katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 72 >>The Septuagint (Brenton)

1 Ψαλμὸς τῷ Ασαφ.

Ὡς ἀγαθὸς τῷ Ισραηλ ὁ θεός, τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ.

 A Psalm for Asaph.
How good is God to Israel to the upright in heart!
2 ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες,
παρ' ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου.
 But my feet were almost overthrown;
my goings very nearly slipped.
3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν,
 For I was jealous of the transgressors, beholding the tranquility of sinners.
4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν,
καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν·
 For there is no sign of reluctance in their death:
and they have firmness under their affliction.
5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν,
καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται.
 They are not in the troubles of other men;
and they shall not be scourged with other men.
6 διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία,
περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν.
 Therefore pride has possessed them;
they have clothed themselves with their injustice and ungodliness.
7 ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν,
διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας·
 Their injustice shall go forth as out of fatness:
they have fulfilled their intention.
8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ,
ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν·
 They have taken counsel and spoken in wickedness:
they have uttered unrighteousness loftily.
9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν,
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς.
 They have set their mouth against heaven,
and their tongue has gone through upon the earth.
10 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα, καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς.
 Therefore shall my people return hither:
and full days shall be found with them.
11 καὶ εἶπαν Πῶς ἔγνω ὁ θεός,
καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ;
 And they said, How does God know? and is there knowledge in the Most High?
12 ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται·
εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου.
 Behold, these are the sinners, and they that prosper always:
they have possessed wealth.
13 καὶ εἶπα Ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου,
καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου·
 And I said, Verily in vain have I justified my heart,
and washed my hands in innocency.
14 καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν,
καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας.
 For I was plagued all the day,
and my reproof was every morning.
15 εἰ ἔλεγον Διηγήσομαι οὕτως·
ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα.
 If I said, I will speak thus;
behold, I should have broken covenant with the generation of your children.
16 καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο·
κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου,
 And I undertook to understand this,
but it is too hard for me,
17 ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ,
καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν.
 until I go into the sanctuary of God;
and so understand the latter end.
18 πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς,
κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι.
 Surely you have appointed judgments to them because of their crafty dealings:
you have cast them down when they were lifted up.
19 πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα;
ἐξέλιπον, ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.
 How have they become desolate! suddenly they have failed:
they have perished because of their iniquity.
20 ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου,
κύριε, ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις.
 As the dream of one awakening,
O Lord, in your city you will despise their image.
21 ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου, καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν,
 For my heart has rejoiced and my reins have been gladdened.
22 καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων,
κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί.
 But I was vile and knew not:
I became brutish before you.
23 καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ,
ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου,
 Yet I am continually with you:
you have holden my right hand.
24 ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με,
καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με.
 You have guided me by your counsel,
and you have taken me to yourself with glory.
25 τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ;
καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς;
 For what have I in heaven but you?
and what have I desired upon the earth beside you?
26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου, ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου,
καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα.
 My heart and my flesh have failed: but God is the strength of my heart,
and God is my portion for ever.
27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται,
ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ.
 For, behold, they that remove themselves far from you shall perish:
you have destroyed every one that goes a whoring from you.
28 ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν,
τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου,
τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου
ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων.
 But it is good for me to cleave close to God,
to put my trust in the Lord;
that I may proclaim all your praises
in the gates of the daughter of Sion.
    << | Ps: 72 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.