katapi New Study Bible - New Testament in Greek(UBS) || Revised Standard Version katapi HOME

Suffering for Righteousness Sake 1Pe.3.8-22

  HOME | NTBooks | notes
3 ΠΕΤΡΟΥ Α Reference I Peter
Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὐσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες,Suffering for Righteousness Sake 1Pe.3.8-22Finally, all of you, have unity of spirit, sympathy, love of the brethren, a tender heart and a humble mind.
μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. Do not return evil for evil or reviling for reviling; but on the contrary bless, for to this you have been called, that you may obtain a blessing.
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν
καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς
παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ
καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,

- let him keep his tongue from evil 1Pe.3.10 | Ps.43.12-16For
"He that would love life and see good days,
let him keep his tongue from evil
and his lips from speaking guile;
ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν,
ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν.

 let him turn away from evil and do right;
let him seek peace and pursue it.
ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους
καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν,
πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.
 For the eyes of the Lord are upon the righteous,
and his ears are open to their prayer.
But the face of the Lord is against those that do evil."
Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθὲ; Now who is there to harm you if you are zealous for what is right?
ἀλλ' εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε,- But even if you do suffer for righteousness' sake 1Pe.3.14 | Is.8.12-13But even if you do suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled,
κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἑτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, but in your hearts reverence Christ as Lord. Always be prepared to make a defense to any one who calls you to account for the hope that is in you, yet do it with gentleness and reverence;
ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἐχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. and keep your conscience clear, so that, when you are abused, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame.
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. For it is better to suffer for doing right, if that should be God's will, than for doing wrong.
ὁτι καὶ Χριστὸς ἀπαξ περὶ ἀμαρτιῶν [ὑπὲρ ὑμῶν] ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·  1Pe.3.18-22For Christ also died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit;
ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν,  in which he went and preached to the spirits in prison,
ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ' ἐστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δῖ ὑδατος. who formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, during the building of the ark, in which a few, that is, eight persons, were saved through water.
ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, δῖ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,  Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a clear conscience, through the resurrection of Jesus Christ,
ὁς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.  who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers subject to him.

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Hebrew || English and to the Apocrypha in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.