katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 36 >>The Septuagint (Brenton)

1 Τοῦ Δαυιδ.

Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις,
μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν·

Fate of the Wicked & of the Good. Psalm 37(v36)Of David.
Fret not yourself because of evil-doers
neither be envious of them that do iniquity.
2 ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται,
καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται.
 For they shall soon be withered as the grass,
and shall soon fall away as the green herbs.
3 ἔλπισον ἐπὶ κύριον καὶ ποίει χρηστότητα,
καὶ κατασκήνου τὴν γῆν
καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς.
 Hope in the Lord, and do good;
and dwell on the land,
and you shall be fed with the wealth of it.
4 κατατρύφησον τοῦ κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου.
 Delight yourself in the Lord;
and he shall grant you the requests of your heart.
5 ἀποκάλυψον πρὸς κύριον τὴν ὁδόν σου,
καὶ ἔλπισον ἐπ' αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει·
 Disclose your way to the Lord, and hope in him;
and he shall bring it to pass.
6 καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου,
καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν.
 And he shall bring forth your righteousness as the light,
and your judgment as the noon-day.
7 ὑποτάγηθι τῷ κυρίῳ καὶ ἱκέτευσον αὐτόν·
μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ,
ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι παρανομίας.
 Submit yourself to the Lord, and supplicate him:
fret not yourself because of him that prospers in his way,
at the man that does unlawful deeds.
8 παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν,
μὴ παραζήλου ὥστε πονηρεύεσθαι.
 Cease from anger, and forsake wrath:
fret not yourself so as to do evil.
9 ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολεθρευθήσονται,
οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν κύριον αὐτοὶ κληρονομήσουσιν γῆν.
 For evil-doers shall be destroyed:
but they that wait on the Lord, they shall inherit the land.
10 καὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ ὑπάρξῃ ὁ ἁμαρτωλός,
καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὕρῃς·
 And yet a little while, and the sinner shall not be,
and you shall seek for his place, and shall not find it.
11 οἱ δὲ πραεῖς κληρονομήσουσιν γῆν,
καὶ κατατρυφήσουσιν ἐπὶ πλήθει εἰρήνης.
 But the meek shall inherit the earth;
and shall delight themselves in the abundance of peace.
12 παρατηρήσεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον,
καὶ βρύξει ἐπ' αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ·
 The sinner will watch for the righteous,
and gnash his teeth upon him.
13 ὁ δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτόν,
ὅτι προβλέπει ὅτι ἥξει ἡ ἡμέρα αὐτοῦ.
 But the Lord shall laugh at him:
for he foresees that his day will come.
14 ῥομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί,
ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν,
τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα,
τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ·
 Sinners have drawn their swords,
they have bent their bow,
to cast down the poor and needy one,
and to slay the upright in heart.
15 ἡ ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν,
καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείησαν.
 Let their sword enter into their own heart,
and their bows be broken.
16 κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν·
 A little is better to the righteous than abundant wealth of sinners.
17 ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται,
ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους κύριος.
 For the arms of sinners shall be broken;
but the Lord supports the righteous.
18 γινώσκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων,
καὶ ἡ κληρονομία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται·
 The Lord knows the ways of the perfect;
and their inheritance shall be for ever.
19 οὐ καταισχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ.
καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται.
 They shall not be ashamed in an evil time;
and in days of famine they shall be satisfied.
20 ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται,
οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι
ἐκλιπόντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον.
 For the sinners shall perish;
and the enemies of the Lord at the moment of their being honoured and exalted have utterly vanished like smoke.
21 δανείζεται ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ οὐκ ἀποτείσει,
ὁ δὲ δίκαιος οἰκτίρει καὶ διδοῖ·
 The sinner borrows, and will not pay again:
but the righteous has compassion, and gives.
22 ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν κληρονομήσουσι γῆν,
οἱ δὲ καταρώμενοι αὐτὸν ἐξολεθρευθήσονται.
 For they that bless him shall inherit the earth;
and they that curse him shall be utterly destroyed.
23 παρὰ κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται,
καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει·
 The steps of a man are rightly ordered by the Lord:
and he will take pleasure in his way.
24 ὅταν πέσῃ, οὐ καταραχθήσεται,
ὅτι κύριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ.
 When he falls, he shall not be ruined:
for the Lord supports his hand.
25 νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα,
καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον
οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους·
 I was once young, indeed I am now old;
yet I have not seen the righteous forsaken,
nor his seed seeking bread.
26 ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεᾷ καὶ δανείζει,
καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται.
 He is merciful, and lends continually;
and his seed shall be blessed.
27 ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν,
καὶ κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
 Turn aside from evil, and do good;
and dwell for ever.
28 ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν,
καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ,
εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται·
ἄνομοι δὲ ἐκδιωχθήσονται,
καὶ σπέρμα ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσεται.
 For the Lord loves judgment,
and will not forsake his saints;
they shall be preserved for ever:
the blameless shall be avenged,
but the seed of the ungodly shall be utterly destroyed.
29 δίκαιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν,
καὶ κατασκηνώσουσιν εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ' αὐτῆς.
 But the righteous shall inherit the earth,
and dwell upon it for ever.
30 στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν,
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν·
 The mouth of the righteous will meditate wisdom,
and his tongue will speak of judgment.
31 ὁ νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ,
καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
 The law of his God is in his heart;
and his steps shall not slide.
32 κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν,
 The sinner watches the righteous, and seeks to slay him.
33 ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ,
οὐδὲ μὴ καταδικάσηται αὐτόν ὅταν κρίνηται αὐτῷ.
 But the Lord will not leave him in his hands,
nor by any means condemn him when he is judged.
34 ὑπόμεινον τὸν κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ,
καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι γῆν,
ἐν τῷ ἐξολεθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψῃ.
 Wait on the Lord, and keep his way,
and he shall exalt you to inherit the land:
when the wicked are destroyed, you shall see it.
35 εἶδον ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον
καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου·
 I saw the ungodly very highly exalting himself,
and lifting himself up like the cedars of Libanus.
36 καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν·
καὶ ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ.
 Yet I passed by, and lo! he was not:
and I sought him, but his place was not found.
37 φύλασσε ἀκακίαν καὶ ἰδὲ εὐθύτητα,
ὅτι ἔστιν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ·
 Maintain innocence, and behold uprightness:
for there is a remnant to the peaceable man.
38 οἱ δὲ παράνομοι ἐξολεθρευθήσονται ἐπὶ τὸ αὐτό,
τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσονται.
 But the transgressors shall be utterly destroyed together:
the remnants of the ungodly shall be utterly destroyed.
39 σωτηρία δὲ τῶν δικαίων παρὰ κυρίου,
καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως,
 But the salvation of the righteous is of the Lord;
and he is their defender in the time of affliction.
40 καὶ βοηθήσει αὐτοῖς κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς,
καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ' αὐτόν.
 And the Lord shall help them, and deliver them:
and he shall rescue them from sinners, and save them,
because they have hoped in him.
    << | Ps: 36 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.