katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

12

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Reference
1Καὶ ἠρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν, Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. He went on to speak to them in parables: 'A man planted a vineyard and put a wall round it, hewed out a winepress, and built a watch-tower; then he let it out to vine-growers and went abroad.The Parable of the Vineyard and the Tenants Mk.12.1-17 | Mt.21.20-22 | Lk.20.9-19 | Is.5.1-2
2καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος· When the vintage season came, he sent a servant to the tenants to collect from them his share of the produce.  
3καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. But they took him, thrashed him, and sent him away empty-handed.  
4καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἀλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. Again, he sent them another servant, whom they beat about the head and treated outrageously.  
5καὶ ἀλλον ἀπέστειλεν, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἀλλους, οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες. So he sent another, and that one they killed; and many more besides, of whom they beat some, and killed others.  
6ἐτι ἑνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἐσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. He had now only one left to send, his own dear son. In the end he sent him. "They will respect my son", he said.  
7ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἐσται ἡ κληρονομία. But the tenants said to one another, "This is the heir; come, let us kill him, and the property will be ours." 
8καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἐξω τοῦ ἀμπελῶνος. So they seized him and killed him, and flung his body out of the vineyard. 
9τί [οὖν] ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἀλλοις. What will the owner of the vineyard do? He will come and put the tenants to death and give the vineyard to others.
 
10οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε,

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας·

'Can it be that you have never read this text: "The stone which the builders rejected has become the main corner-stone.- The stone which the builders rejected. Mk.12.10-11 | Ps.118.22-23
11παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη,
καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
This is the Lord's doing, and it is wonderful in our eyes"?'
 
12Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὀχλον, ἐγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. Then they began to look for a way to arrest him, for they saw that the parable was aimed at them; but they were afraid of popular feeling, so they left him alone and went away.
 
13Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. A NUMBER OF PHARISEES and men of Herod's party were sent to trap him with a question. Paying Taxes to Caesar Mk.12.13-17 | Mt.22.15-22 | Lk.20.20-26
14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἰδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἐξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; Δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; They came and said, 'Master, you are an honest man, we know, and truckle to no man, whoever he may be; you teach in all honesty the way of life that God requires. Are we or are we not permitted to pay taxes to the Roman Emperor? 
15ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετὲ φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἰδω. Shall we pay or not?' He saw how crafty their question was, and said, 'Why are you trying to catch me out?  
16οἱ δὲ ἠνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὑτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Καίσαρος. Fetch me a silver piece, and let me look at it.' They brought one, and he said is to them, 'Whose head is this, and whose inscription?' 'Caesar's', they replied. 
17ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ. Then Jesus said, 'Pay Caesar what is due to Caesar, and pay God what is due to God.' And they heard him with astonishment.
 
18Καὶ ἐρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἱτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Next Sadducees came to him. (It is they who say that there is no resurrection.) Their question was this: The Question about the Resurrection Mk.12.18-27 | Mt.22.23-33 | Lk.20.27-40
19διδάσκαλε, μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 'Master, Moses laid it down for us that if there are brothers, and one dies leaving a wife but no child, then the next should marry the widow and carry on his brother's family. 
20ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος ἐλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα· Now there were seven brothers. The first took a wife and died without issue.  
21καὶ ὁ δεύτερος ἐλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα· καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως· Then the second married her, and he too died without issue. So did the third.  
22καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἐσχατον πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. Eventually the seven of them died, all without issue. Finally the woman died.  
23ἐν τῇ ἀναστάσει [, ὁταν ἀναστῶσιν,] τίνος αὐτῶν ἐσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἐσχον αὐτὴν γυναῖκα. At the resurrection, when they come back to life, whose wife will she be, since all seven had married her?'  
24ἐφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ; Jesus said to them, 'You are mistaken, and surely this is the reason: you do not know either the scriptures or the power of God.  
25ὁταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὐτε γαμοῦσιν οὐτε γαμίζονται, ἀλλ' εἰσὶν ὡς ἀγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς. When they rise from the dead, men and women do not marry; they are like angels in heaven.  
26περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων, Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰσαὰκ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰακώβ; 'Now about the resurrection of the dead, have you never read in the Book of Moses, in the story of the burning bush, how God spoke to him and said,

"I am the God of Abraham,
the God of Isaac,
and the God of Jacob"?

 
27οὐκ ἐστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πολὺ πλανᾶσθε. God is not God of the dead but of the living. You are greatly mistaken.'
 
28Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; Then one of the lawyers, who had been listening to these discussions and had noted how well he answered, came forward and asked him, 'Which commandment is first of all?'The Great Commandment Mk.12.28-34 | Mt.22.34-40 | Lk.10.25-28
29ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν, Ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν, Jesus answered, 'The first is, "Hear, O Israel: the Lord your God is the only Lord; - Hear, O Israel Mk.12.29 | Dt.6.4-5 | Jos.22.5
30καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength."  
31δευτέρα αὑτη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἀλλη ἐντολὴ οὐκ ἐστιν. The second is this: "Love your neighbour as yourself." There is no other commandment greater than these.' - You shall love your neighbour as yourself Mk.12.31 | Lv.19.18
32καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ' ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ· The lawyer said to him, 'Well said. Master. You are right in saying that God is one and beside him there is no other. - And the scribe said to him, Mk.12.32 | Dt.6.4 | Dt.4.35 | Is.45.21
33καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. And to love him with all your heart, all your understanding, and all your strength, and to love your neighbour as yourself - that is far more than any burnt offerings or sacrifices.' 
34καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν [αὐτὸν] ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. When Jesus saw how sensibly he answered, he said to him, 'You are not far from the kingdom of God.'

After that nobody ventured to put any more questions to him,

 
35Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἐλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυίδ ἐστιν; and Jesus went on to say, as he taught in the temple, 'How can the teachers of the law maintain that the Messiah is "Son of David"?The Question about David's Son Mk.12.35-37 | Mt.22.41-46 | Lk.20.41-44
36αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἀγίῳ,

εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου,
κάθου ἐκ δεξιῶν μου
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου.

David himself said, when inspired by the Holy Spirit,

"The Lord said to my Lord,
'Sit at my right hand until I make your enemies your footstool .'"

- The Lord said to my Lord Mk.12.36 | Ps.110.1
37αὐτὸς Δαυὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός; καὶ [ὁ] πολὺς ὀχλος ἠκουεν αὐτοῦ ἡδέως. David himself calls him "Lord"; how can he also be David's son?'

There was a great crowd and they listened eagerly.

 
38Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἐλεγεν, βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς He said as he taught them, 'Beware of the doctors of 38 the law, who love to walk up and down in long robes, receiving respectful greetings in the street;The Denouncing of the Scribes Mk.12.38-40 | Mt.23.1-36 | Lk.11.37-52 | Lk.20.45-47
39καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις· and to have the chief seats in synagogues, and places of honour at feasts.  
40οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. These are the men who eat up the property of widows, while they say long prayers for appearance' sake, and they will receive the severest sentence.'
 
41Καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὀχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἐβαλλον πολλά· Once he was standing opposite the temple treasury, watching as people dropped their money into the chest. Many rich people were giving large sums.The Widow's Offering Mk.12.41-44 | Lk.21.1-4
42καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἐβαλεν λεπτὰ δύο, ὁ ἐστιν κοδράντης. Presently there came a poor widow who dropped in two tiny coins, together worth a farthing.  
43καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὑτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἐβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· He called his disciples to him. 'I tell you this,' he said: 'this widow has given more than any of the others;  
44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἐβαλον, αὑτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὁσα εἶχεν ἐβαλεν, ὁλον τὸν βίον αὐτῆς. for those others who have given had more than enough, but she, with less than enough, has given all that she had to live on.'
 
      << | Mark: 12 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.