katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

14

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

Matthew

Reference
1Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἠκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, It was at that time that reports about Jesus reached the ears of Prince Herod. 'This is John the Baptist,'The Death of John the Baptist Mt.14.1-12 | Mk.6.14-29 | Lk.9.7-9
2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. he said to his attendants; 'John has been raised to life, and that is why these miraculous powers are at work in him.'
 
3Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἐδησεν [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· FOR HEROD had arrested John, put him in chains, and thrown him into prison, on account of Herodias, his brother Philip's wife; 
4ἐλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ, Οὐκ ἐξεστίν σοι ἐχειν αὐτήν. for John had told him: 'You have no right to her.' 
5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὀχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. Herod would have liked to put him to death, but he was afraid of the people, in whose eyes John was a prophet. 
6γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἠρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ, But at his birthday celebrations the daughter of Herodias danced before the guests, 
7ὁθεν μεθ' ὁρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. and Herod was so delighted that he took an oath to give her anything she cared to ask. 
8ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Prompted by her mother, she said,.'Give me here on a dish the head of John the Baptist.' 
9καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὁρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, The king was deeply distressed when he heard it; but out of regard for his oath and for his guests, he ordered the request to be granted, 
10καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ· and had John beheaded in prison. 
11καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἠνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς. The head was brought in on a dish and given to the girl; and she carried it to her mother. 
12καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἐθαψαν αὐτό[ν], καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. Then John's disciples came and took away the body, and buried it; and they went and told Jesus.
 
13Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἐρημον τόπον κατ' ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὀχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. WHEN HE HEARD what had happened Jesus withdrew privately by boat to a lonely place; but people heard of it, and came after him in crowds by land from the towns.The Feeding of the Five Thousand Mt.14.13-21 | Mk.6.30-44 | Lk.9.10-17 | Jn.6.1-14
14καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὀχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. When he came ashore, he saw a great crowd; his heart went out to them, and he cured those of them who were sick. 
15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὡρα ἠδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὀχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑα υτοῖς βρώματα. When it grew late the disciples came up to him and said, 'This is a lonely place, and the day has gone; send the people off to the villages ie to buy themselves food.' 
16ὁ δὲ [Ἰησοῦς] εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἐχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. He answered, 'There is no need for them to go; give them something to eat yourselves.' 
17οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἐχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἀρτους καὶ δύο ἰχθύας. 'All we have here', they said, 'is five loaves and two fishes.' 
18ὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς. 'Let me have them', he replied. 
19καὶ κελεύσας τοὺς ὀχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἀρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐδωκεν τοῖς μαθηταῖς το ὺς ἀρτους οἱ δὲ μαθηταὶ το ὄχλοις. So he told the people to sit down on the grass; then, taking the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples; and the disciples gave them to the people. 
20καὶ ἐφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. They all ate to their hearts' content; and the scraps left over, which they picked up, were enough to fill twelve great baskets. 
21οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἀνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Some five thousand men shared in this meal, to say nothing of women and children.
 
22Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἑως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὀχλους. Then he made the disciples embark and go on ahead to the other side, while he sent the people away;Walking on the Water Mt.14.22-33 | Mk.6.45-52 | Jn.6.15-21
23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὀχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὀρος κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. after doing that, he went up the hill-side to pray alone. It grew late, and he was there by himself. 
24τὸ δὲ πλοῖον ἠδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἀνεμος. The boat was already some furlongs from the shore, battling with a head-wind and a rough sea. 
25τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Between three and six in the morning he came to them, walking over the lake. 
26οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἐκραξαν. When the disciples saw him walking on the lake they were so shaken that they cried out in terror: 'It is a ghost!' 
27εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ Ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. But at once he spoke to them: 'Take heart! It is I; do not be afraid.'
 
28ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὑδατα· Peter called to him: 'Lord, if it is you, tell me to come to you over the water.' 'Come', said Jesus. 
29ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὑδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Peter stepped down from the boat, and walked over the water towards Jesus. 
30βλέπων δὲ τὸν ἀνεμον [ἰσχυρὸν] ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἐκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. But when he saw the strength of the gale he was seized with fear; and beginning to sink, he cried, 'Save me, Lord.' 
31εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Jesus at once reached out and caught hold of him, and said, 'Why did you hesitate? How little faith you have!' 
32καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἀνεμος. They then climbed into the boat; and the wind dropped. 
33οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ. And the men in the boat fell at his feet, exclaiming, 'Truly you are the Son of God.'
 
34Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. So they finished the crossing and came to land at Gennesaret.The Healing of the Sick in Gennesaret Mt.14.34-36 | Mk.6.53-56
35καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἀνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὁλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἐχοντας, There Jesus was recognized by the people of the place, who sent out word to all the country round. And all who were ill were brought to him, 
36καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἀψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὁσοι ἡψαντο διεσώθησαν. and he was begged to allow them simply to touch the edge of his cloak. And everyone who touched it was completely cured.
 
      << | Matthew: 14 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.