katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 67 >>The Septuagint (Brenton)

1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμὸς ᾠδῆς.
National Song of Triumph. Psalm 68(v67)For the end a Psalm of a Song by David.
2 Ἀναστήτω ὁ θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,
καὶ φυγέτωσαν οἱ μισοῦντες αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
 Let God arise and let his enemies be scattered;
and let them that hate him flee from before him.
3 ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν·
ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός,
οὕτως ἀπόλοιντο οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ.
 As smoke vanishes, let them vanish:
as wax melts before the fire,
so let the sinners perish from before God.
4 καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν,
ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,
τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνῃ.
 But let the righteous rejoice;
let them exult before God:
let them be delighted with joy.
5 ᾄσατε τῷ θεῷ, ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ·
ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος ὄνομα αὐτῷ·
καὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ.
ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ,
 Sing to God, sing praises to his name:
make a way for him that rides upon the west (the Lord is his name)
and exult before him.
They shall be troubled before the face of him,
6 τοῦ πατρὸς τῶν ὀρφανῶν καὶ κριτοῦ τῶν χηρῶν·
ὁ θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ.
 who is the father of the orphans, and judge of the widows:
such is God in his holy place.
7 ὁ θεὸς κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ,
ἐξάγων πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ,
ὁμοίως τοὺς παραπικραίνοντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις.
 God settles the solitary in a house;
leading forth prisoners mightily,
also them that act provokingly, even them that dwell in tombs.
8 ὁ θεός, ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου,
ἐν τῷ διαβαίνειν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ,
διάψαλμα
 O God, when you went forth before your people,
when you went through the wilderness;
Pause:
9 γῆ ἐσείσθη, καὶ γὰρ οἱ οὐρανοὶ ἔσταξαν, ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ τοῦτο Σινα,
ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ισραηλ.
 the earth quaked, yes, the heavens dropped water at the presence of the God of Sina,
at the presence of the God of Israel.
10 βροχὴν ἑκούσιον ἀφοριεῖς, ὁ θεός, τῇ κληρονομίᾳ σου,
καὶ ἠσθένησεν, σὺ δὲ κατηρτίσω αὐτήν.
 O God, you will grant to your inheritance a gracious rain;
for it was weary, but you refreshed it.
11 τὰ ζῷά σου κατοικοῦσιν ἐν αὐτῇ·
ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ θεός.
 Your creatures dwell in it:
you have in your goodness prepared for the poor.
12 κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ,
 The Lord God will give a word to them that preach it in a great company.
13 ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ,
καὶ ὡραιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σκῦλα.
 The king of the forces of the beloved, of the beloved,
will even grant them for the beauty of the house to divide the spoils.
14 ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων,
πτέρυγες περιστερᾶς περιηργυρωμέναι,
καὶ τὰ μετάφρενα αὐτῆς ἐν χλωρότητι χρυσίου.
διάψαλμα.
 Even if you should lie among the lots,
you shall have the wings of a dove covered with silver,
and her breast with yellow gold.
Pause.
15 ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ' αὐτῆς,
χιονωθήσονται ἐν Σελμων.
 When the heavenly One scatters kings upon it,
they shall be made snow-white in Selmon.
16 ὄρος τοῦ θεοῦ ὄρος πῖον,
ὄρος τετυρωμένον, ὄρος πῖον.
 The mountain of God is a rich mountain;
a swelling mountain, a rich mountain.
17 ἵνα τί ὑπολαμβάνετε, ὄρη τετυρωμένα,
τὸ ὄρος, ὃ εὐδόκησεν ὁ θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ;
καὶ γὰρ ὁ κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος.
 Why do you conceive evil, you swelling mountains?
this is the mountain which God has delighted to dwell in;
yes, the Lord will dwell in it for ever.
18 τὸ ἅρμα τοῦ θεοῦ μυριοπλάσιον,
χιλιάδες εὐθηνούντων·
ὁ κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινα ἐν τῷ ἁγίῳ.
 The chariots of God are ten thousand fold,
thousands of rejoicing ones:
the Lord is among them, in Sina, in the holy place.
19 ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν,
ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώπῳ,
καὶ γὰρ ἀπειθοῦντες τοῦ κατασκηνῶσαι.
κύριος ὁ θεὸς εὐλογητός,
 You are gone up on high,
you have led captivity captive,
you have received gifts for man,
yes, for they were rebellious, that you might dwell among them.
20 εὐλογητὸς Κύριος ἡμέραν καθ' ἡμέραν,
κατευοδώσει ἡμῖν ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν.
διάψαλμα.
 Blessed be the Lord God, blessed be the Lord daily;
and the God of our salvation shall prosper us.
Pause.
21 ὁ θεὸς ἡμῶν θεὸς τοῦ σῴζειν,
καὶ τοῦ κυρίου κυρίου αἱ διέξοδοι τοῦ θανάτου.
 Our God is the God of salvation;
and to the Lord belong the issues from death.
22 πλὴν ὁ θεὸς συνθλάσει κεφαλὰς ἐχθρῶν αὐτοῦ,
κορυφὴν τριχὸς διαπορευομένων ἐν πλημμελείαις αὐτῶν.
 But God shall crust the heads of his enemies;
the hairy crown of them that go on in their trespasses.
23 εἶπεν κύριος Ἑκ Βασαν ἐπιστρέψω,
ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖς θαλάσσης,
 The Lord said, I will bring again from Basan,
I will bring my people again through the depths of the sea.
24 ὅπως ἂν βαφῇ ὁ πούς σου ἐν αἵματι,
ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παρ' αὐτοῦ.
 That your foot may be dipped in blood,
and the tongue of your dogs be stained with that of thine enemies.
25 ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου, ὁ θεός,
αἱ πορεῖαι τοῦ θεοῦ μου τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ.
 Your goings, O God, have been seen;
the goings of my God, the king, in the sanctuary.
26 προέφθασαν ἄρχοντες ἐχόμενοι ψαλλόντων,
ἐν μέσῳ νεανίδων τυμπανιστριῶν.
 The princes went first next before the players
on instruments in the midst of maidens playing on timbrels.
27 ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν θεόν,
τὸν κύριον ἐκ πηγῶν Ισραηλ.
 Praise God in the congregations,
the Lord from the fountains of Israel.
28 ἐκεῖ Βενιαμιν νεώτερος ἐν ἐκστάσει,
ἄρχοντες Ιουδα ἡγεμόνες αὐτῶν,
ἄρχοντες Ζαβουλων, ἄρχοντες Νεφθαλι.
 There is Benjamin the younger one in ecstasy,
the princes of Juda their rulers,
the princes of Zabulon, the princes of Nephthali.
29 ἔντειλαι, ὁ θεός, τῇ δυνάμει σου,
δυνάμωσον, ὁ θεός, τοῦτο, ὃ κατειργάσω ἡμῖν.
 O God, command you your strength:
strengthen, O God, this which you have wrought in us.
30 ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ Ιερουσαλημ
σοὶ οἴσουσιν βασιλεῖς δῶρα.
 Because of your temple at Jerusalem
shall kings bring presents to you.
31 ἐπιτίμησον τοῖς θηρίοις τοῦ καλάμου·
ἡ συναγωγὴ τῶν ταύρων ἐν ταῖς δαμάλεσιν τῶν λαῶν τοῦ μὴ ἀποκλεισθῆναι τοὺς δεδοκιμασμένους τῷ ἀργυρίῳ·
διασκόρπισον ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα.
 Rebuke the wild beasts of the reed:
let the crowd of bulls with the heifers of the nations be rebuked, so that they who have been proved with silver may not be shut out:
scatter you the nations that wish for wars.
32 ἥξουσιν πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου,
Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ θεῷ.
 Ambassadors shall arrive out of Egypt;
Ethiopia shall hasten to stretch out her hand readily to God.
33 αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς, ᾄσατε τῷ θεῷ,
ψάλατε τῷ κυρίῳ.
διάψαλμα.
 Sing to God, you kingdoms of the earth;
sing psalms to the Lord.
Pause.
34 ψάλατε τῷ θεῷ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρα νοῦ κατὰ ἀνατολάς·
ἰδοὺ δώσει ἐν τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν δυνάμεως.
 Sing to God that rides on the heaven of heaven, eastward:
lo, he will utter a mighty sound with his voice.
35 δότε δόξαν τῷ θεῷ·
ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ,
καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς νεφέλαις.
 Give you glory to God:
his excellency is over Israel,
and his power is in the clouds.
36 θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ·
ὁ θεὸς Ισραηλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. εὐλογητὸς ὁ θεός.
 God is wonderful in his holy places, the God of Israel:
he will give power and strength to his people: blessed be God.
    << | Ps: 67 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.