katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME about Revelation | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 Revised Standard Version<< Revelation:3 >>Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 "And to the angel of the church in Sardis write:

'The words of him who has the seven spirits of God and the seven stars.

"'I know your works; you have the name of being alive, and you are dead.

The Message to Sardis Re.3.1-6Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ ἐχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας·
Οἶδά σου τὰ ἐργα, ὅτι ὀνομα ἐχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.

2 Awake, and strengthen what remains and is on the point of death, for I have not found your works perfect in the sight of my God.  γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἂ ἐμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὑρηκά σου [τὰ] ἐργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου·
3 Remember then what you received and heard; keep that, and repent. If you will not awake, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come upon you.  μνημόνευε οὖν πῶς εἰληφας καὶ ἠκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἡξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὡραν ἡξω ἐπὶ σέ.
4 Yet you have still a few names in Sardis, people who have not soiled their garments; and they shall walk with me in white, for they are worthy.  ἀλλὰ ἐχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἂ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἀξιοί εἰσιν.
5 He who conquers shall be clad thus in white garments, and I will not blot his name out of the book of life; I will confess his name before my Father and before his angels.  ὁ νικῶν οὑτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὀνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὀνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνω πιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
6 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.'  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

7 "And to the angel of the church in Philadelphia write:

'The words of the holy one, the true one, who has the key of David, who opens and no one shall shut, who shuts and no one opens.

The Message to Philadelphia Re.3.7-13Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ ἀγιος, ὁ ἀληθινός,

ὁ ἐχων τὴν κλεῖν Δαυίδ,
ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει,
καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει·

8 "'I know your works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut; I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name.  Οἶδά σου τὰ ἐργα - ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν - ὅτι μικρὰν ἐχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὀνομά μου.
9 Behold, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie - behold, I will make them come and bow down before your feet, and learn that I have loved you.  ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἡξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τω 'ν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγῶ ἠγάπησά.
10 Because you have kept my word of patient endurance, I will keep you from the hour of trial which is coming on the whole world, to try those who dwell upon the earth.  ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὡρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἐρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὁλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
11 I am coming soon; hold fast what you have, so that no one may seize your crown.  ἐρχομαι ταχύ·
κράτει ὃ ἐχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.
12 He who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God; never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem which comes down from my God out of heaven, and my own new  ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἐξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἐτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὀνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὀνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.
13 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.'  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

14 "And to the angel of the church in La-odice'a write:

'The words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation.

The Message to Laodicea Re.3.14-22Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·

15 "'I know your works: you are neither cold nor hot. Would that you were cold or hot!  Οἶδά σου τὰ ἐργα,
ὅτι οὐτε ψυχρὸς εἶ οὐτε ζεστός.
ὀφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.
16 So, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth.  οὑτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὐτε ζεστὸς οὐτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.
17 For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing; not knowing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked.  ὁτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἐχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,
18 Therefore I counsel you to buy from me gold refined by fire, that you may be rich, and white garments to clothe you and to keep the shame of your nakedness from being seen, and salve to anoint your eyes, that you may see.  συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
19 Those whom I love, I reprove and chasten; so be zealous and repent.  ἐγὼ ὁσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω·
ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.
20 Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.  ἰδοὺ ἑστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω·
ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ.
21 He who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I myself conquered and sat down with my Father on his throne.  ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
22 He who has an ear, let him hear what the spirit says to the churches.' "  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

    << | Revelation: 3 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
Revised Standard Version of the Bible, copyright 1952 [2nd edition, 1971], Apocrypha, copyright 1957; The Third and Fourth Books of the Maccabees and Psalm 151, copyright 1977, by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.