katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

4

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Reference
1Καὶ πάλιν ἠρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὀχλος πλεῖστος, ὡστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὀχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. ON ANOTHER OCCASION he began to teach by the lake-side. The crowd that gathered round him was so large that he had to get into a boat on the lake, and there he sat, with the whole crowd on the beach right down to the water's edge.The Parable of the Sower Mk.4.1-9 | Mt.13.1-9 | Lk.8.4-8
2καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, And he taught them many things by parables.

As he taught he said:

 
3Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. 'Listen! A sower went out to sow.  
4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἐπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. And it happened that as he sowed, some seed fell along the footpath; and the birds came and ate it up.  
5καὶ ἀλλο ἐπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὁπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἐχειν βάθος γῆς· Some seed fell on rocky ground, where it had little soil, and it sprouted quickly because it had no depth of earth;  
6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἡλιος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἐχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. but when the sun rose the young corn was scorched, and as it had no proper root it withered away.  
7καὶ ἀλλο ἐπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἀκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἐδωκεν. Some seed fell among thistles; but the thistles shot up and choked the corn, and it yielded no crop.  
8καὶ ἀλλα ἐπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἐφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. And some of the seed fell into good soil, where it came up and grew, and bore fruit; and the yield was thirtyfold, sixtyfold, even a hundredfold .'
 
9καὶ ἐλεγεν, Ὃς ἐχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. He added, 'If you have ears to hear, then hear.'
 
10Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. When he was alone, the Twelve and others who were round him questioned him about the parables. The Purpose of the Parables Mk.4.10-12 | Mt.13.10-17 | Lk.8.9-10
11καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἐξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, He replied, 'To you the secret of the kingdom of God has been given, but to those who are outside everything comes by way of parables,  
12ἵνα

βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν,
καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν,
μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς.

so that (as Scripture says)
they may look and look, but see nothing;
they may hear and hear, but understand nothing;
otherwise they might turn to God and be forgiven.'
- so that they may indeed see but not perceive Mk.4.12 | Is.6.9-10
13Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἰδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθὲ; So he said, 'You do not understand this parable?
How then are you to understand any parable?
The Parable of the Sower Explained Mk.4.13-20 | Mt.13.18-23 | Lk.8.11-13
14ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. The sower sows the word.
 
15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὁπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὁταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἐρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἰρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. Those along the footpath are people in whom the word is sown, but no sooner have they heard it than Satan comes and carries off the word which has been sown in them.
 
16καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὁταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, It is the same with those who receive the seed on rocky ground; as soon as they hear the word, they accept it with joy,  
17καὶ οὐκ ἐχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. but it strikes no root in them; they have no staying-power; then, when there is trouble or persecution on account of the word, they fall away at once.
 
18καὶ ἀλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι· οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, Others is again receive the seed among thistles; they hear the word,  
19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἀκαρπος γίνεται. but worldly cares and the false glamour of wealth and all kinds of evil desire come in and choke the word, and it proves barren.
 
20καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἱτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. And there are those who receive the seed in good soil; they hear the word and welcome it; and they bear fruit thirtyfold, sixty-fold, or a hundredfold.'
 
21Καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἐρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; He said to them, 'Do you bring in the lamp to put it under the meal-tub, or under the bed? Surely it is brought to be set on the lamp-stand?A Light under a Bushel Mk.4.21-25 | Lk.8.16-18
22οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ' ἵνα ἐλθῃ εἰς φανερόν. For nothing is hidden unless it is to be disclosed, and nothing put under cover unless it is to come into the open.
 
23εἰ τις ἐχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. If you have ears to hear, then hear.'

 
24Καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. He also said, 'Take note of what you hear; the measure you give is the measure you will receive,  
25ὃς γὰρ ἐχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἐχει, καὶ ὃ ἐχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. with something more besides.
For the man who has will be given more, and the man who has not will forfeit even what he has.'
 
26Καὶ ἐλεγεν, Οὑτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς He said, 'The kingdom of God is like this.
A man scatters seed on the land;
The Parable of the Growing Seed Mk.4.26-29
27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. he goes to bed at night and gets up in the morning, and the seed sprouts and grows-how, he does not know.  
28αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. The ground produces a crop by itself, first the blade, then the ear, then full-grown corn in the ear;  
29ὁταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. but as soon as the crop is ripe, he sets to work with the sickle, because harvest-time has come.'

 
30Καὶ ἐλεγεν, Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν; He said also, 'How shall we picture the kingdom of God, or by what parable shall we describe it?  
31ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὁταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, It is like the mustard-seed, which is smaller than any seed in the ground at its sowing. The Parables of the Mustard Seed Mk.4.31-32 | Mt.13.31-33 | Lk.13.18-21
32καὶ ὁταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὡστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. But once sown, it springs up and grows taller than any other plant, and forms branches so large that the birds can settle in its shade.' 
33Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν· With many such parables he would give them his message, so far as they were able to receive it. The Use of the Parables Mk.4.33-34 | Mt.13.34-35
34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα. He never spoke to them except in parables; but privately to his disciples he explained everything.
 
35Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. THAT DAY, in the evening, he said to them, 'Let us cross over to the other side of the lake.' The Calming of a Storm Mk.4.35-41 | Mt.8.23-27 | Lk.8.22-25
36καὶ ἀφέντες τὸν ὀχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἀλλα πλοῖα ἦν μετ' αὐτοῦ. So they left the crowd and took him with them in the boat where he had been sitting; and there were other boats accompanying him.  
37καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὡστε ἠδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. A heavy squall came on and the waves broke over the boat until it was all but swamped.  
38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθὰ; Now he was in the stern asleep on a cushion; they roused him and said, 'Master, we are sinking! Do you not care?'  
39καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἀνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. He stood up, rebuked the wind, and said to the sea, 'Hush! Be still!' The wind dropped and there was a dead calm.  
40καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστὲ οὐπω ἐχετε πίστιν; He said to them, 'Why are you such cowards? Have you no faith even now?'  
41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἐλεγον πρὸς ἀλλήλους, τίς ἀρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἀνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ; They were awestruck and said to one another, 'Who can this be whom even the wind and the sea obey?'
 
      << | Mark: 4 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.