katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

23

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

Reference
1Καὶ ἀναστὰν ἀπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἠγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. With that the whole assembly rose, and they brought him before Pilate.Jesus Brought Before Pilate Lk.23.1-5 | Mt.27.1-14 | Mk.15.1-5 | Jn.18.28-38
2ἠρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, Τοῦτον εὑραμεν διαστρέφοντα τὸ ἐθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. They opened the case against him by saying, 'We found this man subverting our nation, opposing the payment of taxes to Caesar, and claiming to be Messiah, a king.' 
3ὁ δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἐφη, Σὺ λέγεις. Pilate asked him, 'Are you the king of the Jews?' He replied, 'The words are yours.' 
4ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὀχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἰτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. Pilate then said to the chief priests and the crowd, 'I find no case for this man to answer.' 
5οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ' ὁλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἑως ὧδε. But they insisted: 'His teaching is causing disaffection among the people all through Judaea. It started from Galilee and has spread as far as this city.'
 
6Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν· When Pilate heard this, he asked if the man was a Galilean,Jesus before Herod Lk.23.6-12
7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὀντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. and on learning that he belonged to Herod's jurisdiction he remitted the case to him, for Herod was also in Jerusalem at that time. 
8ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἠλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον. When Herod saw Jesus he was greatly pleased; having heard about him, he had long been wanting to see him, and had been hoping to see some miracle performed by him. 
9ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. He questioned him at some length without getting any reply; 
10εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. but the chief priests and lawyers appeared and pressed the case against him vigorously. 
11ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. Then Herod and his troops treated him with contempt and ridicule, and sent him back to Pilate dressed in a gorgeous robe. 
12ἐγένοντο δὲ φίλοι ὁ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἐχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς. That same day Herod and Pilate became friends: till then there had been a standing feud between them.
 
13Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἀρχοντας καὶ τὸν λαὸν Pilate now called together the chief priests, councillors, and people,Jesus Sentenced to Die Lk.23.13-25 | Mt.27.15-26 | Mk.15.6-15 | Jn.18.39-19.16
14εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἰτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ, and said to them, 'You brought this man before me on a charge of subversion. But, as you see, I have myself examined him in your presence and found nothing in him to support your charges. 
15ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἀξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. No is more did Herod, for he has referred him back to us. Clearly he has done nothing to deserve death. 
16παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. I therefore propose to let him off with a flogging.' 
17 ἀνάγκην δὲ εῖχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. Some manuscripts read: At festival time he was obliged to release one person for them; 18 and now ... 
18ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν· But there is was a general outcry, 'Away with him! Give us Barabbas.' 
19ὁστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. (This man had been put in prison for a rising that had taken place in the city, and for murder.) 
20πάλιν δὲ ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν· Pilate addressed them again, in his desire to release Jesus, 
21οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες, Σταύρου, σταύρου αὐτόν. but they shouted back, 'Crucify him, crucify him!' 
22ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς,Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἰτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. For the third time he spoke to them: 'Why, what wrong has he done? I have not found him guilty of any capital offence. I will therefore let him off with a flogging.' 
23οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. But they insisted on their demand, shouting that Jesus should be crucified. Their shouts prevailed 
24καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἰτημα αὐτῶν· and Pilate decided that they should have their way. 
25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. He released the man they asked for, the man who had been put in prison for insurrection and murder, and gave Jesus up to their will.
 
26Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὀπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. AS THEY LED HIM AWAY to execution they seized upon a man called Simon, from Cyrene, on his way in from the country, put the cross on his back, and made him walk behind Jesus carrying it.
The Crucifixion of Jesus Lk.23.26-43 | Mt.27.32-44 | Mk.15.21-32 | Jn.19.17-27
27Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. Great numbers of people followed, many women among them, who mourned and lamented over him. 
28στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ· πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, Jesus turned to them and said, 'Daughters of Jerusalem, do not weep for me; no, weep for yourselves and your children. 
29ὁτι ἰδοὺ ἐρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθρεψαν. For the days are surely coming when they will say, "Happy are the barren, the wombs that never bore a child, the breasts that never fed one." 
30τότε ἀρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν,
Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς,
καὶ τοῖς βουνοῖς,
καλύψατε ἡμᾶς·
Then they will start saying to the mountains, "Fall on us", and to the hills, "Cover us."- Then they will begin to say to the mountains Lk.23.30 | Hs.10.8
31ὁτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηταὶ; For if these things are done when the wood is green, what will happen when it is dry?'
 
32Ἤγοντο δὲ καὶ ἑτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. There were two others with him, criminals who were being led away to execution; 
33καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. and when they reached the place called The Skull, they crucified him there, and the criminals with him, one on his right and the other on his left. 
34[[ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐλεγεν, Πάτερ, ἀφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἰδασιν τί ποιοῦσιν.]] διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους. Jesus said, 'Father, forgive them; they do not know what they are doing.'

They divided his clothes among them by casting lots.

- Father, forgive them Lk.23.34 | Is.53.12 | Ps.22.18
35καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἀρχοντες λέγοντες, Ἄλλους ἐσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. The people stood looking on, and their rulers jeered at him: 'He saved others: now let him save himself, if this is God's Anointed, his Chosen.'- scoffed at him, saying, He saved others Lk.23.35 | Ps.22.7
36ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὀξος προσφέροντες αὐτῷ The soldiers joined in the mockery and came forward offering him their sour wine. 
37καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 'If you are the king of the Jews,' they said, 'save yourself.' 
38ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ,

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

There was an inscription above his head which ran: 'This is the king of the Jews.'
 
39Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων, Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. One of the criminals who hung there with him taunted him: 'Are not you the Messiah? Save yourself, and us.' 
40ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἐφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; But the other answered sharply, 'Have you no fear of God? You are under the same sentence as he. 
41καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἀξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἀτοπον ἐπραξεν. For us it is plain justice; we are paying the price for our misdeeds; but this man has done nothing wrong.' 
42καὶ ἐλεγεν, Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὁταν ἐλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου. And he said, 'Jesus, remember me when you come to your throne.' 
43καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἐσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. He answered, 'I tell you this: today you shall be with me in Paradise.'
 
44Καὶ ἦν ἠδη ὡσεὶ ὡρα ἑκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ' ὁλην τὴν γῆν ἑως ὡρας ἐνάτης By now it was about midday and there came a darkness over the whole land, which lasted until three in the afternoon; the sun was in eclipse.The Death of Jesus Lk.23.44-49 | Mt.27.45-56 | Mk.15.33-41 | Jn.19.28-30
45τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. And the curtain of the temple was torn in two. 
46καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. Then Jesus gave a loud cry and said, 'Father, into thy hands I commit my spirit'; and with these words he died.- Father, into thy hands I commit my spirit! Lk.23.46 | Ps.31.5
47Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. The centurion saw it all, and gave praise to God. 'Beyond all doubt', he said, 'this man was innocent.'
 
48καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὀχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. The crowd who had assembled for the spectacle, when they saw what had happened, went home beating their breasts.
 
49εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. HIS FRIENDS had all been standing at a distance; the women who had accompanied him from Galilee stood with them and watched it all.
 
50Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων [καὶ] ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος Now there was a man called Joseph, a member of so the Council, a good, upright man,The Burial of Jesus Lk.23.50-56 | Mt.27.57-61 | Mk.15.42-47 | Jn.19.38-42
51- οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν - ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, who had dissented from their policy and the action they had taken. He came from the Jewish town of Arimathaea, and he was one who looked forward to the kingdom of God. 
52οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, This man now approached Pilate and asked for the body of Jesus. 
53καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἐθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὐπω κείμενος. Taking it down from the cross, he wrapped it in a linen sheet, and laid it in a tomb cut out of the rock, in which no one had been laid before. 
54καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. It was Friday, and the Sabbath was about to begin.
 
55Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἱτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, The women who had accompanied him from Galilee followed; they took note of the tomb and observed how his body was laid. 
56ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Then they went home and prepared spices and perfumes; and on the Sabbath they rested in obedience to the commandment. 
      << | Luke: 23 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.