katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 Revised Standard Version<< Matthew:5 >>Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him. The Sermon on the Mount Mt.5.1-7.29Ἰδὼν δὲ τοὺς ὀχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὀρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
2 And he opened his mouth and taught them, saying:  καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων,
3 "Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
The Beatitudes Mt.5.3-11 (Galilee) - | Lk.6.20-23Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,
ὁτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
4 "Blessed are those who mourn,
for they shall be comforted.
 μακάριοι οἱ πενθοῦντες,
ὁτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
5 "Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth.
 μακάριοι οἱ πραεῖς,
ὁτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
6 "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be satisfied.
 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,
ὁτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
7 "Blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy.
 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
ὁτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
8 "Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.
 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,
ὁτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὀψονται.
9 "Blessed are the peacemakers,
for they shall be called sons of God.
 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,
ὁτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
10 "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake,
for theirs is the kingdom of heaven.
 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἑνεκεν δικαιοσύνης,
ὁτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
11 "Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you [falsely] on my account.  μακάριοί ἐστε ὁταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἰπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἑνεκεν ἐμοῦ·
12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so men persecuted the prophets who were before you.  χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὑτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.
13 "You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden under foot by men. Salt and Light Mt.5.13-16 | Mk.9.50 | Lk.14.34-35Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἀλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἀλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀλισθήσεταὶ εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἐτι εἰ μὴ βληθὲν ἐξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
14 "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.  Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὀρους κειμένη·
15 Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house.  οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.  οὑτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἐμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁπως ἰδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἐργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
17 "Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them. Teaching about the Law Mt.5.17-20Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.
18 For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished.  ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἑως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἑως ἂν πάντα γένηται.
19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.  ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὑτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδά ξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.  λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
21 "You have heard that it was said to the men of old, 'You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.' Teaching about Anger Mt.5.21-26Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις· ὃς δ' ἂν φονεύσῃ, ἐνοχος ἐσται τῇ κρίσει.
22 But I say to you that everyone who is angry with his brother [Other ancient authorities insert: without cause] shall be liable to judgment; whoever insults [Greek says: Raca to. (an obscure term of abuse)] his brother shall be liable to the council, and whoever says, 'You fool!' shall be liable to the hell [Greek: Gehenna] of fire.  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἐνοχος ἐσται τῇ κρίσει· ὃς δ' ἂν εἰπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἐνοχος ἐσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ' ἂ ν εἰπῃ, Μωρέ, ἐνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
23 So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you,  ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἐχει τι κατὰ σοῦ,
24 leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.  ἀφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἐμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὑπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
25 Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;  ἰσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἑως ὁτου εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·
26 truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.  ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἑως ἂν ἀποδῷς τὸν ἐσχατον κοδράντην.
27 "You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' Teaching about Adultery Mt.5.27-30 (Galilee) - Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ μοιχεύσεις.
28 But I say to you that everyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἠδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
29 If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell [Greek: Gehenna].  εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἐξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὁλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.
30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell [Greek: Gehenna].  καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἐκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὁλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
31 "It was also said, 'Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.' Teaching about Divorce Mt.5.31-32 (Galilee) - | Mt.19.9 | Mk.10.11-11.12 | Lk.16.18Ἐρρέθη δέ, Ὅς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.
32 But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery.  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.
33 "Again you have heard that it was said to the men of old, 'You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn.' Teaching about Oaths Mt.5.33-37 | Lv.19.12 | Nu.30.2 | Dt.23.21Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.
34 But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, - But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, Mt.5.34 | Is.66.1ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὁλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
35 or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King.  μήτε ἐν ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
36 And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black.  μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.
37 Let what you say be simply 'Yes' or 'No'; anything more than this comes from evil [Or: the evil one].  ἐστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὐ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
38 "You have heard that it was said, 'An eye for an eye and a tooth for a tooth.' Teaching about Retaliation Mt.5.38-42 (Galilee) - | Lk.6.29-30Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.
39 But I say to you, Do not resist one who is evil. But if anyone strikes you on the right cheek, turn to him the other also;  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὁστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἀλλην·
40 and if anyone would sue you and take your coat, let him have your cloak as well;  καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἀφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
41 and if anyone forces you to go one mile, go with him two miles.  καὶ ὁστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἑν, ὑπαγε μετ' αὐτοῦ δύο.
42 Give to him who begs from you, and do not refuse him who would borrow from you.  τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
43 "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' Love for Enemies Mt.5.43-48 (Galilee) - | Lk.6.27-28 | Lk.6.32-36Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.
44 But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you,  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς,
45 so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.  ὁπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἡλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
46 For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same?  ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἐχετὲ; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
47 And if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?  καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτὲ; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
48 You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.  Ἐσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
    << | Matthew: 5 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
Revised Standard Version of the Bible, copyright 1952 [2nd edition, 1971], Apocrypha, copyright 1957; The Third and Fourth Books of the Maccabees and Psalm 151, copyright 1977, by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.