katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

10

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

Reference
1Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο], καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἠμελλεν αὐτὸς ἐρχεσθα ι. After this the Lord appointed a further seventy-two and sent them on ahead in pairs to every town and place he was going to visit himself.The Mission of the Seventy Two Lk.10.1-12
2ἐλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὁπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. He said to them: 'The crop is heavy, but labourers are scarce; you must therefore beg the owner to send labourers to harvest his crop. Be on your way. 
3ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἀρνας ἐν μέσῳ λύκων. And look, I am sending you like lambs among wolves. 
4μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. Carry no purse or pack, and travel barefoot. Exchange no greetings on the road. 
5εἰς ἣν δ' ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἰκῳ τούτῳ. When you go into a house, let your first words be, "Peace to this house." 
6καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ' αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει. If there is a man of peace there, your peace will rest upon him; if not, it will return and rest upon you. 
7ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ' αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. Stay in that one house, sharing their food and drink; for the worker earns his pay. 
8καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, Do not move from house to house. When you come into a town and they make you welcome, eat the food provided for you; 
9καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. heal the sick there, and say, "The kingdom of God has come close to you." 
10εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἰπατε, When you enter a town and they do not make you welcome, go out into its streets and say, 
11Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. "The very dust of your town that clings to our feet we wipe off to your shame. 
12λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἐσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Only take note of this: the kingdom of God has come close." I tell you, it will be more bearable for Sodom on the great Day than for that town.
 
13Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. Alas for you, Chorazin! Alas for you, Bethsaida! If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented - long ago, sitting in sackcloth and ashes.Woes to Unrepentant Cities Lk.10.13-16 | Mt.11.20-24
14πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἐσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. But it will be more bearable for Tyre and Sidon at the Judgement than for you. 
15καὶ σύ, Καφαρναούμ,

μὴ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
ἕως τοῦ ᾅδου καταβιβασθήσῃ.

And as for you, Capernaum, will you be exalted to the skies? No, brought down to the depths!
- will you be exalted to heaven? Lk.10.15 | Is.14.13-15
16Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. 'Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the One who sent me.'
 
17Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. The seventy-two came back jubilant. 'In your name, is Lord,' they said, 'even the devils submit to us.'The Return of the Seventy Two Lk.10.17-20
18εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. He replied, 'I watched how Satan fell, like lightning, out of the sky. 
19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὀφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. And now you see that I have given you the power to tread underfoot snakes and scorpions and all the forces of the enemy, and nothing will ever harm you. 
20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Nevertheless, what you should rejoice over is not that the spirits submit to you, but that your names are enrolled in heaven.'
 
21Ἐν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ ἠγαλλιάσατο [ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἀγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίος· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. At that moment Jesus exulted in the Holy Spirit and said, 'I thank thee. Father, Lord of heaven and earth, for hiding these things from the learned and wise, and revealing them to the simple. Yes, Father, such was thy choice.'The Rejoicing of Jesus Mt.10.21-24 | Mt.11.25-27 | Mt.13.16-17
22Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι . Then turning to his disciples he said, 'Everything is entrusted to me by my Father; and no one knows who the Son is but the Father, or who the Father is but the Son, and those to whom the Son may choose to reveal him.'
 
23Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἂ βλέπετε. Turning to his disciples in private he said, 'Happy the eyes that see what you are seeing! 
24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἂ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἂ ἀκούετε καὶ οὐκ ἠκουσαν. I tell you, many prophets and kings wished to see what you now see, yet never saw it; to hear what you hear, yet never heard it.'
 
25Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσὼ; ON ONE OCCASION a lawyer came forward to put this test question to him: 'Master, what must I do to inherit eternal life?'The Good Samaritan Lk.10.25-37
26ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπταὶ πῶς ἀναγινώσκεις; Jesus said, 'What is written in the Law? What is your reading of it?' 
27ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. He replied, 'Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind; and your neighbour as yourself.'- You shall love the Lord your God Lk.10.27 | Dt.6.5
28εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 'That is the right answer,' said Jesus; 'do that and you will live.'
 
29ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον; But he wanted to vindicate himself, so he said to Jesus, 'And who is my neighbour?' 
30ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθα νῆ. Jesus replied, 'A man was on his way from Jerusalem down to Jericho when he fell in with robbers, who stripped him, beat him, and went off leaving him half dead. 
31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· It so happened that a priest was going down by the same road; but when he saw him, he went past on the other side. 
32ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης [γενόμενος] κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. So too a Levite came to the place, and when he saw him went past on the other side. 
33Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, But a Samaritan who was making the journey came upon him, and when he saw him was moved to pity. 
34καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἐλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἰδιον κτῆνος ἠγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. He went up and bandaged his wounds, bathing them with oil and wine. Then he lifted him on to his own beast, brought him to an inn, and looked after him there. 
35καὶ ἐπὶ τὴν αὐριον ἐκβαλὼν ἐδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὁ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. Next day he produced two silver pieces and gave them to the innkeeper, and said, "Look after him; and if you spend any more, I will repay you on my way back." 
36τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; Which of these three do you think was neighbour to the man who fell into the hands of the robbers?' 
37ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἐλεος μετ' αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. He answered, 'The one who showed him kindness.' Jesus said, 'Go and do as he did.'
 
38Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν. While they were on their way Jesus came to a village where a woman named Martha made him welcome in her home.Visiting Martha and Mary Lk.10.38-42
39καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἠκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. She had a sister, Mary, who seated herself at the Lord's feet and stayed there listening to his words. 
40ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Now Martha was distracted by her many tasks, so she came to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to get on with the work by myself? Tell her to come and lend a hand.' 
41ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, But the Lord answered, 'Martha, Martha, you are fretting and fussing about so many things; 
42ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἡτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. but one thing is necessary. The part that Mary has chosen is best; and it shall not be taken away from her.'
 
      << | Luke: 10 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.