katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 Revised Standard Version<< Matthew:4 >>Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. The Temptation of Jesus Mt.4.1-11 (Wilderness of Judaea) - | Mk.1.12-13 | Lk.4.1-13Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἐρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
2 And he fasted forty days and forty nights, and afterward he was hungry.  καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὑστερον ἐπείνασεν.
3 And the tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread."  Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἀρτοι ένωνται.
4 But he answered, "It is written,

'Man shall not live by bread alone,
but by every word that proceeds
from the mouth of God.'"

- Man shall not live by bread alone Mt.4.4 | Dt.8.3ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται,

Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ
διὰ στόματος θεοῦ.

5 Then the devil took him to the holy city, and set him on the pinnacle of the temple,  Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἀγίαν πόλιν, καὶ ἐστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
6 and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down; for it is written,

'He will give his angels charge of you,' and

'On their hands they will bear you up,
lest you strike your foot against a stone.'"

- He will give his angels charge of you Mt.4.6 | Ps.91.11-12καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι

Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε,
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

7 Jesus said to him, "Again it is written, 'You shall not tempt the Lord your God.'" - You shall not tempt the Lord your God Mt.4.7 | Dt.6.16ἐφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
8 Again, the devil took him to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them;  Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὀρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
9 and he said to him, "All these I will give you, if you will fall down and worship me."  καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
10 Then Jesus said to him, "Begone, Satan! for it is written,

'You shall worship the Lord your God
and him only shall you serve.'"

- You shall worship the Lord your God Mt.4.10 | Dt.6.13τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὑπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ,

Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

11 Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him.  Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἀγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
12 Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee; The Beginning of the Galilean Ministry Mt.4.12-17 (Machaerus-Capernaum) - | Mk.1.14-15 | Lk.4.14-15ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
13 and leaving Nazareth he went and dwelt in Caper'na-um by the sea, in the territory of Zeb'ulun and Naph'tali,  καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·
14 that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled:  ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,
15 "The land of Zeb'ulun and the land of Naph'tali,
toward the sea, across the Jordan,
Galilee of the Gentiles -
- The land of Zeb'ulun. Mt.4.15-16 | Is.9.1-2 | Is.42.7Γῆ ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ,
ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

16 the people who sat in darkness
have seen a great light,
and for those who sat
in the region and shadow of death
light has dawned."
 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει
φῶς εἶδεν μέγα,
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
17 From that time Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."  Ἀπὸ τότε ἠρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε, Ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
18 As he walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. The Calling of Four Fishermen Mt.4.18-22 (Capernaum) - | Mk.1.16-20 | Lk.5.1-11περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γ ὰρ ἀλιεῖς.
19 And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men."  καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων.
20 Immediately they left their nets and followed him.  οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
21 And going on from there he saw two other brothers, James the son of Zeb'edee and John his brother, in the boat with Zeb'edee their father, mending their nets, and he called them.  καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἀλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δι κτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
22 Immediately they left the boat and their father, and followed him.  οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
23 And he went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every infirmity among the people. Ministering to a Great Multitude Mt.4.23-25 (Galilee) - | Lk.6.17-19Καὶ περιῆγεν ἐν ὁλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
24 So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, and paralytics, and he healed them.  καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὁλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἐχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους [καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοίς.
25 And great crowds followed him from Galilee and the Decap'olis and Jerusalem and Judea and from beyond the Jordan.  καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὀχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

    << | Matthew: 4 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
Revised Standard Version of the Bible, copyright 1952 [2nd edition, 1971], Apocrypha, copyright 1957; The Third and Fourth Books of the Maccabees and Psalm 151, copyright 1977, by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.