katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English (Brenton-Revised Standard Version)

katapi HOME about Psalms | contents | by passage | ← search | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | notes

 Psalms << Ps : 101 >>The Septuagint (Brenton)

1 Προσευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀκηδιάσῃ καὶ ἐν αντίον κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ. Penitential Psalm - Help Me O Lord!. Psalm 102(v101)A Prayer for the Poor; when he is deeply afflicted and pours out his supplication before the Lord.
2 Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς προσευχῆς μου,
καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθάτω.
 Hear my prayer O Lord
and let my cry come to you.
3 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ·
ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θλίβωμαι, κλῖνον τὸ οὖς σου πρός με·
ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ εἰσάκουσόν μου.
 Turn not away your face from me:
in the day when I am afflicted, incline your ear to me:
in the day when I shall call upon you, speedily hear me.
4 ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου,
καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν.
 For my days have vanished like smoke,
and my bones have been parched like a stick.
5 ἐπλήγη ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου,
ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου.
 I am blighted like grass, and my heart is dried up;
for I have forgotten to eat my bread.
6 ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου.
 By reason of the voice of my groaning, my bone has cleaved to my flesh.
7 ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ,
ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ,
 I have become like a pelican of the wilderness;
I have become like an owl in a ruined house.
8 ἠγρύπνησα καὶ ἐγενήθην ὡσεὶ στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματι.
 I have watched, and am become as a sparrow dwelling alone on a roof.
9 ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου,
καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ' ἐμοῦ ὤμνυον.
 All the day long mine enemies have reproached me;
and they that praised me have sworn against me.
10 ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον,
καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων
 For I have eaten ashes as it were bread,
and mingled my drink with weeping;
11 ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου,
ὅτι ἐπάρας κατέρραξάς με.
 because of your anger and your wrath:
for you have lifted me up, and dashed me down.
12 αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν,
καὶ ἐγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην.
 My days have declined like a shadow;
and I am withered like grass.
13 σὺ δέ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις,
καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
 But you, Lord, endure for ever,
and your memorial to generation and generation.
14 σὺ ἀναστὰς οἰκτιρήσεις τὴν Σιων,
ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι αὐτήν, ὅτι ἥκει καιρός·
 You shall arise, and have mercy upon Sion:
for it is time to have mercy upon her, for the set time is come.
15 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς,
καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτιρήσουσιν.
 For your servants have taken pleasure in her stones,
and they shall pity her dust.
16 καὶ φοβηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομα Κυρίου
καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου,
 So the nations shall fear your name, O Lord,
and all kings your glory.
17 ὅτι οἰκοδομήσει κύριος τὴν Σιων,
καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ.
 For the Lord shall build up Sion,
and shall appear in his glory.
18 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν,
καὶ οὐκ ἐξουδένωσεν τὴν δέησιν αὐτῶν.
 He has had regard to the prayer of the lowly,
and has not despised their petition.
19 γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν,
καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν κύριον,
 Let this be written for another generation;
and the people that shall be created shall praise the Lord.
20 ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ,
Κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψεν·
 For he has looked out from the height of his sanctuary;
the Lord looked upon the earth from heaven;
21 τοῦ ἀκοῦσαι τὸν στεναγμὸν τῶν πεπεδημένων,
τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων,
 to hear the groaning of the fettered ones,
to loosen the sons of the slain;
22 τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιων τὸ ὄνομα Κυρίου
καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ
 to proclaim the name of the Lord in Sion,
and his praise in Jerusalem;
23 ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλείας τοῦ δουλεύειν τῷ κυρίῳ.
 when the people are gathered together, and the kings, to serve the Lord.
24 ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ
Τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι·
 He answered him in the way of his strength:
tell me the fewness of my days.
25 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου·
ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου.
 Take me not away in the midst of my days:
your years are through all generations.
26 κατ' ἀρχὰς σύ, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας,
καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
 In the beginning you, O Lord, laid the foundation of the earth;
and the heavens are the works of your hands.
27 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμενεῖς,
καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,
καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται·
 They shall perish, but you remain:
and they all shall wax old as a garment;
and as a vesture shall you fold them, and they shall be change.
28 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.
 But you are the same, and your years shall not fail.
29 οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσιν,
καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται.
 The children of your servants shall dwell securely,
and their seed shall prosper for ever.
    << | Ps: 101 | >>  

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.