katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

6

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Reference
1Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἐρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. He left that place and went to his home town accompanied by his disciples. The Rejection of Jesus at Nazareth Mk.6.1-6 | Mt.13.53-58 | Lk.4.16-30
2καὶ γενομένου σαββάτου ἠρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοι αῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνωνται; When the Sabbath came he began to teach in the synagogue; and the large congregation who heard him were amazed and said, 'Where does he get it from?', and, 'What wisdom is this that has been given him?', and, 'How does he work such miracles? 
3οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζον το ἐν αὐτῷ. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judas and Simon?  
4καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἐστιν προφήτης ἀτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. And are not his sisters here with us?' So they fell foul of him. Jesus said to them, 'A prophet will always be held in honour except in his home town, and among his kinsmen and family.' 
5καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν· He could work no miracle there, except that he put his hands on a few sick people and healed them;  
6καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. and he was taken aback by their want of faith.

ON ONE OF HIS TEACHING JOURNEYS round the villages

 
7καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἠρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων· he summoned the Twelve and sent them out in pairs on a mission.The mission of the Twelve Mk.6.7-13 | Mt.10.5-15 | Lk.9.1-6
8καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἰρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἀρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, He gave them authority over unclean spirits, and instructed them to take nothing for the journey beyond a stick: no bread, no pack, no money in their belts. 
9ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας. They might wear sandals, but not a second coat.  
10καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἑως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 'When you are admitted to a house', he added, 'stay there until you leave those parts.  
11καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. At any place where they will not receive you or listen to you, shake the dust off your feet as you leave, as a warning to them.'  
12Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, So they set out and called publicly for repentance.  
13καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἠλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. They drove out many devils, and many sick people they anointed with oil and cured.
 
14Καὶ ἠκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὀνομα αὐτοῦ, καὶ ἐλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐ τῷ. Now King Herod heard of it, for the fame of Jesus had spread; and people were saying, 'John the Baptist has been raised to life, and that is why these miraculous powers are at work in him.'The Death of John the Baptist Mk.6.14-29 | Mt.14.1-12 | Lk.9.7-9
15ἀλλοι δὲ ἐλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἀλλοι δὲ ἐλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν. Others said, 'It is Elijah.' Others again, 'He is a prophet like one of the old prophets.'  
16ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης ἐλεγεν, Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ἠγέρθη. But Herod, when he heard of it, said, 'This is John, whom I beheaded, raised from the dead.'
 
17Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἐδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν· For this same Herod had sent and arrested John and put him in prison at the instance of his brother Philip's wife, Herodias, whom he had marrie d. 
18ἐλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἐξεστίν σοι ἐχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. John is had told Herod, 'You have no right to your brother's wife.'  
19ἡ δὲ ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἠθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο· Thus Herodias nursed a grudge against him and would willingly have killed him, but she could not;  
20ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἀνδρα δίκαιον καὶ ἀγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἠκουεν. for Herod went in awe of John, knowing him to be a good and holy man; so he kept him in custody. He liked to listen to him, although the listening left him greatly perplexed.
 
21Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, Herodias found her opportunity when Herod on his birthday gave a banquet to his chief officials and commanders and the leading men of Galilee.  
22καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἠρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, Αἰτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι· Her daughter came in and danced, and so delighted Herod and his guests that the king said to the girl, 'Ask what you like and I will give it you.' 
23καὶ ὠμοσεν αὐτῇ [πολλά], Ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἑως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. And he swore an oath to her: 'Whatever you ask I will give you, up to half my kingdom.'  
24καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαὶ ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος. She went out and said to her mother, 'What shall I ask for?' She replied, 'The head of John the Baptist.'  
25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. The girl hastened back at once to the king with her request: 'I want you to give me here and now, on a dish, the head of John the Baptist.'  
26καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὁρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν· The king was greatly distressed, but out of regard for his oath and for his guests he could not bring himself to refuse her.  
27καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ So the king sent a soldier of the guard with orders to bring John's head. The soldier went off and beheaded him in the prison,  
28καὶ ἠνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἐδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. brought the head on a dish, and gave it to the girl; and she gave it to her mother.
 
29καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἐθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. When John's disciples heard the news, they came and took his body away and laid it in a tomb.
 
30Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὁσα ἐποίησαν καὶ ὁσα ἐδίδαξαν. The apostles now rejoined Jesus and reported to him all that they had done and taught. The Feeding of the Five Thousand Mk.6.30-44 | Mt.14.13-21 | Lk.9.10-17 | Jn.6.1-14
31καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ' ἰδίαν εἰς ἐρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. He said to them, 'Come with me, by yourselves, to some lonely place where you can rest quietly.' (For they had no leisure even to eat, so many were coming and going.) 
32καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἐρημον τόπον κατ' ἰδίαν. Accordingly, they set off privately by boat for a lonely place.  
33καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. But many saw them leave and recognized them, and came round by land, hurrying from all the towns towards the place, and arrived there first.  
34καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὀχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἐχοντα ποιμένα, καὶ ἠρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. When he came ashore, he saw a great crowd; and his heart went out to them, because they were like sheep without a shepherd; and he had much to teach them. 
35Καὶ ἠδη ὡρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐλεγον ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἠδη ὡρα πολλή· As the day wore on, his disciples approached him and said, 'This is a lonely place and it is getting very late;  
36ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν. send the people off to the farms and villages round about, to buy themselves something to eat.'  
37ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἀρτους καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν; 'Give them something to eat yourselves', he answered.  
38ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους ἀρτους ἐχετὲ ὑπάγετε ἰδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. They replied, 'Are we to go and spend twenty pounds on bread to give them a meal?' 'How many loaves have you?' he asked; 'go and see.' They found out and told him, 'Five, and two fishes also.' 
39καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. He ordered them to make the people sit down in groups on the green grass,  
40καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα. and they sat down in rows, a hundred rows of fifty each.  
41καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἀρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἀρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ] ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. Then, taking the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples to distribute. 
42καὶ ἐφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν· He also divided the two fishes among them.  
43καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. They all ate to their hearts' content; and twelve great basketfuls of scraps were picked up, with what was left of the fish.  
44καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες [τοὺς ἀρτους] πεντακισχίλιοι ἀνδρες. Those who ate the loaves numbered five thousand men.
 
45Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἑως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὀχλον. As soon as it was over he made his disciples embark and cross to Bethsaida ahead of him, while he himself sent the people away. Walking on the Water Mk.6.45-52 | Mt.14.22-33 | Jn.6.15-21
46καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὀρος προσεύξασθαι. After taking leave of them, he went up the hill-side to pray.  
47καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. It grew late and the boat was already well out on the water, while he was alone on the land.  
48καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἀνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἐρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἠθελεν παρελθεῖν αὐτούς. Somewhere between three and six in the morning, seeing them labouring at the oars against a head-wind, he came towards them, walking on the lake. 
49οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν· He was going to pass them by; but when they saw him walking on the lake, they thought it was a ghost and cried out;  
50πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. for they all saw him and were terrified. But at once he spoke to them: 'Take heart!  
51καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἀνεμος. καὶ λίαν [ἐκ περισσοῦ] ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, It is I; do not be afraid.' Then he climbed into the boat beside them, and the wind dropped. At this they were completely dumbfounded, 
52οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἀρτοις, ἀλλ' ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη. for they had not understood the incident of the loaves; their minds were closed.
 
53Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν. So they finished the crossing and came to land at Gennesaret, where they made fast. The Healing of the Sick in Gennesaret Mk.6.53-56 | Mt.14.34-36
54καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν When they came ashore, he was immediately recognized;  
55περιέδραμον ὁλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἠρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἐχοντας περιφέρειν ὁπου ἠκουον ὅτι ἐστίν. and the people scoured that whole country-side and brought the sick on stretchers to any place where he was reported to be.  
56καὶ ὁπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτ οῦ ἀψωνται· καὶ ὁσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο. Wherever he went, to farmsteads, villages, or towns, they laid out the sick in the marketplaces and begged him to let them simply touch the edge of his cloak; and all who touched him were cured.
 
      << | Mark: 6 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.