katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

7

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

John

Reference
1Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἠθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. AFTERWARDS JESUS went about in Galilee. He wished to avoid Judaea because the Jews were looking for a chance to kill him.The Unbelief of Jesus' Brothers Jn.7.1-9
2ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία. As the Jewish Feast of Tabernacles was close at hand, 
3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὑπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν [σοῦ] τὰ ἐργα ἂ ποιεῖς· his brothers said to him, 'You should leave this district and go into Judaea, so that your disciples there may see the great things you are doing. 
4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. Surely no one can hope to be in the public eye if he works in seclusion. If you really are doing such things as these, show yourself to the world.' 
5οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. For even his brothers were not believers in him. 
6λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὐπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἑτοιμος. Jesus said to them, 'The right time for me has not yet come, but any time is right for you. 
7οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἐργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. The world cannot hate you, but it hates me for exposing the wickedness of its ways. 
8ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὐπω πεπλήρωται. Go to the festival yourselves. I am not going up to this festival because the right time for me has not yet come.' 
9ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἐμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. With this answer he stayed behind in Galilee.
 
10Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ [ὡς] ἐν κρυπτῷ. Later, when his brothers had gone to the festival, he went up himself, not publicly, but almost in secret.Jesus at the Feast of Tabernacles Jn.7.10-24
11οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἐλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; The Jews were looking for him at the festival and asking, 'Where is he?', 
12καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν [πολὺς] ἐν τοῖς ὀχλοις· οἱ μὲν ἐλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἀλλοι [δὲ] ἐλεγον, Οὐ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὀχλον. and there was much whispering about him in the crowds. 'He is a good man', said some. 'No,' said others, 'he is leading the people astray.' 
13οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. However, no one talked about him openly, for fear of the Jews.
 
14Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. WHEN THE FESTIVAL was already half over, Jesus went up to the temple and began to teach. 
15ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς; The Jews were astonished: 'How is it', they said, 'that this untrained man has such learning?' 
16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἐστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με· Jesus replied, 'The teaching that I give is not my own; it is the teaching of him who sent me. 
17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ. Whoever has the will to do the will of God shall know whether my teaching comes from him or is merely my own. 
18ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν. Anyone whose teaching is merely his own, aims at honour for himself. But if a man aims at the honour of him who sent him he is sincere, and there is nothing false in him.
 
19οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναὶ 'Did not Moses give you the Law? Yet you all break it. Why are you trying to kill me?' 
20ἀπεκρίθη ὁ ὀχλος, Δαιμόνιον ἐχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναὶ; The crowd answered, 'You are possessed! Who wants to kill you?' 
21ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἐργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. Jesus replied, 'Once only have I done work on the Sabbath, and you are all taken aback. 
22διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν - οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων - καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. But consider: Moses gave you the law of circumcision (not that it originated with Moses but with the patriarchs) and you circumcise on the Sabbath. 
23εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὁλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; Well then, if a child is circumcised on the Sabbath to avoid breaking the Law of Moses, why are you indignant with me for giving health on the Sabbath to the whole of a man's body? 
24μὴ κρίνετε κατ' ὀψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Do not judge superficially, but be just in your judgements.'
 
25Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναὶ; At this some of the people of Jerusalem began to say, 'Is not this the man they want to put to death?Is This the Christ? Jn.7.25-31
26καὶ ἰδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἐγνωσαν οἱ ἀρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; And here he is, speaking openly, and they have not a word to say to him. Can it be that our rulers have actually decided that this is the Messiah? 
27ἀλλὰ τοῦτον οἰδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὁταν ἐρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. And yet we know where this man comes from, but when the Messiah appears no one is to know where he comes from.' 
28ἐκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἰδατε καὶ οἰδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς ο ὐκ οἰδατε· Thereupon Jesus cried aloud as he taught in the temple, 'No doubt you know me; no doubt you know where I come from. Yet I have not come of my own accord. I was sent by the One who truly is, and him you do not know. 
29ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ' αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. I know him because I come from him and he it is who sent me.' 
30Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὐπω ἐληλύθει ἡ ὡρα αὐτοῦ. At this they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his appointed hour had not yet come. 
31Ἐκ τοῦ ὀχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεγον, Ὁ Χριστὸς ὁταν ἐλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; Yet among the people many believed in him. 'When the Messiah comes,' they said, 'is it likely that he will perform more signs than this man?'
 
32Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὀχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. The Pharisees overheard these mutterings of the people about him, so the chief priests and the Pharisees sent temple police to arrest him.Officers Sent to Arrest Jesus Jn.7.32-36
33εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, ἐτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. Then Jesus said, 'For a little longer I shall be with you; then I am going away to him who sent me. 
34ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. You will look for me, but you will not find me. Where I am, you cannot come.' 
35εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; So the Jews said to one another, 'Where does he intend to go, that we should not be able to find him? Will he go to the Dispersion among the Greeks, and teach the Greeks?Rivers of Living Water Jn.7.35-39
36τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; What did he mean by saying, "You will look for me, but you will not find me. Where I am, you cannot come"?'

[Some manuscripts here insert the passage about the woman taken in adultery: (see John 7.53-8.11).]

 
37Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ON THE LAST and greatest day of the festival Jesus stood and cried aloud, 'If anyone is thirsty let him come to me, 
38ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὑδατος ζῶντος. whoever believes in me, let him drink.' As Scripture says, 'Streams of living water shall flow out from within him.' 
39τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἐμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὐπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. He was speaking of the Spirit which believers in him would receive later, for the Spirit had not yet been given, because Jesus had not yet been glorified.
 
40Ἐκ τοῦ ὀχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· On hearing this some of the people said, 'This must certainly be the expected prophet.'Division among the People Jn.7.40-44
41ἀλλοι ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἐλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἐρχεταὶ; Others said, 'This is the Messiah.' Others again, 'Surely the Messiah is not to come from Galilee? 
42οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὁπου ἦν Δαυίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; Does not Scripture say that the Messiah is to be of the family of David, from David's village of Bethlehem?' 
43σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὀχλῳ δῖ αὐτόν. Thus he caused a split among the people. 
44τινὲς δὲ ἠθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας. Some were for seizing him, but no one laid hands on him.
 
45Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; The temple police came back to the chief priests and Pharisees, who asked, 'Why have you not brought him?'The Unbelief of Those in Authority Jn.7.45-52
46ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὑτως ἄνθρωπος. 'No man', they answered, 'ever spoke as this man speaks.' 
47ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθὲ; The Pharisees retorted, 'Have you too been misled? 
48μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; Is there a single one of our rulers who has believed in him, or of the Pharisees? 
49ἀλλὰ ὁ ὀχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν. As for this rabble, which cares nothing for the Law, a curse is on them.' 
50λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν, Then one of their number, Nicodemus (the man who had once visited Jesus), intervened. 
51Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 'Does our law', he asked them, 'permit us to pass judgement on a man unless we have first given him a hearing and learned the facts?' 
52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἰδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται. 'Are you a Galilean too?' they retorted. 'Study the scriptures and you will find that prophets do not come from Galilee.'

[Some manuscripts here insert the passage 7.53-8.11]

 
53[[Καὶ ἐπορεύθησαν ἑκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, AND THEY WENT each to his home,The Woman Caught in Adultery Jn.7.53-8.11
      << | John: 7 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.