katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 9 >>The Septuagint (Brenton)

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Thanksgiving. Psalm 9(v9a)For the end, concerning the secrets of the Son. A Psalm of David.
2 Ἑξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου,
διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου·
 I will give thanks to you O Lord with my whole heart;
I will recount all your wonderful works.
3 εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί,
ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε.
 I will be glad and exult in you:
I will sing to your name, O you Most High.
4 ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω,
ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου,
 When mine enemies are turned back,
they shall be feeble and perish at your presence.
5 ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου,
ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου, ὁ κρίνων δικαιοσύνην.
 For you have maintained my cause and my right;
you who sits on the throne, that judges righteousness.
6 ἐπετίμησας ἔθνεσιν, καὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεβής,
τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·
 You have rebuked the nations, and the ungodly one has perished;
you have blotted out their name for ever, even for ever and ever.
7 τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος, καὶ πόλεις καθεῖλες,
ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ' ἤχους.
 The swords of the enemy have failed utterly;
and you have destroyed cities:
their memorial has been destroyed with a noise,
8 καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει,
ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ,
 but the Lord endures for ever:
he has prepared his throne for judgment.
9 καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ,
κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
 And he will judge the world in righteousness,
he will judge the nations in uprightness.
10 καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι,
βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει·
 The Lord also is become a refuge for the poor,
a seasonable help, in affliction.
11 καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου,
ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε, κύριε.
 And let them that know your name hope in you:
for you, O Lord, have not failed them that diligently seek you.
12 ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων,
ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ,
 Sing praises to the Lord, who dwells in Sion:
declare his dealings among the nations.
13 ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη,
οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων.
 For he remembered them, in making inquisition for blood:
he has not forgotten the supplication of the poor.
14 ἐλέησόν με, Κύριε, ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου,
ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,
 Have mercy upon me, O Lord; look upon my affliction which I suffer of mine enemies,
you that lifts me up from the gates of death:
15 ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου
ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων·
ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου.
 that I may declare all your praises in the gates of the daughter of Sion:
I will exult in your salvation.
16 ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ, ᾗ ἐποίησαν,
ἐν παγίδι ταύτῃ, ᾗ ἔκρυψαν, συνελήμφθη ὁ ποὺς αὐτῶν·
 The heathen are caught in the destruction which they planned:
in the very snare which they hid is their foot taken.
17 γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν,
ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ὁ ἁμαρτωλός. ᾠδὴ διαψάλματος.
 The Lord is known as executing judgments:
the sinner is taken in the works of his hands.
A song of Pause.
18 ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην,
πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ·
 Let sinners be driven away into Hades,
even all the nations that forget God.
19 ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός,
ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα.
 For the poor shall not be forgotten for ever:
the patience of the needy ones shall not perish for ever.
20 ἀνάστηθι, κύριε, μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος,
κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου·
 Arise, O Lord, let not man prevail:
let the heathen be judged before you.
21 κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην ἐπ' αὐτούς,
γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν.
διάψαλμα.
 Appoint, O Lord, a lawgiver over them:
let the heathen know that they are men. Pause.
22 ἵνα τί, Κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν;
ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει;
Prayer for Justice. Psalm 10(v9b)Why stand you afar off, O Lord?
why do you overlook us in times of need, in affliction?
23 ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός·
συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις, οἷς διαλογίζονται.
 While the ungodly one acts proudly, the poor is hotly pursued:
the wicked are taken in the crafty counsels which they imagine.
24 ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται·
 Because the sinner praises himself for the desires of his heart;
and the unjust one blesses himself.
25 παρώξυνεν τὸν Κύριον ὁ ἁμαρτωλός,
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει·
οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ.
 The sinner has provoked the Lord:
according to the abundance of his pride he will not seek after him:
God is not before him.
26 βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ·
ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ,
πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει·
 His ways are profane at all times;
your judgments are removed from before him:
he will gain the mastery over all his enemies.
27 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐ μὴ σαλευθῶ, ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ.
 For he has said in his heart, I shall not be moved,
continuing without evil from generation to generation.
28 οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου,
ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος.
 Whose mouth is full of cursing, and bitterness, and fraud:
under his tongue are trouble and pain.
29 ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων
ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον·
οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν·
 He lies in wait with rich men in secret places,
in order to slay the innocent:
his eyes are set against te poor.
30 ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ·
ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν,
ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν·
 He lies in wait in secret as a lion in his den:
he lies in wait to ravish the poor,
to ravish the poor when he draws him after him:
he will bring him down in his snare.
31 ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν,
κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων.
 He will bow down and fall
when he has mastered the poor.
32 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Ἑπιλέλησται ὁ θεός,
ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος.
 For he has said in his heart, God has forgotten:
he has turned away his face so as never to look.
33 ἀνάστηθι, κύριε ὁ θεός, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου·
μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων·
 Arise, O Lord God; let your hand be lifted up:
forget not the poor.
34 ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβὴς τὸν θεόν;
εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἐκζητήσει.
 Why, has the wicked provoked God?
for he has said in his heart, He will not require it.
35 βλέπεις, ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς,
τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου.
σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός,
ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν.
 You see it; for you observe trouble and wrath,
to deliver them into your hands: the poor has been left to you;
you was a helper to the orphan.
36 σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ·
ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι' αὐτήν.
 Break you the arm of the sinner and wicked man:
his sin shall be sought for, and shall not be found.
37 βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·
ἀπολεῖσθε, ἔθνη, ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
 The Lord shall reign for ever, even for ever and ever:
ye Gentiles shall perish out his land.
38 τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν Κύριος,
τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου,
 The Lord has heard the desire of the poor:
your ear has inclined to the preparation of their heart;
39 κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ,
ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.
 to plead for the orphan and afflicted,
that man may no more boast upon the earth.
    << | Ps: 9 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.