katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Mark | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Mark:14Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 NOW THE FESTIVAL of Passover and Unleavened Bread was only two days off; and the chief priests and the doctors of the law were trying to devise some cunning plan to seize him and put him to death. The Plot to Kill Jesus Mk.14.1-2 (Jerusalem) - | Mt.26.1-5 | Lk.22.1-2 | Jn.11.45-53Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἀζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν·
2 'It must not be during the festival,' they said, 'or we should have rioting among the people.'
 ἐλεγον γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἐσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.
3 Jesus was at Bethany, in the house of Simon the leper. As he sat at table, a woman came in carrying a small bottle of very costly perfume, pure oil of nard. She broke it open and poured the oil over his head. The Anointing at Bethany Mk.14.3-9 | Mt.26.6-13 | Lk.12.1-8Καὶ ὀντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἐχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κα τέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
4 Some of those present said to one another angrily, 'Why this waste?  ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὑτη τοῦ μύρου γέγονεν;
5 The perfume might have been sold for thirty pounds [Literally: 300 denarii; some witnesses read: more than 300 denarii.] and the money given to the poor'; and they turned upon her with fury.  ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
6 But Jesus said, 'Let her alone. Why must you make trouble for her?  ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετὲ καλὸν ἐργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί.
7 It is a fine thing she has done for me. You have the poor among you always, and you can help them whenever you like; but you will not always have me.  πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἐχετε μεθ' ἑαυτῶν, καὶ ὁταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἐχετε.
8 She has done what lay in her power; she is beforehand with anointing my body for burial.  ὃ ἐσχεν ἐποίησεν· προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
9 I tell you this: wherever in all the world the Gospel is proclaimed, what she has done will be told as her memorial.'
 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὁπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὁλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὑτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
10 Then Judas Iscariot, one of the Twelve, went to the chief priests to betray him to them. Judas' Agreement to Betray Jesus Mk.14.10-11 (Jerusalem) - | Mt.26.14-16 | Lk.22.3-6Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.
11 When they heard what he had come for, they were greatly pleased, and promised him money; and he began to look for a good opportunity to betray him.
 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.
12 NOW ON THE FIRST DAY of Unleavened Bread, when the Passover lambs were being slaughtered, his disciples said to him, 'Where would you like us to go and prepare for your Passover supper?' The Passover with the Disciples Mk.14.12-21 (Jerusalem) - | Mt.26.17-25 | Lk.22.7-14 | Lk.22.21-23 | Jn.13.21-30Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἐθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχὰ;
13 So he sent out two of his disciples with these instructions: 'Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water.  καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὑδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
14 Follow him, and when he enters a house give this message to the householder: "The Master says, 'Where is the room reserved for me to eat the Passover with my disciples?'"  καὶ ὁπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἰπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὁπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγὼ;
15 He will show you a large room upstairs, set out in readiness. Make the preparations for us there.'  καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἑτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
16 Then the disciples went off, and when they came into the city they found everything just as he had told them. So they prepared for Passover.
 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
17 In the evening he came to the house with the Twelve.  Καὶ ὀψίας γενομένης ἐρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
18 As they sat at supper Jesus said, 'I tell you is this: one of you will betray me—one who is eating with me.'  καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων μετ' ἐμοῦ.
19 At this they were dismayed; and one by one they said to him, 'Not I, surely?'  ἠρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ;
20 'It is one of the Twelve', he said, 'who is dipping into the same bowl with me.  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς [ἐκ] τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ' ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.
21 The Son of Man is going the way appointed for him in the scriptures; but alas for that man by whom the Son of Man is betrayed! It would be better for that man if he had never been born.'
 ὁτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δῖ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
22 During supper he took bread, and having said the blessing he broke it and gave it to them, with the words: 'Take this; this is my body.' The Institution of the Lord's Supper Mk.14.22-25 (Jerusalem) - | Mt.26.26-30 | Lk.22.14-23 | 1Cor.11.23-26Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἀρτον εὐλογήσας ἐκλασεν καὶ ἐδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
23 Then he took a cup, and having offered thanks to God he gave it to them; and they all drank from it.  καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἐδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἐπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
24 And he said, 'This is my blood of the covenant, shed for many.  καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν·
25 I tell you this: never again shall I drink from the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.'
 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἑως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὁταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
26 After singing the Passover Hymn, they went out to the Mount of Olives.  Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
27 And Jesus said, 'You will all fall from your faith; for it stands written: "I will strike the shepherd down and the sheep will be scattered." Peter's denial Foretold Mk.14.27-31 (Jerusalem) - | Mt.26.31-35 | Lk.22.31-34 | Jn.13.36-38 | Zch.13.7Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται,

πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσοντα·

28 Nevertheless, after I am raised again I will go on before you into Galilee.'  ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
29 Peter answered, 'Everyone else may fall away, but I will not.'  ὁ δὲ Πέτρος ἐφη αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ' οὐκ ἐγώ.
30 Jesus said, 'I tell you this: today, this very night, before the cock crows twice, you yourself will disown me three times.'  καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.
31 But he insisted and repeated: 'Even if I must die with you, I will never disown you.' And they all said the same.
 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει, Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἐλεγον.
32 WHEN THEY REACHED a place called Gethsemane, he said to his disciples, 'Sit here while I pray.' The Prayer in Gethsemane Mk.14.32-42 (Gethsemane) - | Mt.26.36-46 | Lk.22.39-46Καὶ ἐρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὀνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἑως προσεύξωμαι.
33 And he took Peter and James and John with him. Horror and dismay came over him,  καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ [τὸν] Ἰάκωβον καὶ [τὸν] Ἰωάννην μετ' αὐτοῦ, καὶ ἠρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,
34 and he said to them, 'My heart is ready to break with grief; stop here, and stay awake.'  καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἑως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
35 Then he went forward a little, threw himself on the ground, and prayed that, if it were possible, this hour might pass him by.  καὶ προελθὼν μικρὸν ἐπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ' αὐτοῦ ἡ ὡρα,
36 'Abba, Father,' he said, 'all things are possible to thee; take this cup away from me. Yet not what I will, but what thou wilt.'
 καὶ ἐλεγεν, Αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ· ἀλλ' οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.
37 He came back and found them asleep; and he said to Peter, 'Asleep, Simon? Were you not able to keep awake for one hour?  καὶ ἐρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἰσχυσας μίαν ὡραν γρηγορῆσαὶ;
38 Stay awake, all of you; and pray that you may be spared the test: the spirit is willing, but the flesh is weak.'  γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἐλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν Πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
39 Once more he went away and prayed. [Some witnesses add: using the same words.]  καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
40 On his return he found them asleep again, for their eyes were heavy; and they did not know how to answer him.
 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾐδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ.
41 The third time he came and said to them, 'Still sleeping? Still taking your ease? Enough! [The Greek is obscure; a possible meaning is: 'The money has been paid', 'The account is settled.'] The hour has come. The Son of Man is betrayed to sinful men.  καὶ ἐρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθὲ ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὡρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀμαρτωλῶν.
42 Up, let us go forward! My betrayer is upon us.'
 ἐγείρεσθε ἀγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με Ἤγγικεν.
43 Suddenly, while he was still speaking, Judas, one of the Twelve, appeared, and with him was a crowd armed with swords and cudgels, sent by the chief priests, lawyers, and elders. The Betrayal and Arrest of Jesus  Mk.14.43-50 (Gethsemane) - | Mt.26.47-56 | Lk.22.47-53 | Jn.18.3-12Καὶ εὐθὺς ἐτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ' αὐτοῦ ὀχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
44 Now the traitor had agreed with them upon a signal: 'The one I kiss is your man; seize him and get him safely away.'  δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
45 When he reached the spot, he stepped forward at once and said to Jesus, 'Rabbi', and kissed him.  καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει, Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
46 Then they seized him and held him fast.
 οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
47 One of the party [Or: of the bystanders.] drew his sword, and struck at the High Priest's servant, cutting off his ear.  εἷς δέ [τις] τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἐπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.
48 Then Jesus spoke: 'Do you take me for a bandit, that you have come out with swords and cudgels to arrest me?  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν μὲ;
49 Day after day I was within your reach as I taught in the temple, and you did not lay hands on me. But let the scriptures be fulfilled.'  καθ' ἡμέραν ἠμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
50 Then the disciples all deserted him and ran away.
 καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἐφυγον πάντες.
51 Among those following was a young man with nothing on but a linen cloth. They tried to seize him, The Young Man Who Fled Mk.14.51-52 (Gethsemane) - Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν·
52 but he slipped out of the linen cloth and ran away naked.
 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἐφυγεν.
53 THEN THEY LED JESUS away to the High Priest's house, where the chief priests, elders, and doctors of the law were all assembling. Jesus before the Council Mk.14.53-65 (Jerusalem) - | Mt.26.57-68 | Lk.22.54-55 | Jn.18.13-14 | Jn.18.19-24Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
54 Peter followed him at a distance right into the High Priest's courtyard; and there he remained, sitting among the attendants, warming himself at the fire.
 καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἑως ἐσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
55 The chief priests and the whole Council tried to find some evidence against Jesus to warrant a death-sentence, but failed to find any.  οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὁλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὑρισκον·
56 Many gave false evidence against him, but their statements did not tally.  πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρΤύρουν κατ' αὐτοῦ, καὶ ἰσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
57 Some stood up and gave this false evidence against him:  καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρΤύρουν κατ' αὐτοῦ λέγοντες
58 'We heard him say, "I will throw down this temple, made with human hands, and in three days I will build another, not made with hands." '  ὁτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω·
59 But even on this point their evidence did not agree.
 καὶ οὐδὲ οὑτως ἰση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
60 Then the High Priest stood up in his place and questioned Jesus: 'Have you no answer to the charges that these witnesses bring against you?'  καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
61 But he kept silence; he made no reply.

Again the High Priest questioned him: 'Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?'

 ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;
62 Jesus said, 'I am; and you will see the Son of Man seated on the right hand of God [Literally: of the Power.] and coming with the clouds of heaven.' - You will see the Son of man seated  Mk.14.62 | Ps.110.1 | Dn.7.13ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ἐγώ εἰμι,

καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

63 Then the High Priest tore his robes and said, 'Need we call further witnesses?  ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἐτι χρείαν ἐχομεν μαρτύρων;
64 You have heard the blasphemy. What is your opinion?' Their judgement was unanimous: that he was guilty and should be put to death.
 ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεταὶ οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἐνοχον εἶναι θανάτου.
65 Some began to spit on him, blindfolded him, and struck him with their fists, crying out, 'Prophesy!' [Some witnesses add: Who hit you? (as in Matthew and Luke.)] And the High Priest's men set upon him with blows.
 Καὶ ἠρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ, Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἐλαβον.
66 Meanwhile Peter was still below in the courtyard. One of the High Priest's serving-maids came by and saw him there warming himself. Peter's Denial of Jesus  Mk.14.66-72 | Mt.26.69-75 | Lk.22.56-62 | Jn.18.15-18 | Jn.18.25-27Καὶ ὀντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἐρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
67 She looked into his face and said, 'You were there too, with this man from Nazareth, this Jesus.'  καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Nαζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ.
68 But he denied it: 'I know nothing,' he said; 'I do not understand what you mean.'  ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὐτε οἶδα οὐτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἐξω εἰς τὸ προαύλιον[· καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν].
69 Then he went outside into the porch; [Some witnesses insert: and a cock crew.] and the maid saw him there again and began to say to the bystanders, 'He is one of them';  καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἠρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.
70 and again he denied it.

Again, a little later, the bystanders said to Peter, 'Surely you are one of them. You must be; you are a Galilean.'

 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἐλεγον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ.
71 At this he broke out into curses, and with an oath he said, 'I do not know this man you speak of.'  ὁ δὲ ἠρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
72 Then the cock crew a second time; and Peter remembered how Jesus had said to him, 'Before the cock crows twice you will disown me three times.' And he burst into tears.
 καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ· καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
    << | Mark: 14 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.