katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

19

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

Reference
1Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ. Entering Jericho he made his way through the city.Jesus and Zachaeus Lk.19.1-10
2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος. There was a man there named Zacchaeus; he was superintendent of taxes and very rich. 
3καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὀχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. He was eager to see what Jesus looked like; but, being a little man, he could not see him for the crowd. 
4καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἐμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἰδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἠμελλεν διέρχεσθαι. So he ran on ahead and climbed a sycamore-tree in order to see him, for he was to pass that way. 
5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἰκῳ σου δεῖ με μεῖναι. When Jesus came to the place, he looked up and said, 'Zacchaeus, be quick and come down; I must come and stay with you today.' 
6καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. He climbed down as fast as he could and welcomed him gladly. 
7καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἀμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. At this there was a general murmur of disapproval. 'He has gone in', they said, 'to be the guest of a sinner.' 
8σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἰ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. But Zacchaeus stood there and said to the Lord, 'Here and now, sir, I give half my possessions to charity; and if I have cheated anyone, I am ready to repay him four times over.' 
9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἰκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· Jesus said to him, 'Salvation has come to this house today! - for this man too is a son of Abraham, 
10ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. and the Son of Man has come to seek and save what is lost.' 
11Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. While they were listening to this, he went on to tell them a parable, because he was now close to Jerusalem and they thought the reign of God might dawn at any moment.The Parable of the Ten Pounds Lk.19.11-27 | Mt.25.14-30
12εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. He said, 'A man of noble birth went on a long journey abroad, to be appointed king and then return. 
13καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἐδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἐρχομαι. But first he called ten of his servants and gave them a pound each, saying, "Trade with this while I am away." 
14οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς. His fellow-citizens hated him, and they sent a delegation on his heels to say, "We do not want this man as our king." 
15Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. However, back he came as king, and sent for the servants to whom he had given the money, to see what profit each had made. 
16παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. The first came and said, "Your pound, sir, has made ten more." 
17καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἰσθι ἐξουσίαν ἐχων ἐπάνω δέκα πόλεων. "Well done," he replied; "you are a good servant. You have shown yourself trustworthy in a very small matter, and you shall have charge of ten cities." 
18καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων, Ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. The second came and said, "Your pound, sir, has made five more"; 
19εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. and he also was told, "You too, take charge of five cities." 
20καὶ ὁ ἑτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ· The third came and said, "Here is your pound, sir; I kept it put away in a handkerchief. 
21ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἰρεις ὃ οὐκ ἐθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἐσπειρας. I was afraid of you, because you are a hard man: you draw out what you never put in and reap what you did not sow." 
22λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾐδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἰρων ὃ οὐκ ἐθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἐσπειρὰ "You rascal!" he replied; "I will judge you by your own words. You knew, did you, that I am a hard man, that I draw out what I never put in, and reap what I did not sow? 
23καὶ διὰ τί οὐκ ἐδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἐπραξα. Then why did you not put my money on deposit, and I could have claimed it with interest when I came back?" 
24καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ' αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἐχοντι Turning to his attendants he said, "Take the pound from him and give it to the man with ten." 
25[- καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἐχει δέκα μνᾶς]. "But, sir," they replied, "he has ten already." 
26λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἐχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἐχοντος καὶ ὃ ἐχει ἀρθήσεται. "I tell you," he went on, "the man who has will always be given more; but the man who has not will forfeit even what he has. 
27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἐμπροσθέν μου. But as for those enemies of mine who did not want me for their king, bring them here and slaughter them in my presence." '
 
28Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἐμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. WITH THAT JESUS WENT FORWARD and began the ascent to Jerusalem.The Triumphal Entry into Jerusalem Lk.19.28-38 | Mt.21.1-11 | Mk.11.1-11 | Jn.12.12-19
29Καὶ ἐγένετο ὡς ἠγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν] πρὸς τὸ ὀρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν As he approached Bethphage and Bethany at the hill called Olivet, he sent two of the disciples with these instructions: 
30λέγων, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 'Go to the village opposite; as you enter it you will find tethered there a colt which no one has yet ridden. 
31καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετὲ οὑτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἐχει. Untie it and bring it here. If anyone asks why you are untying it, say, "Our Master needs it."' 
32ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. The two went on their errand and found it as he had told them; 
33λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον; and while they were untying the colt, its owners asked, 'Why are you untying that colt?' 
34οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἐχει. They answered, 'The Master needs it.'
 
35καὶ ἠγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν. So they brought the colt to Jesus.

Then they threw their cloaks on the colt, for Jesus to mount,

 
36πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. and they carpeted the road with them as he went on his way. 
37Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἠδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὀρους τῶν Ἐλαιῶν ἠρξαντο ἀπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμε ων, And now, as he approached the descent from the Mount of Olives, the whole company of his disciples in their joy began to sing aloud the praises of God for all the things they had seen:
 
38λέγοντες,

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου·
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη
καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.

'Blessings on him who comes as king in the name of the Lord!
Peace in heaven, glory in highest heaven!'
- Blessed is the King Lk.19.38 | Ps.118.26
39καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὀχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. Some Pharisees who were in the crowd said to him, 'Master, reprimand your disciples.' 
40καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. He answered, 'I tell you, if my disciples keep silence the stones will shout aloud.' 
41Καὶ ὡς ἠγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἐκλαυσεν ἐπ' αὐτήν, When he came in sight of the city, he wept over it 
42λέγων ὅτι Εἰ ἐγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην - νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. and said, 'If only you had known, on this great day, the way that leads to peace! But no; it is hidden from your sight. 
43ὁτι ἡξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, For a time will come upon you, when your enemies will set up siege-works against you; they will encircle you and hem you in at every point; 
44καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ' ὧν οὐκ ἐγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. they will bring you to the ground, you and your children within your walls, and not leave you one stone standing on another, because you did not recognize God's moment when it came.'
 
45Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἠρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας, Then he went into the temple and began driving out the traders, with these words:The Cleansing of the Temple Lk.19.45-48 | Mt.21.12-17 | Mk.11.15-19 | Jn.2.13-22
46λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται,

Kαὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς,
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

'Scripture says, "My house shall be a house of prayer", but you have made it a robbers' cave.'
- My house shall be a house of prayer Lk.19.46 | Is.56.7 | Jr.7.11
47Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ· Day by day he taught in the temple. And the chief priests and lawyers were bent on making an end of him, with the support of the leading citizens, 
48καὶ οὐχ εὑρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἀπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. but found they were helpless, because the people all hung upon his words.
 
      << | Luke: 19 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.