katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

27

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

Matthew

Reference
1Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἐλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὡστε θανατῶσαι αὐτόν· WHEN MORNING CAME, the chief priests and the elders of the nation met in conference to plan the death of Jesus.Jesus Brought before Pilate Mt.27.1-2 | Mk.15.1 | Lk.23.1-2 | Jn.18.28-32
2καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. They then put him in chains and led him off, to hand him over to Pilate, the Roman Governor.
 
3Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἐστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις When Judas the traitor saw that Jesus had been condemned, he was seized with remorse, and returned the thirty silver pieces to the chief priests and elders.The Death of Judas Mt.27.3-10 | Ac.1.18-19
4λέγων, Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπαν, Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὀψῃ. 'I have sinned,' he said; 'I have brought an innocent man to his death.' But they said, 'What is that to us? 
5καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. See to that yourself.' So he threw the money down in the temple and left them, and went and hanged himself.
 
6οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν, Οὐκ ἐξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἱματός ἐστιν. Taking up the money, the chief priests argued: 'This cannot be put into the temple fund; it is blood-money.' 
7συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. So after conferring they used it to buy the Potter's Field, as a burial-place for foreigners. 
8διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἑως τῆς σήμερον. This explains the name 'Blood Acre', by which that field has been known ever since; 
9τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, and in this way fulfilment was given to the prophetic utterance of Jeremiah: 'They took the thirty silver pieces, the price set on a man's head (for that was his price among the Israelites),- And they took the thirty pieces of silver Mt.27.9 | Zch.11.12-13
10καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος. and gave the money for the potter's field, as the Lord directed me.'
 
11Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἐμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐφη, Σὺ λέγεις. Jesus was now brought before the Governor; and as he stood there the Governor asked him, 'Are you the king of the Jews?' 'The words are yours', said Jesus;Jesus Questioned by Pilate Mt.27.11-14 | Mk.15.2-5 | Lk.23.3-5 | Jn.18.33-38
12καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. and to the charges laid against him by the chief priests and elders he made no reply. 
13τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν; Then Pilate said to him, 'Do you not hear all this evidence that is brought against you?'; 
14καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὡστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. but he still refused to answer one word, to the Governor's great astonishment.
 
15Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἑνα τῷ ὀχλῳ δέσμιον ὃν ἠθελον. At the festival season it was the Governor's custom to release one prisoner chosen by the people.Jesus Sentenced to Die Mt.27.15-26 | Mk.15.6-15 | Lk.23.13-25 | Jn.18.39-19.16
16εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν. There was then in custody a man of some notoriety, called Jesus Bar-Abbas. 
17συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, [Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; When they were assembled Pilate said to them, 'Which would you like me to release to you Jesus Bar-Abbas, or Jesus called Messiah?' 
18ᾐδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. For is he knew that it was out of spite that they had brought Jesus before him.
 
19Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἐπαθον σήμερον κατ' ὀναρ δῖ αὐτόν. While Pilate was sitting in court a message came to him from his wife: 'Have nothing to do with that innocent man; I was much troubled on his account in my dreams last night.'
 
20Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐπεισαν τοὺς ὀχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. Meanwhile the chief priests and elders had persuaded the crowd to ask for the release of Bar-Abbas and to have Jesus put to death. 
21ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν, Τὸν Βαραββᾶν. So when the Governor asked, 'Which of the two do you wish me to release to you?', they said, 'Bar-Abbas.' 
22λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες, Σταυρωθήτω. 'Then what am I to do with Jesus called Messiah?' asked Pilate; and with one voice they answered, 'Crucify him!' 
23ὁ δὲ ἐφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἐκραζον λέγοντες, ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ. 'Why, what harm has he done ?' Pilate asked; but they shouted all the louder, 'Crucify him!'
 
24ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὑδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὀχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἱματος τούτου· ὑμει 'ς ὀψεσθε. Pilate could see that nothing was being gained, and a riot was starting; so he took water and washed his hands in full view of the people, saying, 'My hands are clean of this man's blood; see to that yourselves.' 
25καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. And with one voice the people cried, 'His blood be on us, and on our children.' 
26τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. He then released Bar-Abbas to them; but he had Jesus flogged, and handed him over to be crucified.
 
27Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ' αὐτὸν ὁλην τὴν σπεῖραν. PILATE'S SOLDIERS then took Jesus into the Governor's headquarters, where they collected the whole company round him.The Soldiers Mock Jesus Mt.27.27-31 | Mk.15.16-20 | Jn.19.2-3
28καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ, First they stripped him and dressed him in a scarlet mantle; 
29καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἐμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες, Χαῖρε, βασι λεῦ τῶν Ἰουδαίων, and plaiting a crown of thorns they placed it on his head, with a cane in his right hand. Falling on their knees before him they jeered at him: 'Hail, King of the Jews!' 
30καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἐλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἐτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. They spat on him, and used the cane to beat him about the head. 
31καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. Finally, when the mockery was over, they took off the mantle and dressed him in his own clothes.
 
32Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἀρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. Then they led him away to be crucified. On their way out they met a man from Cyrene, Simon by name, and pressed him into service to carry his cross.
The Crucifixion of Jesus Mt.27.32-44 | Mk.15.21-32 | Lk.23.26-43 | Jn.19.17-27
33Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὁ ἐστιν Κρανίου τόπος λεγόμενος, So they came to a place called Golgotha (which means 'Place of a skull') 
34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. and there they offered him a draught of wine mixed with gall; but when he had tasted it he would not drink.
- they offered him wine to drink, mingled with gall - but when he tasted it, he would not drink Mt.27.34 | Ps.69.21
35σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον, After fastening him to the cross they divided his clothes among them by casting lots,- And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots - Mt.27.35 | Ps.22.18
36καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. and then sat down there to keep watch. 
37καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην·

ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

Over his head was placed the inscription giving the charge: 'This is Jesus the king of the Jews.'
 
38Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. Two bandits were crucified with him, one on his right and the other on his left.
 
39οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν The passers-by hurled abuse at him: they wagged their heads- And those who passed by derided him, wagging their heads Mt.27.39 | Ps.22.7 | Ps.109.25 | Lm.2.15
40καὶ λέγοντες, Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, [καὶ] κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. and cried, 'You would pull the temple down, would you, and build it in three days? Come down from the cross and save yourself, if you are indeed the Son of God.' 
41ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἐλεγον, So too the chief priests with the lawyers and elders mocked at him: 
42Ἄλλους ἐσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ' αὐτόν. 'He saved others,' they said, 'but he cannot save himself. King of Israel, indeed! Let him come down now from the cross, and then we will believe him. 
43πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. Did he trust in God? Let God rescue him, if he wants him¨for he said he was God's Son.'- He trusts in God - let God deliver him now, if he desires him - for he said, 'I am the Son of Mt.27.43 | Ps.22.8
44τὸ δ' αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. Even the bandits who were crucified with him taunted him in the same way.
 
45Ἀπὸ δὲ ἑκτης ὡρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἑως ὡρας ἐνάτης. Darkness fell over the whole land from midday until three in the afternoon;The Death of Jesus Mt.27.45-56 | Mk.15.33-41 | Lk.23.44-49 | Jn.19.28-30
46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὡραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Hλι ηλι λεμα σαβαχθανι; τοῦτ' ἐστιν, Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπεσ; and about three Jesus cried aloud, 'Eli, Eli, lema sabachthani?', which means, 'My God, my God, why hast thou forsaken me ?'- My God, my God, why hast thou forsaken me? Mt.27.46 | Ps.22.1
47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἐλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος. Some of the bystanders, on hearing this, said, 'He is calling Elijah.' 
48καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὀξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. One of them ran at once and fetched a sponge, which he soaked in sour wine, and held it to his lips on the end of a cane. 
49οἱ δὲ λοιποὶ ἐλεγον, Ἄφες ἰδωμεν εἰ ἐρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν. But the others said, 'Let us see if Elijah will come to save him.'
 
50ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ Πνεῦμα. Jesus again gave a loud cry, and breathed his last. 
51Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ' ἀνωθεν ἑως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, At that moment the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. There was an earthquake, the rocks split 
52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀγίων ἠγέρθησαν, and the graves opened, and many of God's people arose from sleep; 
53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἐγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἀγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. and coming out of their graves after his resurrection they entered the Holy City, where many saw them. 
54Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. And when the centurion and his men who were keeping watch over Jesus saw the earthquake and all that was happening, they were filled with awe, and they said, 'Truly this man was a son of God.'
 
55Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἱτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· A NUMBER OF WOMEN were also present, watching from a distance; they had followed Jesus from Galilee and waited on him. 
56ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. Among them were Mary of Magdala, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.
 
57Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὐνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ· When evening fell, there came a man of Arimathaea, Joseph by name, who was a man of means, and had himself become a disciple of Jesus.The Burial of Jesus Mt.27.57-61 | Mk.15.42-47 | Lk.23.50-56 | Jn.19.38-42
58οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. He approached Pilate, and asked for the body of Jesus; and Pilate gave orders that he should have it. 
59καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ, Joseph took the body, wrapped it in a clean linen sheet, 
60καὶ ἐθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. and laid it in his own unused tomb, which he had cut out of the rock; he then rolled a large stone against the entrance, and went away. 
61ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἀλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. Mary of Magdala was there, and the other Mary, sitting opposite the grave.
 
62Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἡτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον Next day, the morning after that Friday, the chief priests and the Pharisees came in a body to Pilate.The Guard on the Tomb Mt.27.62-66
63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἐτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 'Your Excellency,' they said, 'we recall how that impostor said while he was still alive, "I am to rise after three days." 
64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἑως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἰπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. So will you give orders for the grave to be made secure until the third day? Otherwise his disciples may come, steal the body, and then tell the people that he has been raised from the dead; and the final deception will be worse than the first.' 
65ἐφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἰδατε. 'You may have your guard,' said Pilate; 'go and make it secure as best you can.' 
66οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας. So they went and made the grave secure; they sealed the stone, and left the guard in charge.
 
      << | Matthew: 27 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.