katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

15

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Reference
1Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὁλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ. WHEN MORNING CAME the chief priests, having made their plan with the elders and lawyers and all the Council, put Jesus in chains; then they led him away and handed him over to Pilate. 
2καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει, Σὺ λέγεις. Pilate asked him, 'Are you the king of the Jews?' He replied, 'The words are yours.' Jesus before Pilate Mk.15.1-5 | Mt.27.11-14 | Lk.23.1-5 | Jn.18.28-38
3καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. And the chief priests brought many charges against him.  
4ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἰδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. Pilate questioned him again: 'Have you nothing to say in your defence? You see how many charges they are bringing against you.'  
5ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὡστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον. But, to Pilate's astonishment, Jesus made no further reply.
 
6Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἑνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο. At the festival season the Governor used to release one prisoner at the people's request. Jesus Sentenced to Die Mk.15.6-15 | Mt.27.15-26 | Lk.23.13-25 | Jn.18.39-19.16
7ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἱτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. As it happened, the man known as Barabbas was then in custody with the rebels who had committed murder in the rising.  
8καὶ ἀναβὰς ὁ ὀχλος ἠρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. When the crowd appeared asking for the usual favour,  
9ὁ δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; Pilate replied, 'Do you wish me to release for you the king of the Jews?'  
10ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. For he knew it was out of spite that they had brought Jesus before him.  
11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὀχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. But the chief priests incited the crowd to ask him to release Barabbas rather than Jesus.  
12ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἐλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; Pilate spoke to them again: 'Then what shall I do with the man you call king of the Jews?'  
13οἱ δὲ πάλιν ἐκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν. They shouted back, 'Crucify him!'  
14ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἐκραξαν, ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ ΑΥΤΟΝ. 'Why, what harm has he done?' Pilate asked. They shouted all the louder, 'Crucify him!'  
15ὁ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὀχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ. So Pilate, in his desire to satisfy the mob, released Barabbas to them; and he had Jesus flogged and handed him over to be crucified.
 
16Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἐσω τῆς αὐλῆς, ὁ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὁλην τὴν σπεῖραν. Then the soldiers took him inside the courtyard (the Governor's headquarters) and called together the whole company. The Soldiers Mock Jesus Mk.15.16-20 | Mt.27.27-31 | Jn.19.2-3
17καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον· They dressed him in purple, and having plaited a crown of thorns, placed it on his head. 
18καὶ ἠρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων· Then they began to salute him with, 'Hail, is King of the Jews!' 
19καὶ ἐτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. They beat him about the head with a cane and spat upon him, and then knelt and paid mock homage to him.  
20καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. When they had finished their mockery, they stripped him of the purple and dressed him in his own clothes.
 
21Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἀρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. THEN THEY TOOK HIM OUT to crucify him. A man called Simon, from Cyrene, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they pressed him into service to carry his cross.
The Crucifixion of Jesus Mk.15.21-32 | Mt.27.32-44 | Lk.23.26-43 | Jn.19.17-27
22καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον, ὁ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος. They brought him to the place called Golgotha, which means 'Place of a skull'.  
23καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἐλαβεν. He was offered drugged wine, but he would not take it.  
24καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν

καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
βάλλοντες κλῆρον ἐπ' αὐτὰ
τίς τί ἄρῃ.

Then they fastened him to the cross. They divided his clothes among them, casting lots to decide what each should have.
- divided his garments among them . Mk.15.24 | Ps.22.18
25ἦν δὲ ὡρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. The hour of the crucifixion was nine in the morning,  
26καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη,

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

and the inscription giving the charge against him read, 'The king of the Jews.'  
27Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἑνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἑνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. Two bandits were crucified with him, one on his right and the other on his left."
 
28[καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη.] Some manuscripts add: Thus that text of Scripture came true which says, 'He was reckoned among criminals.'
 
29Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις, The passers-by hurled abuse at him: 'Aha!' they cried, wagging their heads, 'you would pull the temple down, would you, and build it in three days?- You who would destroy the temple and build it in three days Mk.15.29 | Ps.22.7
30σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. Come down from the cross and save yourself!'  
31ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἐλεγον, Ἄλλους ἐσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· So too the chief priests and the doctors of the law jested with one another: 'He saved others,' they said, 'but he cannot save himself.  
32ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἰδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. Let the Messiah, the king of Israel, come down now from the cross. If we see that, we shall believe.' Even those who were crucified with him taunted him.
 
33Καὶ γενομένης ὡρας ἑκτης σκότος ἐγένετο ἐφ' ὁλην τὴν γῆν ἑως ὡρας ἐνάτης. At midday darkness fell over the whole land, which lasted till three in the afternoon; The Death of Jesus Mk.15.33-41 | Mt.27.45-56 | Lk.23.44-49 | Jn.19.28-30
34καὶ τῇ ἐνάτῃ ὡρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, Ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι; ὁ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; and at three Jesus cried aloud, 'Eli, Eli, lema sabachthani?', which means, 'My God, my God, why hast thou forsaken me?' - My God, my God, why hast thou forsaken me? Mk.15.34 | Ps.22.1 | Ps.109.25
35καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἐλεγον, Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ. Some of the passers-by, on hearing this, said, 'Hark, he is calling Elijah.'  
36δραμὼν δέ τις [καὶ] γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, Ἄφετε ἰδωμεν εἰ ἐρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν. A man came running with a sponge, soaked in sour wine, on the end of a cane, and held it to his lips. 'Let us see', he said, 'if Elijah is coming to take him down.'- And one ran [and,] filling a sponge full of vinegar Mk.15.36 | Ps.69.21
37ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. Then Jesus gave a loud cry and died.  
38Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ' ἀνωθεν ἑως κάτω. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom.  
39Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὑτως ἐξέπνευσεν εἶπεν, Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. And when the centurion who was standing opposite him saw how he died, he said, 'Truly this man was a son of God.'
 
40Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, A NUMBER OF WOMEN were also present, watching from a distance. Among them were Mary of Magdala, Mary the mother of James the younger and of Joseph, and Salome, 
41αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἀλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. who had all followed him and waited on him when he was in Galilee, and there were several others who had come up to Jerusalem with him.
 
42Καὶ ἠδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὁ ἐστιν προσάββατον, By this time evening had come; and as it was Preparation-day (that is, the day before the Sabbath), The Burial of Jesus Mk.15.42-47 | Mt.27.57-61 | Lk.23.50-56 | Jn.19.38-42
43ἐλθὼν Ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Joseph of Arimathaea, a respected member of the Council, a man who was eagerly awaiting the kingdom of God, bravely went in to Pilate and asked for the body of Jesus. 
44ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἠδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν· Pilate was surprised to hear that he was already dead; so he sent for the centurion and asked him whether it was long since he died.  
45καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ. And when he heard the centurion's report, he gave Joseph leave to take the dead body.  
46καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἐθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. So Joseph bought a linen sheet, took him down from the cross, and wrapped him in the sheet. Then he laid him in a tomb cut out of the rock, and rolled a stone against the entrance. 
47ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. And Mary of Magdala and Mary the mother of Joseph were watching and saw where he was laid.
 
      << | Mark: 15 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.