coming Sabbath, since that Sabbath was a day of great solemnity; so they requested Pilate to have the legs broken and the bodies taken down.The Piercing of Jesus' Side Jn.19.31-37
32ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἀλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· The soldiers accordingly came to the first of his fellow-victims and to the second, and broke their legs; 
33ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἠδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, but when they came to Jesus, they found that he was already dead, so they did not break his legs. 
34ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἐνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὑδωρ. But one of the soldiers stabbed his side with a lance, and at once there was a flow of blood and water. 
35καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρΤύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[ς]ητε. This is vouched for by an eyewitness, whose evidence is to be trusted. He knows that he speaks the truth, so that you too may believe; 
36ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. for this happened in fulfilment of the text of Scripture:
'No bone of his shall be broken.'
- Not a bone of him shall be broken Jn.19.36 | Ps.34.20 | Ex.12.46 | Nu.9.12
37καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. And another text says,
'They shall look on him whom they pierced.'
- They shall look on him whom they have pierced Jn.19.37 | Zch.12.10
38Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἀρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρε ψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. AFTER THAT, PILATE was approached by Joseph of Arimathaea, a disciple of Jesus, but a secret disciple for fear of the Jews, who asked to be allowed to remove the body of Jesus. Pilate gave the permission; so Joseph came and took the body away.The Burial of Jesus Jn.19.38-42 | Mt.27.57-61 | Mk.15.42-47 | Lk.23.50-56
39ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα Σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. He was joined by Nicodemus (the man who had first visited Jesus by night), who brought with him a mixture of myrrh and aloes, more than 100 litrai. 
40ἐλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἐθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. They took the body of Jesus and wrapped it, with the spices, in strips of linen cloth according to Jewish burial-customs. 
41ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὁπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος· Now at the place where he had been crucified there was a garden, and in the garden a new tomb, not yet used for burial. 
42ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἐθηκαν τὸν Ἰησοῦν. There, because the tomb was near at hand and it was the eve of the Jewish Sabbath, they laid Jesus.
 
1Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἐρχεται πρωῒ σκοτίας ἐτι οὐσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. EARLY ON THE SUNDAY MORNING, while it was still dark, Mary of Magdala came to the tomb. She saw that the stone had been moved away from the entrance,The Resurrection of Jesus Jn.20.1-10 | Mk.28.1-10 | Mk.16.1-8 | Lk.24.1-12
2τρέχει οὖν καὶ ἐρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἀλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἰδαμεν ποῦ ἐθη καν αὐτόν. and ran to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved. 'They have taken the Lord out of his tomb,' she cried, 'and we do not know where they have laid him.' 
3Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἀλλος μαθητής, καὶ ἠρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. So Peter and the other set out and made their way to the tomb. 
4ἐτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἀλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, They were running side by side, but the other disciple out-ran Peter and reached the tomb first. 
5καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. He peered in and saw the linen wrappings lying there, but did not enter. 
6ἐρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, Then Simon Peter came up, following him, and he went into the tomb. He saw the linen wrappings lying, 
7καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἑνα τόπον. and the napkin which had been over his head, not lying with the wrappings but rolled together in a place by itself. 
8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἀλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν· Then the disciple who had reached the tomb first went in too, and he saw and believed, 
9οὐδέπω γὰρ ᾐδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. until then they had not understood the scriptures, which showed that he must rise from the dead.
 
10ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί. So the disciples went home again; 
11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἐξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἐκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, but Mary stood at the tomb outside, weeping. As she wept, she peered into the tomb;The Appearance of Jesus to Mary Magdalene Jn.22.11-18 | Mk.16.9-11
12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἑνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἑνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὁπου ἐκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. and she saw two angels in white sitting there, one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had lain. 
13καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἐθηκαν αὐτόν. They said to her, 'Why are you weeping?' She answered, 'They have taken my Lord away, and I do not know where they have laid him.' 
14ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾐδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. With these words she turned round and saw Jesus standing there, but did not recognize him. 
15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἐθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐ τὸν ἀρῶ. Jesus said to her, 'Why are you weeping? Who is it you are looking for?' Thinking it was the gardener, she said, 'If it is you, sir, who removed him, tell me where you have laid him, and I will take him away.' 
16λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί, Ραββουνι (ὃ λέγεται Διδάσκαλε.) Jesus said, 'Mary!' She turned to him and said, 'Rabbuni!' (which is Hebrew for 'My Master'). 
17λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μή μου ἀπτου, οὐπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. Jesus said, 'Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers, and tell them that I am now ascending to my Father and your Father, my God and your God.' 
18ἐρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. Mary of Magdala is went to the disciples with her news: 'I have seen the Lord!' she said, and gave them his message.
 
19Οὐσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὁπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐστη εἰς τὸ με σον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. Late that Sunday evening, when the disciples were together behind locked doors, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them. 'Peace be with you!' he said,The Appearance of Jesus to the Disciples Jn.20.19-23 | Mt.28.16-20 | Mk.16.14-18 | Lk.24.36-49 | Ac.1.6-8

Notes:

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Hebrew || English and to the Apocrypha in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.