katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 30 >>The Septuagint (Brenton)

1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· ἐκστάσεως. Prayer on Time of Ordeal. Psalm 31(v30)For the end a Psalm of David an utterance of extreme fear.
2 Ἑπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα·
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με.
 O Lord I have hoped in you;
let me never be ashamed:
deliver me in your righteousness and rescue me.
3 κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου,
τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με·
γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν,
καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με.
 Incline your ear to me;
make haste to rescue me:
be you to me for a protecting God,
and for a house of refuge to save me.
4 ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σὺ,
καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ διαθρέψεις με·
 For you are my strength and my refuge;
and you shall guide me for your name's sake, and maintain me.
5 ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι,
ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου.
 You shall bring me out of the snare which they have hidden for me;
for you, O Lord, are my defender.
6 εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου.
ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας.
 Into your hands I will commit my spirit:
you have redeemed me, O Lord God of truth.
7 ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διὰ κενῆς·
ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἤλπισα.
 You has hated them that idly persist in vanities:
but I have hoped in the Lord.
8 ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου,
ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου,
ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου
 I will exult and be glad in your mercy:
for you have looked upon mine affliction;
you have saved my soul from distresses.
9 καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ,
ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου.
 And you have not shut me up into the hands of the enemy:
you have set my feet in a wide place.
10 ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι θλίβομαι·
ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου,
ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου.
 Pity me, O Lord, for I am afflicted:
my eye is troubled with indignation, my soul and by belly.
11 ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου,
καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς·
ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου,
καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν.
 For my life is spent with grief,
and my years with groanings:
my strength has been weakened through poverty,
and my bones are troubled.
12 παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος,
καὶ τοῖς γείτοσίν μου σφόδρα,
καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου,
οἱ θεωροῦντές με ἔξω ἔφυγον ἀπ' ἐμοῦ.
 I became a reproach among all mine enemies,
but exceedingly so to my neighbours,
and a fear to mine acquaintance:
they that saw me without fled from me.
13 ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας,
ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός.
 I have been forgotten as a dead man out of mind:
I am become as a broken vessel.
14 ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν·
ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ' ἐμὲ
τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο.
 For I heard the slander of many that dwelt round about:
when they were gathered together against me,
they took counsel to take my life.
15 ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ ἤλπισα, Κύριε·
εἶπα Σὺ εἶ ὁ θεός μου.
 But I hoped in you, O Lord:
I said, You are my God.
16 ἐν ταῖς χερσίν σου οἱ καιροί μου·
ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου
καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με.
 My lots are in your hands:
deliver me from the hand of mine enemies,
17 ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου,
σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου.
 and from them that persecute me.
Make your face to shine upon your servant:
save me in your mercy.
18 κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε·
αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου.
 O Lord, let me not be ashamed, for I have called upon you:
let the ungodly be ashamed, and brought down to Hades.
19 ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια
τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν
ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.
 Let the deceitful lips become dumb,
which speak iniquity against the righteous with pride and scorn.
20 ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε,
ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε·
ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ
ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
 How abundant is the multitude of your goodness, O Lord,
which you have laid up for them that fear you!
you have wrought it out for them that hope on you,
in the presence of the sons of men.
21 κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου
ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων·
σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν.
 You will hide them in the secret of your presence from the vexation of man:
you will screen them in a tabernacle from the contradiction of tongues.
22 εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πό λει περιοχῆς.
 Blessed be the Lord:
for he has magnified his mercy in a fortified city.
23 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου
Ἀπέρριμμαι ἄρα ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου·
διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου
ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
 But I said in my extreme fear,
I am cast out from the sight of your eyes:
therefore you listened, O Lord, to the voice of my supplication when I cried to you.
24 ἀγαπήσατε τὸν κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ,
ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος,
καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν.
 Love the Lord, all you his saints:
for the Lord seeks for truth,
and renders a reward to them that deal very proudly.
25 ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν,
πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ Κύριον.
 Be of good courage, and let your heart be strengthened,
all you that hope in the Lord.
    << | Ps: 30 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.