katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 105 >>The Septuagint (Brenton)

1 Αλληλουια.

Ἑξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

The Lord's Goodness to His People. Psalm 106(v105)Alleluia.
Give thanks to the Lord; for he is good:
for his mercy endures for ever.
2 τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου,
ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;
 Who shall tell the mighty acts of the Lord?
who shall cause all his praises to be heard?
3 μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ.
 Blessed are they that keep judgment,
and do righteousness at all times.
4 μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ λαοῦ σου,
ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου,
 Remember us, O Lord, with the favour you hast to your people:
visit us with your salvation;
5 τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου,
τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου,
τοῦ ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου.
 that we may behold the good of your elect,
that we may rejoice in the gladness of your nation,
that we may glory with your inheritance.
6 ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν,
ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν.
 We have sinned with our fathers, we have transgressed,
we have done unrighteously.
7 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά σου,
οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου,
καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
 Our fathers in Egypt understood not your wonders,
and remembered not the multitude of your mercy;
but provoked him as they went up by the Red Sea.
8 καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,
τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ·
 Yet he saved them for his name's sake,
that he might cause his mighty power to be known.
9 καὶ ἐπετίμησεν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐξηράνθη,
καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ·
 And he rebuked the Red Sea, and it was dried up:
so he led them through the deep as through the wilderness.
10 καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς μισούντων,
καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ·
 And he saved them out of the hand of them that hated them,
and redeemed them out of the hand of the enemy.
11 καὶ ἐκάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίβοντας αὐτούς,
εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη.
 The water covered those that oppressed them:
there was not one of them left.
12 καὶ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ,
καὶ ᾖσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ.
 Then they believed his words,
and celebrated his praise.
13 ἐτάχυναν ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ,
οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ·
 They made haste, they forgot his works;
they waited not for his counsel.
14 καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ,
καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ἀνύδρῳ.
 And they lusted exceedingly in the wilderness,
and tempted God in the dry land.
15 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν,
καὶ ἐξαπέστειλεν πλησμονὴν εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν.
 And he gave them their request,
and sent fullness into their souls.
16 καὶ παρώργισαν Μωυσῆν ἐν τῇ παρεμβολῇ
καὶ Ααρων τὸν ἅγιον κυρίου·
 They provoked Moses also in the camp,
and Aaron the holy one of the Lord.
17 ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν Δαθαν,
καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν Αβιρων·
 The earth opened and swallowed up Dathan,
and closed upon the congregation of Abiron.
18 καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν,
φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς.
 And a fire was kindled in their congregation,
and a flame burnt up the sinners.
19 καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρηβ,
καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ·
 And they made a calf in Choreb,
and worshipped the graven image,
20 καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν
ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον.
 and they changed their glory
into the similitude of a calf that feeds on grass.
21 ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς,
τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ,
 They forgot God that saved them,
who had wrought great deeds in Egypt;
22 θαυμαστὰ ἐν γῇ Χαμ, φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς.
 wondrous works in the land of Cham, and terrible things at the Red Sea.
23 καὶ εἶπεν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς,
εἰ μὴ Μωϋσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ
ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ
τοῦ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ
τοῦ μὴ ἐξολεθρεῦσαι.
 So he said that he would have destroyed them,
had not Moses his chosen stood before him in the breach,
to turn him away from the fierceness of his anger,
so that he should not destroy them.
24 καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητήν,
οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ·
 Moreover they set at nought the desirable land,
and believed not his word.
25 καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν,
οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου.
 And they murmured in their tents:
they listened not to the voice of the Lord.
26 καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ αὐτοῖς τοῦ καταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
 So he lifted up his hand against them, to cast them down in the wilderness;
27 καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν
καὶ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις.
 and to cast down their seed among the nations, and to scatter them in the countries.
28 καὶ ἐτελέσθησαν τῷ Βεελφεγωρ,
καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν·
 They were joined also to Beelphegor,
and ate the sacrifices of the dead.
29 καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν,
καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις.
 And they provoked him with their devices;
and destruction, was multiplied among them.
30 καὶ ἔστη Φινεες καὶ ἐξιλάσατο,
καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις·
 Then Phinees stood up, and made atonement:
and the plague ceased.
31 καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος.
 And it was counted to him for righteousness,
to all generations for ever.
32 καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐφ' ὕδατος ἀντιλογίας.
καὶ ἐκακώθη Μωϋσῆς δι' αὐτούς,
 They provoked him also at the water of Strife,
and Moses was hurt for their sakes;
33 ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ,
καὶ διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ.
 for they provoked his spirit,
and he spoke unadvisedly with his lips.
34 οὐκ ἐξωλέθρευσαν τὰ ἔθνη,
ἃ εἶπεν κύριος αὐτοῖς,
 They destroyed not the nations
which the Lord told them to destroy;
35 καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν
καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν·
 but were mingled with the heathen,
and learned their works.
36 καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν,
καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον·
 And they served their graven images;
and it became an offence to them.
37 καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν
καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις
 And they sacrificed their sons
and their daughters to devils,
38 καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον,
αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων,
ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χανααν,
καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασιν,
 and shed innocent blood,
the blood of their sons and daughters,
whom they sacrificed to the idols of Chanaan;
and the land was defiled with blood.
39 καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν,
καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.
 and was polluted with their works;
and they went a whoring with their own devices.
40 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ,
καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ·
 So the Lord was very angry with his people,
and he abhorred his inheritance.
41 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐθνῶν,
καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς·
 And he delivered them into the hands of their enemies;
and they that hated them ruled over them.
42 καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν,
καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν.
 Ands their enemies oppressed them,
and they were brought down under their hands.
43 πλεονάκις ἐρρύσατο αὐτούς,
αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν,
καὶ ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν.
 Many a time he delivered them;
but they provoked him by their counsel,
and they were brought low by their iniquities.
44 καὶ εἶδεν ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτοὺς,
ἐν τῷ αὐτὸν εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν·
 Ye the Lord looked upon their affliction,
when he heard their petition.
45 καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ,
καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ,
 And he remembered his covenant,
and repented according to the multitude of his mercy.
46 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς
ἐναντίον πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς.
 And he caused them to be pitied
in the sight of all who carried them captive.
47 σῶσον ἡμᾶς, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν,
καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν,
τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου,
τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου.
 Save us, O Lord our God,
and gather us from among the heathen,
that we may give thanks to your holy name,
that we may glory in your praise.
48 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος·
καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός Γένοιτο γένοιτο. -
 Blessed be the Lord God of Israel
from everlasting and to everlasting;
and all the people shall say, Amen, Amen.
    << | Ps: 105 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.