katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 106 >>The Septuagint (Brenton)

1 Αλληλουια.

Ἑξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,

BOOK 5. (Ps.107-150) O Give Thanks to the Lord for He is Good. Psalm 107(v106)Alleluia.
Give thanks to the Lord for he is good;
for his mercy endures for ever.
2 εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου,
οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ.
 Let them say so who have been redeemed by the Lord,
whom he has redeemed from the hand of the enemy;
3 ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτοὺς,
ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης.
 and gathered them out of the countries,
from the east, and west, and north, and south.
4 ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ,
ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον
 They wandered in the wilderness in a dry land;
they found no way to a city of habitation.
5 πεινῶντες καὶ διψῶντες,
ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπεν·
 Hungry and thirsty,
their soul fainted in them.
6 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς,
καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτοὺς
 Then they cried to the Lord in their affliction,
and he delivered them out of their distresses.
7 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν
τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου.
 And he guided them into a straight path,
that they might go to a city of habitation.
8 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
 Let them acknowledge to the Lord his mercies,
and his wonderful works to the children of men.
9 ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν,
καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν. -
 For he satisfies the empty soul,
and fills the hungry soul with good things,
10 καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου,
πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ,
 even them that sit in darkness and the shadow of death,
fettered in poverty and iron;
11 ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ,
καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ὑψίστου παρώξυναν,
 because they rebelled against the words of God,
and provoked the counsel of the Most High.
12 καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἡ καρδία αὐτῶν,
ἠσθένησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν·
 So their heart was brought low with troubles;
they were weak, and there was no helper.
13 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς,
καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς·
 Then they cried to the Lord in their affliction,
and he saved them out of their distresses.
14 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου,
καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν.
 And he brought them out of darkness and the shadow of death,
and broke their bonds asunder.
15 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
 Let them acknowledge to the Lord his mercies,
and his wonders to the children of men.
16 ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς,
καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέκλασεν. -
 For he broke to pieces the brazen gates,
and crushed the iron bars.
17 ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν,
διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν·
 He helped them out of the way of their iniquity;
for they were brought low because of their iniquities.
18 πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν,
καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου·
 Their soul abhorred all meat;
and they drew near to the gates of death.
19 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς,
καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς,
 Then they cried to the Lord in their affliction,
and he saved them out of their distresses.
20 ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς,
καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν.
 He sent his word, and healed them,
and delivered them out of their destructions.
21 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
 Let them acknowledge to the Lord his mercies,
and his wonderful works to the children of men.
22 καὶ θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεως,
καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. -
 And let them offer to him the sacrifice of praise,
and proclaim this works with exultation.
23 οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις,
ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς,
 They that go down to the sea in ships,
doing business in many waters;
24 αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα Κυρίου
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ.
 these men have seen the works of the Lord,
and his wonders in the deep.
25 εἶπεν, καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος,
καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς·
 He speaks, and the stormy win arises,
and its waves are lifted up.
26 ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν,
καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων,
ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο,
 They go up to the heavens, and go down to the depths;
their soul melts because of troubles.
27 ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων,
καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη·
 They are troubled, they stagger as a drunkard,
and all their wisdom is swallowed up.
28 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς,
καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς
 Then they cry to the Lord in their affliction,
and he brings them out of their distresses.
29 καὶ ἐπέταξεν τῇ καταιγίδι, καὶ ἔστη εἰς αὔραν, καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς·
 And he commands the storm, and it is calmed
into a gentle breeze, and its waves are still.
30 καὶ εὐφράνθησαν, ὅτι ἡσύχασαν,
καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν.
 And they are glad, because they are quiet;
and he guides them to their desire haven.
31 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
 Let them acknowledge to the Lord his mercies,
and his wonderful works to the children of men.
32 ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ,
καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν. -
 Let them exalt him in the congregation of the people,
and praise him in the seat of the elders.
33 ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον,
καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν,
 He turns rivers into a desert,
and streams of water into a dry land;
34 γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην,
ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ.
 a fruitful land into saltness,
for the wickedness of them that dwell in it.
35 ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων,
καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων
 He turns a wilderness into pools of water,
and a dry land into streams of water.
36 καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας,
καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας
 And there he causes the hungry to dwell,
and they establish for themselves cities of habitation.
37 καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας,
καὶ ἐποίησαν καρπὸν γενήματος,
 And they sow fields, and plant vineyards,
and they yield fruit of increase.
38 καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα,
καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν.
 And he blesses them, and they multiply exceedingly,
and he diminishes not the number of their cattle.
39 καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν
ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης.
 Again they become few, and are brought low,
by the pressure of evils and pain.
40 ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ' ἄρχοντας,
καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ.
 Contempt is poured upon their princes,
and he causes them to wander in a desert and trackless land.
41 καὶ ἐβοήθησεν πένητι ἐκ πτωχείας,
καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς.
 But he helps the poor out of poverty,
and makes him families as a flock.
42 ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται,
καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς.
 The upright shall see and rejoice;
and all iniquity shall stop her mouth.
43 τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα,
καὶ συνήσουσιν τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου;
 Who is wise, and will observe these things,
and understand the mercies of the Lord?
    << | Ps: 106 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.