katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 104 >>The Septuagint (Brenton)

1 Αλληλουια.

Ἑξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ·

God & His People. Psalm 105(v104)Alleluia.
Give thanks to the Lord and call upon his name;
declare his works among the heathen.
2 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ,
διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
 Sing to him, yes, sing praises to him:
tell forth all his wonderful works.
3 ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ,
εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον·
 Glory in his holy name:
let the heart of them that seek the Lord rejoice.
4 ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε,
ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός.
 Seek you the Lord, and be strengthened;
seek his face continually.
5 μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν,
τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,
 Remember his wonderful works that he has done;
his wonders, and the judgments of his mouth;
6 σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ,
υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
 ye seed of Abraam, his servants,
ye children of Jacob, his chosen ones.
7 αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν,
ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
 He is the Lord our God;
his judgments are in all the earth.
8 ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ,
λόγου οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,
 He has remembered his covenant for ever,
the word which he commanded for a thousand generation:
9 ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ,
καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ
 which he established as a covenant to Abraam,
and he remembered his oath to Isaac.
10 καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα
καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον,
 And he established it to Jacob for an ordinance,
and to Israel for an everlasting covenant;
11 λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν,
σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν.
 saying To you will I give the land of Chanaan,
the line of your inheritance:
12 ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς,
ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ
 when they were few in number,
very few, and sojourners in it.
13 καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος,
ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον·
 And they went from nation to nation,
and from one kingdom to another people.
14 οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς,
καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς
 He suffered no man to wrong them;
and he rebuked kings for their sakes:
15 Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου,
καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
 saying, Touch not my anointed ones;
and do my prophets no harm.
16 καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν,
πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν·
 Moreover he called for a famine upon the land;
he broke the whole support of bread.
17 ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον,
εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ.
 He sent a man before them;
Joseph was sold for a slave.
18 ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ,
σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
 They hurt his feet with fetters;
his soul passed into iron,
19 μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ,
τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν.
 until the time that his cause came on;
the word of the Lord tried him as fire.
20 ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν,
ἄρχων λαῶν, καὶ ἀφῆκεν αὐτόν·
 The king sent and loosed him;
even the prince of the people, and let him go free.
21 κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ
καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
 He made him Lord over his house,
and ruler of all his substance;
22 τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν,
καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι.
 to chastise his rulers at his pleasure,
and to teach his elders wisdom.
23 καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον,
καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ·
 Israel also came into Egypt,
and Jacob sojourned in the land of Cham.
24 καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα,
καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.
 And he increased his people greatly,
and made them stronger than their enemies.
25 μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ,
τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
 And he turned their heart to hate his people,
to deal craftily with his servants.
26 ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ,
Ααρων, ὃν ἐξελέξατο αὐτόν·
 He sent fort Moses his servant,
and Aaron whom he had chosen.
27 ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ
καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ.
 He established among them his signs,
and his wonders in the land of Cham.
28 ἐξαπέστειλεν σκότος καὶ ἐσκότασεν,
καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ.
 He sent forth darkness, and made it dark;
yet they rebelled against his words.
29 μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα,
καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν.
 He turned their waters into blood,
and slew their fish.
30 ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους,
ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν.
 Their land produce frogs abundantly,
in the chambers of their kings.
31 εἶπεν, καὶ ἦλθεν κυνόμυια
καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν.
 He spoke, and the dog-fly came,
and lice in all their coasts.
32 ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν,
πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
 He turned their rain into hail,
and sent flaming fire in their land.
33 καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν,
καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν.
 And he smote their vines and their fig trees;
and broke every tree of their coast.
34 εἶπεν, καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος,
οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός,
 He spoke, and the locust came,
and caterpillars innumerable,
35 καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν.
 and devoured all the grass in their land,
and devoured the fruit of the ground.
36 καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν,
 He smote also every first-born of their land,
the first-fruits of all their labour.
37 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ,
καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν.
 And he brought them out with silver and gold;
and there was not a feeble one among their tribes.
38 εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν,
ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ' αὐτούς.
 Egypt rejoiced at their departing;
for the fear of them fell upon them.
39 διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς,
καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα.
 He spread out a cloud for a covering to them,
and fire to give them light by night.
40 ᾔτησαν, καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα,
καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς·
 They asked, and the quail came,
and he satisfied them with the bread of heaven.
41 διέρρηξεν πέτραν, καὶ ἐρρύησαν ὕδατα,
ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί.
 He clave the rock, and the waters flowed,
rivers ran in dry places.
42 ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ,
τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
 For he remembered his holy word,
which he promised to Abraam his servant.
43 καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει,
καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ.
 And he brought out his people with exultation,
and his chosen with joy;
44 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν,
καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν,
 and gave them the lands of the heathen;
and they inherited the labours of the people;
45 ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ,
καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν.
 that they might keep his ordinances,
and diligently seek his law.
    << | Ps: 104 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.