katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 17 >>The Septuagint (Brenton)

1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ παιδὶ κυρίου τῷ Δαυιδ, ἃ ἐλά λησεν τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ, Song of Triumph for the King. Psalm 18(v17)For the end, a Psalm of David, the servant of the Lord; the words which he spoke to the Lord, even the words of this Song, in the day in which the Lord delivered him out the hand of all his enemies, and out the hand of Saul:
and he said:
2 καὶ εἶπεν
Ἀγαπήσω σε, Κύριε ἡ ἰσχύς μου.
 I will love you, O Lord, my strength.
3 Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου·
ὁ θεός μου βοηθός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν·
ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου, ἀντιλήμπτωρ μου.
 The Lord is my firm support, and my refuge, and my deliverer;
my God is my helper, I will hope in him;
he is my defender, and the horn of my salvation, and my helper.
4 αἰνῶν ἐπικαλέσομαι Κύριον, καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι.
 I will call upon the Lord with praises,
and I shall be saved from mine enemies.
5 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου,
καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με
 The pangs of death compassed me,
and the torrents of ungodliness troubled me exceedingly.
6 ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με,
προέφθασάν με παγίδες θανάτου.
 The pangs of hell came round about me:
the snares of death prevented me.
7 καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον,
καὶ πρὸς τὸν θεόν μου ἐκέκραξα·
ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου,
καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ.
 And when I was afflicted I called upon the Lord, and cried to my God:
he heard my voice out of this holy temple,
and my cry shall enter before him, even into his ears.
8 καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ,
καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν
καὶ ἐσαλεύθησαν, ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ θεός.
 Then the earth shook and quaked,
and the foundations of the mountains were disturbed, and were shaken,
because God was angry with them.
9 ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ,
καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ κατεφλόγισεν,
ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ' αὐτοῦ.
 There went up a smoke in his wrath,
and fire burst into a flame at his presence:
coals were kindled at it.
10 καὶ ἔκλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη,
καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.
 And he bowed the heaven, and came down:
and thick darkness was under his feet.
11 καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβιν καὶ ἐπετάσθη,
ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
 And he mounted on cherubs and flew:
he flew on the wings of winds.
12 καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ·
κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ,
σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων.
 And he made darkness his secret place:
round about him was his tabernacle,
even dark water in the clouds of the air.
13 ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον,
χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός.
 At the brightness before him the clouds passed,
hail and coals of fire.
14 καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ Κύριος,
καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ·
 The Lord also thundered from heaven,
and the Highest uttered his voice.
15 καὶ ἐξαπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς,
καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνεν καὶ συνετάραξεν αὐτούς.
 And he sent forth his weapons, and scattered them;
and multiplied lightnings, and routed them.
16 καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων,
καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης
ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, Κύριε,
ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου.
 And the springs of waters appeared,
and the foundations of the world were exposed,
at your rebuke, O Lord,
at the blasting of the breath of your wrath.
17 ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με,
προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν.
 He sent from on high and took me,
he drew me to himself out of many waters.
18 ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν
καὶ ἐκ τῶν μισούντων με,
ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
 He will deliver me from my mighty enemies,
and from them that hate me;
for they are stronger than I.
19 προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου,
καὶ ἐγένετο κύριος ἀντιστήριγμά μου,
 They prevented me in the day of mine affliction:
but the Lord was my stay against them.
20 καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμόν·
ῥύσεταί με, ὅτι ἠθέλησέν με.
[ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν
καὶ ἐκ τῶν μισούντων με.

 And he brought me out into a wide place:
he will deliver me, because he has pleasure in me.
21 καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου,
καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι.
 And the Lord will recompense me
according to my righteousness;
even according to the purity of my hands
will he recompense me.
22 ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς Κυρίου,
καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου·
 For I have kept the way of the Lord
and have not wickedly departed from my God.
23 ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου,
καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ' ἐμοῦ.
 For all his judgments were before me,
and his ordinances departed not from me.
24 καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ' αὐτοῦ,
καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου.
 And I shall be blameless with hem,
and shall keep myself from mine iniquity.
25 καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου
καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου
ἐνώπιον τῶν ὀ φθαλμῶν αὐτοῦ.
 And the Lord shall recompense me according to my righteousness,
and according to the purity of my hands before his eyes.
26 μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ,
καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ
 With the holy you will be holy;
and with the innocent man you will be innocent.
27 καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ,
καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις.
 And with the excellent man you will be excellent;
and with the perverse you will shew frowardness.
28 ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις,
καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις.
 For you will save the lowly people,
and will humble the eyes of the proud.
29 ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε·
ὁ θεός μου, φωτιεῖς τὸ σκότος μου.
 For you, O Lord, will light my lamp:
my God, you will lighten my darkness.
30 ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου,
καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος.
 For by you shall I be delivered from a troop;
and by my God I will pass over a wall.
31 ὁ θεός μου, ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ,
τὰ λόγια κυρίου πεπυρωμένα,
ὑπερασπιστής ἐστιν πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ' αὐτόν.
 As for my God, his way is perfect:
the oracles of the Lord are tried in the fire;
he is a protector of all them that hope in him.
32 ὅτι τίς θεὸς πλὴν τοῦ κυρίου;
καὶ τίς θεὸς πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν;
 For who is God but the Lord?
and who is a God except our God?
33 ὁ θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν,
καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου,
 It is God that girds me with strength,
and has made my way blameless:
34 ὁ καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφου,
καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με·
 who strengthens my feet as hart's feet,
and sets me upon high places.
35 διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον,
καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου·
 He instructs my hands for war:
and you have made my arms as a brazen bow.
36 καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου,
καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου·
καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος,
καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει.
 And you have made me secure in my salvation:
and your right hand has helped me,
and your correction as upheld me to the end;
yes, your correction itself shall instruct me.
37 ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου,
καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου.
 You has made room for my goings under me,
and by footsteps did not fail.
38 καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήμψομαι αὐτοὺς,
καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν·
 I will pursue mine enemies, and overtake them;
and I will not turn back until they are consumed.
39 ἐκθλίψω αὐτούς, καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι,
πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου.
 I will dash them to pieces and they shall not be able to stand:
they shall fall under my feet.
40 καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον,
συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ' ἐμὲ ὑπο κάτω μου
 For you have girded me with strength for war:
you have beaten down under me all that rose up against me.
41 καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον,
καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλέθρευσας.
 And you has made mine enemies turn their backs before me;
and you have destroyed them that hated me.
42 ἐκέκραξαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων·
πρὸς κύριον, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν.
 They cried, but there was no deliverer:
even to the Lord, but he listened not to them.
43 καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου,
ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς.
 I will grind them as the mud of the streets:
and I will beat them small as dust before the wind.
44 ῥύσῃ με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ,
καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν·
λαός, ὃν οὐκ ἔγνων, ἐδούλευσέν μοι,
 Deliver me from the gain sayings of the people:
you shall make me head of the Gentiles:
a people whom I knew not served me,
45 εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μοι·
υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι,
 at the hearing of the ear they obeyed me:
the strange children lied to me.
46 υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν
καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν.
 The strange children waxed old,
and fell away from their paths through lameness.
47 ζῇ κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου·
καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου,
 The Lord lives; and blessed be my God;
and let the God of my salvation be exalted.
48 ὁ θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ,
καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ' ἐμέ,
 It is God that avenges me,
and has subdued the nations under me;
49 ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων·
ἀπὸ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ' ἐμὲ ὑψώσεις με,
ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ με.
 my deliverer from angry enemies:
you shall set me on high above them that rise up against me:
you shall deliver me from the unrighteous man.
50 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, Κύριε,
καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ,
 Therefore will I confess to you, O Lord, among the Gentiles,
and sing to your name.
51 μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ,
καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ,
τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
 God magnifies the deliverances of his king;
and deals mercifully
with David his anointed, and his seed, for ever.
    << | Ps: 17 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.