katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible << Luke:5 >>Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 One day as he stood by the Lake of Gennesaret, and the people crowded upon him to listen to the word of God, The Calling of the First Disciples Lk.5.1-11 (Capernaum) - | Mt.4.18-22 | Mk.1.16-20Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὀχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,
2 he noticed two boats lying at the water's edge; the fishermen had come ashore and were washing their nets.  καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἀλιεῖς ἀπ' αὐτῶν ἀποβάντες ἐπλυνον τὰ δίκτυα.
3 He got into one of the boats, which belonged to Simon, and asked him to put out a little way from the shore; then he went on teaching the crowds from his seat in the boat.  ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὀχλους.
4 When he had finished speaking, he said to Simon, 'Put out into deep water and let down your nets for a catch.'  ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἀγραν.
5 Simon answered, 'Master, we were hard at work all night and caught nothing at all; but if you say so, I will let down the nets.'  καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ἐπιστάτα, δῖ ὁλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα.
6 They did so and made a big haul of fish; and their nets began to split.  καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν.
7 So they signalled to their partners in the other boat to come and help them. This they did, and loaded both boats to the point of sinking.  καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἐπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὡστε βυθίζεσθαι αὐτά.
8 When Simon saw what had happened he fell at Jesus's knees and said, 'Go, Lord, leave me, sinner that I am!'  ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἀμαρτωλός εἰμι, κύριε·
9 For he and all his companions were amazed at the catch they had made;  θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἀγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον,
10 so too were his partners James and John, Zebedee's sons. 'Do not be afraid,' said Jesus to Simon; 'from now on you will be catching men.'  ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς, μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἐσῃ ζωγρῶν.
11 As soon as they had brought the boats to land, they left everything and followed him.
 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
12 He was once in a certain town where there happened to be a man covered with leprosy; seeing Jesus, he bowed to the ground and begged his help. 'Sir,' he said, 'if only you will, you can cleanse me.' The Cleansing of a Leper Lk.5.12-16 (Galilee) - | Mt.8.1-4 | Mk.1.40-45Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
13 Jesus stretched out his hand, touched him, and said, 'Indeed I will; be clean again.' The leprosy left him immediately.  καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἡψατο αὐτοῦ λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ.
14 Jesus then ordered him not to tell anybody. 'But go,' he said, 'show yourself to the priest, and make the offering laid down by Moses for your cleansing; that will certify the cure.'  καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
15 But the talk about him spread all the more; great crowds gathered to hear him and to be cured of their ailments.  διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὀχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν·
16 And from time to time he would withdraw to lonely places for prayer.
 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.
17 One day he was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting round. People had come from every village of Galilee and from Judaea and Jerusalem, [Some witnesses read: and Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and from Judaea and Jerusalem, were sitting around.] and the power of the Lord was with him to heal the sick. The Healing of a Paralytic  Lk.5.17-26 | Mt.9.1-8 | Mk.2.1-12Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.
18 Some men appeared carrying a paralysed man is on a bed. They tried to bring him in and set him down in front of Jesus,  καὶ ἰδοὺ ἀνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον αὐτοῦ.
19 but finding no way to do so because of the crowd, they went up on to the roof and let him down through the tiling, bed and all, into the middle of the company in front of Jesus.  καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὀχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἐμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.
20 When Jesus saw their faith, he said, 'Man, your sins are forgiven you.'  καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν, Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἀμαρτίαι σου.
21 The lawyers and the Pharisees began saying to themselves, 'Who is this fellow with his blasphemous talk? Who but God alone can forgive sins?'  καὶ ἠρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;
22 But Jesus knew what they were thinking and answered them: 'Why do you harbour thoughts like these?  ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
23 Is it easier to say, "Your sins are forgiven you", or to say, "Stand up and walk"?  τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἀμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ περιπάτεὶ;
24 But to convince you that the Son of Man has the right on earth to forgive sins'-he turned to the paralysed man-'I say to you, stand up, take your bed, and go home.'  ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἐχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρτίας - εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ἐγειρε καὶ ἀρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.
25 And at once he rose to his feet before their eyes, took up the bed he had been lying on, and went home praising God.  καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἀρας ἐφ' ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν.
26 They were all lost in amazement and praised God; filled with awe they said, 'You would never believe the things we have seen today.'
 καὶ ἐκστασις ἐλαβεν ἀπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
27 Later, when he went out, he saw a tax-gatherer, Levi by name, at his seat in the custom-house. The Calling of Levi Lk.5.27-32 (Capernaum) - | Mt.9.9-13 | Mk.2.13-17Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.
28 He said to him, 'Follow me'; and he rose to his feet, left everything behind, and followed him.
 καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ.
29 Afterwards Levi held a big reception in his house for Jesus; among the guests was a large party of tax-gatherers and others.  Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὀχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἀλλων οἳ ἦσαν μετ' αὐτῶν κατακείμενοι.
30 The Pharisees and the lawyers of their sect complained to his disciples: 'Why do you eat and drink', they said, 'with tax-gatherers and sinners?'  καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετὲ;
31 Jesus answered them: 'It is not the healthy that need a doctor, but the sick;  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἐχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἐχοντες·
32 I have not come to invite virtuous people, but to call sinners to repentance.'
 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἀμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
33 Then they said to him, 'John's disciples are much given to fasting and the practice of prayer, and so are the disciples of the Pharisees; but yours eat and drink.' The Question about Fasting Lk.5.33-39 | Mt.9.14-17 | Mk.2.18-22Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν.
34 Jesus replied, 'Can you make the bridegroom's friends fast while the bridegroom is with them?  ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστιν ποιῆσαι νηστεῦσαὶ;
35 But a time will come: the bridegroom will be taken away from them, and that will be the time for them to fast.'  ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὁταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
36 He told them this parable also: 'No one tears a piece from a new cloak to patch an old one; if he does, he will have made a hole in the new cloak, and the patch from the new will not match the old.  Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μή γε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
37 Nor does anyone put new wine into old wine-skins; if he does, the new wine will burst the skins, the wine will be wasted, and the skins ruined.  καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·
38 Fresh skins for new wine!  ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.
39 And no one after drinking old wine wants new; for he says, "The old wine is good."'
 [καὶ] οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν.
    << | Luke: 5 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.