katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

1

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Reference
1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ]. HERE BEGINS THE GOSPEL of Jesus Christ the Son of God.

The Preaching of John the Baptist Mk.1.1-8 | Mt.3.1-12 | Lk.3.1-9 | Jn.1.19-28
2Kαθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ,

Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
σου·

In the prophet Isaiah it stands written:

'Here is my herald whom I send on ahead of you,
and he will prepare your way.

- Behold, I send my messenger Mk.1.2 | Mal.3.1
3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
αὐτοῦ -
A voice crying aloud in the wilderness,
"Prepare a way for the Lord;
clear a straight path for him."'
- the voice of one crying in the wilderness Mk.1.3 | Is.40.1
4ἐγένετο Ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν. And so it was that John the Baptist appeared in the wilderness proclaiming a baptism in token of repentance, for the forgiveness of sins,  
5καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν. and they flocked to him from the whole Judaean country-side and the city of Jerusalem, and were baptized by him in the River Jordan, confessing their sins.
 
6καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἀγριον. John was dressed in a rough coat of camel's hair, with a leather belt round his waist, and he fed on locusts and wild honey.
 
7καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἐρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· His proclamation ran: 'After me comes one who is mightier than I. I am not fit to s unfasten his shoes.  
8ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὑδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἀγίῳ. I have baptized you with water; he will baptize you with the Holy Spirit.'
 
9Kαὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. It happened at this time that Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized in the Jordan by John. The Baptism of Jesus Mk.1.9-11 | Mt.3.13-17 | Lk.3.21-22
10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὑδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· At the moment when he came up out of the water, he saw the heavens torn open and the Spirit, like a dove, descending upon him.  
11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. And a voice spoke from heaven: 'Thou art my Son, my Beloved; on thee my favour rests.'  
12Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἐρημον. Thereupon the Spirit sent him away into the wilderness, The Temptation of Jesus Mk.1.12-13 | Mt.4.1-11 | Lk.4.1-13
13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἀγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. and there he remained for forty days tempted by Satan. He was among the wild beasts; and the angels waited on him.
 
14Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ AFTER JOHN HAD BEEN ARRESTED, Jesus came into Galilee proclaiming the Gospel of God:  
15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 'The time has come; the kingdom of God is upon you; repent, and believe the Gospel.'
 
16Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἀλιεῖς. Jesus was walking by the shore of the Sea of Galilee when he saw Simon and his brother Andrew on the lake at work with a casting-net; for they were fishermen.The Calling of Four Fishermen Mk.1.14-20 | Mt.4.18-22 | Lk.4.14-15 | Lk.5.1-11
17καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἀλιεῖς ἀνθρώπων. Jesus said to them, 'Come with me, and I will make you fishers of men.'  
18καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. And at once they left their is nets and followed him.
 
19Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, When he had gone a little further he saw James son of Zebedee and his brother John, who were in the boat overhauling their nets.  
20καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. He called them; and, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men, they went off to follow him.
 
21Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. They came to Capernaum, and on the Sabbath he went to synagogue and began to teach. The Man with an Unclean Spirit Mk.1.21-28 | Lk.4.31-37
22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἐχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. The people were astounded at his teaching, for, unlike the doctors of the law, he taught with a note of authority.  
23καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν Now there was a man in the synagogue possessed by an unclean spirit.  
24λέγων, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Nαζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἀγιος τοῦ θεοῦ. He shrieked: 'What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are-the Holy One of God.'  
25καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, φιμώθητι καὶ ἐξελθε ἐξ αὐτοῦ. Jesus rebuked him: 'Be silent', he said, 'and come out of him.'  
26καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. And the unclean spirit threw the man into convulsions and with a loud cry left him.  
27καὶ ἐθαμβήθησαν ἀπαντες, ὡστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτὸ διδαχὴ καινὴ κατ' ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. They were all dumbfounded and began to ask one another, 'What is this? A new kind of teaching! He speaks with authority. When he gives orders, even the unclean 
28καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὁλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. The news spread rapidly, and he was soon spoken of all over the district of Galilee.
 
29Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. On leaving the synagogue they went straight to the house of Simon and Andrew; and James and John went with them. Jesus heals many people Mk.1.29-34 | Mt.8.14-17 | Lk.4.38-41
30ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. Simon's mother-in-law was ill in bed with fever.  
31καὶ προσελθὼν ἠγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. They told him about her at once. He came forward, took her by the hand, and helped her to her feet. The fever left her and she waited upon them .
 
32Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἐδυ ὁ ἡλιος, ἐφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἐχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους· That evening after sunset they brought to him all who were ill or possessed by devils;  
33καὶ ἦν ὁλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. and the whole town was there, gathered at the door.  
34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἐχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἠφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾐδεισαν αὐτόν. He healed many who suffered from various diseases, and drove out many devils. He would not let the devils speak, because they knew who he was.
 
35Καὶ πρωῒ ἐννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἐρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. Very early next morning he got up and went out. He went away to a lonely spot and remained there in prayer. Jesus preaches in Galilee Mk.1.35-39 | Lk.4.42-44
36καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ, But Simon and his companions searched him out,  
37καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. found him, and said, 'They are all looking for you.'  
38καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. He answered, 'Let us move on to the country towns in the neighbourhood; I have to proclaim my message there also; that is what I came out to do .' 
39καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὁλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. So all through Galilee he went, preaching in the synagogues and casting out the devils.
 
40Καὶ ἐρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν [καὶ γονυπετῶν] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. Once he was approached by a leper, who knelt before him begging his help. 'If only you will,' said the man, 'you can cleanse me.' The Cleansing of a Leper Mk.1.40-45 | Mt.8.1-4 | Lk.5.12-16
41καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἡψατο καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι· In warm indignation Jesus stretched out his hand, touched him, and said, 'Indeed I will; be clean again.'  
42καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. The leprosy left him immediately, and he was clean.  
43καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, Then he dismissed him with this stern warning:  
44καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἰπῃς, ἀλλὰ ὑπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἂ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 'Be sure you say nothing to anybody. Go and show yourself to the priest, and make the offering laid down by Moses for your cleansing; that will certify the cure.' 
45ὁ δὲ ἐξελθὼν ἠρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὡστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ' ἐξω ἐπ' ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἠρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. But the man went out and made the whole story public; he spread it far and wide, until Jesus could no longer show himself in any town, but stayed outside in the open country. Even so, people kept coming to him from all quarters.
 
      | Mark: 1 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.