katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME | about Ecclesiasticus | contents | by passage | ← search | GO TO highlighted passage ↓ | notes |

 ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ << Ecclesiasticus: 20 >>Revised Standard Version

1 Ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος,
καὶ ἔστιν σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμος.
When to talk. Sir.20.1-8There is a reproof which is not timely;
and there is a man who keeps silent but is wise.
2 ὡς καλὸν ἐλέγξαι ἢ θυμοῦσθαι,
καὶ ὁ ἀνθομολογούμενος ἀπὸ έλαττὼσεως κωλυθήσαεται.
 How much better it is to reprove than to stay angry!
And the one who confesses his fault will be kept from loss.
4 ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεάνιδα,
οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματα.
 Like a eunuch's desire to violate a maiden
is a man who executes judgments by violence.
5 ἔστιν σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός,
καὶ ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς.
 There is one who by keeping silent is found wise,
while another is detested for being too talkative.
6 ἔστιν σιωπῶν, οὐ γὰρ ἔχει ἀπόκρισιν,
καὶ ἔστιν σιωπῶν εἰδὼς καιρόν.
 There is one who keeps silent because he has no answer,
while another keeps silent because he knows when to speak.
7 ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως καιροῦ,
ὁ δὲ λαπιστὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται καιρόν.
 A wise man will be silent until the right moment,
but a braggart and fool goes beyond the right moment.
8 ὁ πλεονάζων λόγῳ βδελυχθήσεται,
καὶ ὁ ἐνεξουσιαζόμενος μισηθήσεται.
 Whoever uses too many words will be loathed,
and whoever usurps the right to speak will be hated.
9 Ἔστιν εὐοδία ἐν κακοῖς ἀνδρί,
καὶ ἔστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσιν.
Fate. Sir.20.9-17There may be good fortune for a man in adversity,
and a windfall may result in a loss.
10 ἔστιν δόσις, ἣ οὐ λυσιτελήσει σοι,
καὶ ἔστιν δόσις, ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν.
 There is a gift that profits you nothing,
and there is a gift that brings a double return.
11 ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεκεν δόξης,
καὶ ἔστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρεν κεφαλήν.
 There are losses because of glory,
and there are men who have raised their heads from humble circumstances.
12 ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου
καὶ ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιον.
 There is a man who buys much for a little,
but pays for it seven times over.
13 ὁ σοφὸς ἐν λόγοις ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει,
χάριτες δὲ μωρῶν ἐκχυθήσονται.
 The wise man makes himself beloved through his words,
but the courtesies of fools are wasted.
14 δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι,
οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ' ἑνὸς πολλοί
 A fool's gift will profit you nothing,
for he has many eyes instead of one.
15 ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει,
καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ·
σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει,
μισητὸς ἄνθρωπος ὁ τοιοῦτος.
 He gives little and upbraids much,
he opens his mouth like a herald;
today he lends and tomorrow he asks it back;
such a one is a hateful man.
16 μωρὸς ἐρεῖ Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος,
καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου·
 A fool will say, "I have no friend, and there is no gratitude for my good deeds;
those who eat my bread speak unkindly."
17 οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον αὐτοῦ φαῦλοι γλώσσῃ,
ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ;
 How many will ridicule him, and how often!
18 Ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης,
οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξει.
Inappropriate talk. Sir.20.18-26A slip on the pavement is better than a slip of the tongue;
so the downfall of the wicked will occur speedily.
19 ἄνθρωπος ἄχαρις, μῦθος ἄκαιρος·
ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
 An ungracious man is like a story told at the wrong time,
which is continually on the lips of the ignorant.
20 ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασθήσεται παραβολή·
οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆς.
 A proverb from a fool's lips will be rejected,
for he does not tell it at its proper time.
21 Ἔστιν κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας,
καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται.
 A man may be prevented from sinning by his poverty,
so when he rests he feels no remorse.
22 ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι' αἰσχύνην,
καὶ ἀπὸ ἄφρονος προσώπου ἀπολεῖ αὐτήν.
 A man may lose his life through shame,
or lose it because of his foolish look.
23 ἔστιν χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ,
καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν.
 A man may for shame make promises to a friend,
and needlessly make him an enemy.
24 Μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος,
ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
 A lie is an ugly blot on a man;
it is continually on the lips of the ignorant.
25 αἱρετὸν κλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει,
ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσιν.
 A thief is preferable to a habitual liar,
but the lot of both is ruin.
26 ἦθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία,
καὶ ἡ αἰσχύνη αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐνδελεχῶς.
 The disposition of a liar brings disgrace,
and his shame is ever with him.
27 Ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτόν,
καὶ ἄνθρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσιν.
Stewardship of Wisdom. Sir.20.27-31He who speaks wisely will advance himself,
and a sensible man will please great men.
28 ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει θιμωνιὰν αὐτοῦ,
καὶ ὁ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν.
 Whoever cultivates the soil will heap up his harvest,
and whoever pleases great men will atone for injustice.
29 ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν,
καὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς.
 Presents and gifts blind the eyes of the wise;
like a muzzle on the mouth they avert reproofs.
30 σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής,
τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις;
 Hidden wisdom and unseen treasure,
what advantage is there in either of them?
31 κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ
ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ.
 Better is the man who hides his folly
than the man who hides his wisdom.

Notes: This page displays passages from the APOCRYPHA.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. I made constant use of my own copies of Swete's Lxx in preparation of the Greek text. Swete's Lxx can be viewed HERE, HERE, and HERE. Brenton's translation can be viewed HERE (... but not bookmarked!. Select by Book HERE). Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.