katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

20

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

Reference
1Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, ONE DAY, as he was teaching the people in the temple and telling them the good news, the priests and lawyers, and the elders with them, came upon him and accosted him.The Authority of Jesus Questioned Lk.20.1-8 | Mt.21.23-27 | Mk.11.27-33
2καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην. 'Tell us', they said, 'by what authority you are acting like this; who gave you this authority?' 
3ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἰπατέ μοι· He answered them, 'I have a question to ask you too: tell me, 
4Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; was the baptism of John from God or from men?' 
5οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἰπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; This set them arguing among themselves: 'If we say, "from God", he will say, "Why did you not believe him?" 
6ἐὰν δὲ εἰπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἀπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι. And if we say, "from men", the people will all stone us, for they are convinced that John was a prophet.' 
7καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. So they replied that they could not tell. 
8καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. And Jesus said to them, 'Neither will I tell you by what authority I act.'
 
9Ἢρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς. He went on to tell the people this parable: 'A man planted a vineyard, let it out to vine-growers, and went abroad for a long time.The Parable of the Vineyard and the Tenants Lk.20.9-19 | Mt.21.33-46 | Mk.12.1-12 | Is.5.1
10καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. When the season came, he sent a servant to the tenants to collect from them his share of the produce; but the tenants thrashed him and sent him away empty-handed. 
11καὶ προσέθετο ἑτερον πέμψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. He tried again and sent a second servant; but he also was thrashed, outrageously treated, and sent away empty-handed. 
12καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι· οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. He tried once more with a third; this one too they wounded and flung out. 
13εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσὼ πέμψω; τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν· ἰσως τοῦτον ἐντραπήσονται. Then the owner of the vineyard said, "What am I to do? I will send my own dear son; perhaps they will respect him." 
14ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. But when the tenants saw him they talked it over together. "This is the heir," they said; "let us kill him so that the property may come to us." 
15καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἐξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; So they flung him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? 
16ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἀλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο. He will come and put these tenants to death and let the vineyard to others.'
 
17ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο·

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίασ;

When they heard this, they said, 'God forbid!' But he looked straight at them and said, 'Then what does this text of Scripture mean: "The stone which the builders rejected has become the main corner-stone"?- The very stone which the builders rejected Lk.20.17-18 | Ps.118.22
18πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. Any man who falls on that stone will be dashed to pieces; and if it falls on a man he will be crushed by it.'
 
19Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἐγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. The lawyers and chief priests wanted to lay hands on him there and then, for they saw that this parable was aimed at them; but they were afraid of the people. 
20Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὡστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόν ος. So they watched their opportunity and sent secret agents in the guise of honest men, to seize upon some word of his as a pretext for handing him over to the authority and jurisdiction of the Governor.Paying Taxes to Caesar Lk.20.20-26 | Mt.22.15-22 | Mk.12.13-17
21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἰδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· They put a question to him: 'Master,' they said, 'we know that what you speak and teach is sound; you pay deference to no one, but teach in all honesty the way of life that God requires. 
22ἐξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὒ; Are we or are we not permitted to pay taxes to the Roman Emperor?' 
23κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς, He saw through their trick and said, 'Show me a silver piece. 
24Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἐχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, Καίσαρος. Whose head does it bear, and whose inscription?' 'Caesar's', they replied.The Denouncing of the Scribes Lk.20.45-47 | Mt.23.1-36 | Mk.12.38-40 | Lk.11.37-54
25ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 'Very well then,' he said, 'pay Caesar what is due to Caesar, and pay God what is due to God.' 
26καὶ οὐκ ἰσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. Thus their attempt to catch him out in public failed, and, astonished by his reply, they fell silent.
 
27Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ [ἀντι]λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν Then some Sadducees came forward. They are the people who deny that there is a resurrection. Their question was this:The Question about the Resurrection Lk.20.27-40 | Mt.22.23-33 | Mk.12.18-27
28λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἐγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἐχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 'Master, Moses laid it down for us that if there are brothers, and one dies leaving a wife but no child, then the next should marry the widow and carry on his brother's family. 
29ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἀτεκνος· Now, there were seven brothers: the first took a wife and died childless; 
30καὶ ὁ δεύτερος then the second married her, 
31καὶ ὁ τρίτος ἐλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. then the third. In this way the seven of them died leaving no children. 
32ὑστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. Afterwards the woman also died. 
33ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἐσχον αὐτὴν γυναῖκα. At the resurrection whose wife is she to be, since all seven had married her?' 
34καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, Jesus said to them, 'The men and women of this world marry; 
35οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὐτε γαμοῦσιν οὐτε γαμίζονται· but those who have been judged worthy of a place in the other world and of the resurrection from the dead, do not marry, 
36οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἐτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. for they are not subject to death any longer. They are like angels; they are sons of God, because they share in the resurrection. 
37ὁτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ· That the dead are raised to life again is shown by Moses himself in the story of the burning bush, when he calls the Lord, "the God of Abraham, Isaac, and Jacob".- even Moses showed, in the passage about the bush Lk.20.37 | Ex.3.2-6
38θεὸς δὲ οὐκ ἐστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. God is not God of the dead but of the living; for him all are alive.'
 
39ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας· At this some of the lawyers said, 'Well spoken, Master.' 
40οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. For there was no further question that they ventured to put to him.
 
41Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν; He said to them, 'How can they say that the Messiah is son of David?The Question about David's Son Lk.20.41-44 | Mt.22.41-46 | Mk.12.35-37
42αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν,

Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου,
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

For David himself says in the Book of Psalms: "The Lord said to my Lord, 'Sit at my right hand- The Lord said to my Lord Lk.20.42-44 | Ps.110.1
43ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. until I make your enemies your footstool.' " 
44Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν; Thus David calls him "Lord"; how then can he be David's son?'
 
45Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ], In the hearing of all the people Jesus said to his disciples: 
46Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις , 'Beware of the lawyers who love to walk up and down in long robes, and have a great liking for respectful greetings in the street, the chief seats in our synagogues, and places of honour at feasts. 
47οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. These are the men who eat up the property of widows, while they say long prayers for appearance' sake; and they will receive the severest sentence.'
 
      << | Luke: 20 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.