katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 34 >>The Septuagint (Brenton)

1 Τῷ Δαυιδ.

Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με,
πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με.

Help Me O Lord!. Psalm 35(v34)Judge you O Lord them that injure me fight against them that fight against me.
2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μοι·
 Take hold of shield and buckler, and arise for my help.
3 ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιω κόντων με·
εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σου ἐγώ εἰμι.
 Bring forth a sword, and stop the way against them that persecute me:
say to my soul, I am your salvation.
4 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου,
ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά.
 Let them that seek my soul be ashamed and confounded:
let them that devise evils against me be turned back and put to shame.
5 γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου,
καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς·
 Let them be as dust before the wind,
and an angel of the Lord afflicting them.
6 γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα,
καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούς·
 Let their way be dark and slippery,
and an angel of the Lord persecuting them.
7 ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν,
μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου.
 For without cause they have hid for me their destructive snare:
without a cause they have reproached my soul.
8 ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς, ἣν οὐ γινώσκουσιν,
καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψαν, συλλαβέτω αὐτούς,
καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.
 Let a snare which they know not come upon them;
and the gin which they hid take them;
and let them fall into the very same snare.
9 ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ,
τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ·
 But my soul shall exult in the Lord:
it shall delight in his salvation.
10 πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν Κύριε, τίς ὅμοιός σοι;
ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ,
καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν.
 All my bones shall say, O Lord, who is like to you?
delivering the poor out of the hand of them that are stronger than he,
yes, the poor and needy one from them that spoil him.
11 ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με·
 Unjust witnesses arose, and asked me of things I knew not.
12 ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν,
καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου·
 They rewarded me evil for good,
and bereavement to my soul.
13 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον,
καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου,
καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται.
 But I, when they troubled me, put on sackcloth,
and humbled my soul with fasting:
and my prayer shall return to my own bosom.
14 ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον, οὕτως εὐηρέστουν·
ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως ἐταπεινούμην.
 I behaved agreeably towards them as if it had been our neighbour or brother:
I humbled myself as one mourning and sad of countenance.
15 καὶ κατ' ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν,
συνήχθησαν ἐπ' ἐμὲ μάστιγες, καὶ οὐκ ἔγνων,
διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν.
 Yet they rejoiced against me, and plagues were plentifully brought against me, and I knew it not:
they were scattered, but repented not.
16 ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν,
ἔβρυξαν ἐπ' ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν.
 They tempted me, they sneered at me most contemptuously,
they gnashed their teeth upon me.
17 Κύριε, πότε ἐπόψῃ;
ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν,
ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου.
 O Lord, when will you look upon me?
Deliver my soul from their mischief,
mine only-begotten one from the lions.
18 ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ,
ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε.
 I will give thanks to you even in a great congregation:
in an abundant people I will praise you.
19 μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ματαίως,
οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς.
 Let not them that are mine enemies without a cause rejoice against me;
who hate me for nothing, and wink with their eyes.
20 ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν,
καὶ ἐπ' ὀργὴν δόλους διελογίζοντο·
 For to me they spoke peaceably,
but imagined deceits in their anger.
21 καὶ ἐπλάτυναν ἐπ' ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν,
εἶπαν Εὖγε εὖγε, εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
 And they opened wide their mouth upon me;
they said Aha, aha, our eyes have seen it.
22 εἶδες, Κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς·
Κύριε, μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ·
 You have seen it, O Lord: keep not silence:
O Lord, withdraw not yourself from me.
23 ἐξεγέρθητι, Κύριε, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου,
ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου, εἰς τὴν δίκην μου.
 Awake, O Lord, and attend to my judgment,
even to my cause, my God and my Lord.
24 κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου, Κύριε ὁ θεός μου,
καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι.
 Judge me, O Lord, according to your righteousness, O Lord my God;
and let them not rejoice against me.
25 μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν·
μηδὲ εἴπαισαν Κατεπίομεν αὐτόν.
 Let them not say in their hearts, Aha, aha, it is pleasing to our soul:
neither let them say, We have devoured him.
26 αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου,
ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦν τες ἐπ' ἐμέ.
 Let them be confounded and ashamed together that rejoice at my afflictions:
let them be clothed with shame and confusion that speak great swelling words against me.
27 ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου,
καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ κύριος,
οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ.
 Let them that rejoice in my righteousness exult and be glad:
and let them say continually, The Lord be magnified,
who desire the peace of his servant.
28 καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου,
ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου.
 And my tongue shall meditate on your righteousness,
and on your praise all the day.
    << | Ps: 34 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.