katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME | about Psalms | contents | by passage | ← search | notes |

 ΨΑΛΜΟΙ << Psalms: 39 >>The Septuagint (Brenton)

1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμός. Song of Praise. Psalm 40(v39)For the end a Psalm of David.
2 Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν κύριον, καὶ προσέσχεν μοι
καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου
 I waited patiently for the Lord;
and he attended to me and listened to my supplication.
3 καὶ ἀνήγαγέν με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας
καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος,
καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου,
καὶ κατηύθυνεν τὰ διαβήματά μου·
 And he brought me up out of a pit of misery, and from miry clay:
and he set my feet on a rock, and ordered my goings aright.
4 καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν,
ὕμνον τῷ θεῷ ἡμῶν·
ὄψονται πολλοὶ καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐλπιοῦσιν ἐπὶ Κύριον.
 And he put a new song into my mouth, [even] a hymn to our God:
many shall see [it], and fear, and shall hope in the Lord.
5 μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστιν τὸ ὄνομα κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ,
καὶ οὐκ ἐνέβλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς.
 Blessed [is] the man whose hope is in the name of the Lord,
and [who] has not regarded vanities and false frenzies.
6 πολλὰ ἐποίησας σύ, κύριε ὁ θεός μου, τὰ θαυμάσιά σου,
καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστιν τίς ὁμοιωθήσεταί σοι·
ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν.
 O Lord my God, you have multiplied your wonderful works,
and in your thoughts there is none who shall be likened to you:
I declared and spoke [of them]:
they exceeded number.
7 θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας,
ὠτία δὲ κατηρτίσω μοι·
ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ᾔτησας.
 Sacrifice and offering you would not;
but a body have you prepared me:
whole-burnt-offering and [sacrifice] for sin you did not require.
8 τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω,
ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ·
 Then I said, Behold, I come:
in the volume of the book it is written concerning me,
9 τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, ὁ θεός μου, ἐβουλήθην,
καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου.
 I desired to do your will, O my God,
and your law in the midst of mine heart.
10 εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ·
ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω·
Κύριε, σὺ ἔγνως.
 I have preached righteousness in the great congregation;
lo! I will not refrain my lips;
O Lord, you know my righteousness.
11 τὴν δικαιοσύνην σου·
οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου,
τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα·
οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συν αγωγῆς πολλῆς.
 I have not hid your truth
within my heart, and I have declared your salvation;
I have not hid your mercy and your truth from the great congregation.
12 σὺ δέ, Κύριε, μὴ μακρύνης τοὺς οἰκτιρμούς σου ἀπ' ἐμοῦ·
τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου διὰ παντὸς ἀντελάβοντό μου.
 But you, Lord, remove not your compassion far from me;
your mercy and your truth have helped me continually.
13 ὅτι περιέσχον με κακά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός,
κατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ οὐκ ἠδυνήθην τοῦ βλέπειν·
ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου,
καὶ ἡ καρδία μου ἐγκατέλιπέν με.
 For innumerable evils have encompassed me;
my transgressions have taken hold of me, and I could not see;
they are multiplied more than the hairs of my head;
and my heart has failed me.
14 εὐδόκησον, κύριε, τοῦ ῥύσασθαί με·
Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι πρόσχες.
 Be pleased, O Lord, to deliver me;
O Lord, draw nigh to help me.
15 καταισχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξᾶραι αὐτήν,
ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐντραπείησαν οἱ θέλοντές μοι κακά,
 Let those that seek my soul, to destroy it, be ashamed and confounded together;
let those that wish me evil be turned backward and put to shame.
16 κομισάσθωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε.
 Let those that say to me, Aha, aha, quickly receive shame for their reward.
17 ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, Κύριε,
καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ κύριος,
οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
 Let all those that seek you, O Lord, exult and rejoice in you;
and let them that love your salvation
say continually, The Lord be magnified.
18 ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· Κύριος φροντιεῖ μου.
βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου σὺ εἶ· ὁ θεός μου, μὴ χρονίσῃς.
 But I am poor and needy; the Lord will take care of me;
you are my helper, and my defender, O my God, delay not.

Notes: This page displays passages from the OLD TESTAMENT.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. I made constant use of my own copies of Swete's Lxx in preparation of the Greek text. Swete's Lxx can be viewed HERE, HERE, and HERE. Brenton's translation can be viewed HERE (... but not bookmarked!. Select by Book HERE). Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.