katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

10

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Reference
1Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἐρχεται εἰς τὰ ὁρια τῆς Ἰουδαίας [καὶ] πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὀχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. ON LEAVING THOSE PARTS he came into the regions of Judaea and Transjordan; and when a crowd gathered round him once again, he followed his usual practice and taught them.Teaching about Divorce Mk.10.1-12 | Mt.19.1-12
2καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἐξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. The question was put to him: 'Is it lawful for a man to divorce his wife?' This was to test him.  
3ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς; He asked in return, 'What did Moses command you?'  
4οἱ δὲ εἶπαν, Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. They answered, 'Moses permitted a man to divorce his wife by note of dismissal.' - Moses allowed a man to write a certificate of divorce Mk.10.4 | Dt.24.1-3
5ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. Jesus said to them, 'It was because you were so unteachable that he made this rule for you;  
6ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· but in the beginning, at the creation. God made them male and female. - God made them male and female Mk.10.6 | Gn.1.27 | Gn.5.2
7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα [καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ], For this reason a man shall leave his father and mother, and be made one with his wife; - A man shall leave his father and mother Mk.10.7 | Gn.2.24
8καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὡστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ. and the two shall become one flesh. It follows that they are no longer two individuals: they are one flesh.  
9ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. What God has joined together, man must not separate.'
 
10Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. When they were indoors again the disciples questioned him about this matter;  
11καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἀλλην μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν, he said to them, 'Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her:  
12καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἀνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἀλλον μοιχᾶται. so too, if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.'
 
13Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἀψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. They brought children for him to touch; and the disciples scolded them for it. Little Children Blessed Mk.10.13-16 | Mt.19.13-15 | Lk.18.15-17
14ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἐρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. But when Jesus saw this he was indignant, and said to them, 'Let the children come to me; do not try to stop them; for the kingdom of God belongs to such as these. 
15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. I tell you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will never enter it.'  
16καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά. And he put his arms round them, laid his hands upon "them, and blessed them.
 
17Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσὼ; As he was starting out on a journey, a stranger ran up, and, kneeling before him, asked, 'Good Master, is what must I do to win eternal life?' The Rich Man Mk.10.17-31 | Mt.19.16-30 | Lk.18.18-30
18ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. Jesus said to him, 'Why do you call me good? No one is good except God alone.  
19τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ φονεύσῃς, μὴ μοιχεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. You know the commandments: "Do not murder; do not commit adultery; do not steal; do not give false evidence; do not defraud; honour your father and mother." '- You know the commandments Mk.10.19 | Ex.20.12-16 | Dt.5.16
20ὁ δὲ ἐφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 'But, Master,' he replied, 'I have kept all these since I was a boy.'  
21ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σε ὑστερεῖ· ὑπαγε ὁσα ἐχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἑξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Jesus looked straight at him; his heart warmed to him, and he said, 'One thing you lack: go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have riches in heaven; and come, follow me.' 
22ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἐχων κτήματα πολλά. At these words his face fell and he went away with a heavy heart; for he was a man of great wealth.
 
23Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἐχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. Jesus looked round at his disciples and said to them, 'How hard it will be for the wealthy to enter the kingdom of God!'  
24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν· They were amazed that he should say this, but Jesus insisted, 'Children, how hard it is to enter the kingdom of God!  
25εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.'  
26οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναὶ; They were more astonished than ever, and said to one another, 'Then who can be saved ?'  
27ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. Jesus looked them in the face and said, 'For men it is impossible, but not for God; to God everything is possible.'
 
28Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. At this Peter spoke. 'We here', he said, 'have left everything to become your followers.'  
29ἐφη ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἑνεκεν ἐμοῦ καὶ ἑνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, Jesus said, 'I tell you this: there is no one who has given up home, brothers or sisters, mother, father or children, or land, for my sake and for the Gospel, 
30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζω ὴν αἰώνιον. who will not receive in this age a hundred times as much-houses, brothers and sisters, mothers and children, and land - and persecutions besides; and in the age to come eternal life. 
31πολλοὶ δὲ ἐσονται πρῶτοι ἐσχατοι καὶ [οἱ] ἐσχατοι πρῶτοι. But many who are first will be last and the last first.'
 
32Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἠρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συνμβαίνειν, THEY WERE ON THE ROAD, going up to Jerusalem, Jesus leading the way; and the disciples were filled with awe; while those who followed behind were afraid. He took the Twelve aside and began to tell them what was to happen to him.A Third Time Jesus foretells His Death and Resurrection Mk.10.32-34 | Mt.20.17-19 | Lk.18.31-34
33ὁτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τ οῖς ἐθνεσιν 'We are now going to Jerusalem,' he said; 'and the Son of Man will be given up to the chief priests and the doctors of the law; they will condemn him to death and hand him over to the foreign power. 
34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. He will be mocked and spat upon, flogged and killed; and three days afterwards, he will rise again.'
 
35Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. James and John, the sons of Zebedee, approached him and said, 'Master, we should like you to do us a favour.' The Request of James and John Mk.10.35-45 | Mt.20.20-28
36ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετέ [με ] ποιήσω ὑμῖν; 'What is it you want me to do?' he asked.  
37οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. They answered, 'Grant us the right to sit in state with you, one at your right and the other at your left.'  
38ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἰδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναὶ; Jesus said to them, 'You do not understand what you are asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with?' 
39οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε, 'We can', they answered. Jesus said, 'The cup that I drink you shall drink, and the baptism I am baptized with shall be your baptism;  
40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἐστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται. but to sit at my right or left is not for me to grant; it is for those'to whom it has already been assigned.'
 
41Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. When the other ten heard this, they were indignant with James and John.  
42καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἰδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἀρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Jesus called them to him and said, 'You know that in the world the recognized rulers lord it over their subjects, and their great men make them feel the weight of authority. 
43οὐχ οὑτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν· ἀλλ' ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἐσται ὑμῶν διάκονος, That is not the way with you; among you, whoever wants to be great must be your servant,  
44καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἐσται πάντων δοῦλος· and whoever wants to be first must be the willing slave of all.  
45καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. For even the Son of Man did not come to be served but to serve, and to surrender his life as a ransom for many.'
 
46Καὶ ἐρχονται εἰς ἰεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὀχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. They came to Jericho; and as he was leaving the town, with his disciples and a large crowd, Bartimaeus son of Timaeus, a blind beggar, was seated at the roadside.The Healing of Blind Bartimaeus Mk.10.46-52 | Mt.20.29-34 | Lk.18.35-43
47καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Nαζαρηνός ἐστιν ἠρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. Hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, 'Son of David, Jesus, have pity on me!'  
48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἐκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. Many of the people rounded on him: 'Be quiet', they said; but he shouted all the more, 'Son of David, have pity on me.' 
49καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει, ἐγειρε, φωνεῖ σε. Jesus stopped and said, 'Call him'; so they called the blind man and said, 'Take heart; stand up; he is calling you.' 
50ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. At that he threw off his cloak, sprang up, and came to Jesus.  
51καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί σοι θέλεις ποιήσὼ ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ραββουνι, ἵνα ἀναβλέψω. Jesus said to him, 'What do you want me to do for you?' 'Master,' the blind man answered, 'I want my sight back.'  
52καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. Jesus said to him, 'Go; your faith has cured you.' And at once he recovered his sight and followed him on the road.
 
      << | Mark: 10 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.